Các hình thức kỷ luật Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định cụ thể các hình thức kỷ luật được áp dụng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đoàn viên và lãnh đạo Đoàn. Dưới đây là bài viết về: Các hình thức kỷ luật đối với đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

1. Kỷ luật đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là gì?

Xử lý kỷ luật đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là biện pháp nhằm giáo dục, uốn nắn vi phạm, tăng cường kỷ luật đoàn viên, góp phần xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh. Điều này được quy định trong Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhưng phải tuân thủ pháp luật và các quy định khác có liên quan.

2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh:

Điều 32 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quy định:

– Kỷ luật của Đoàn phải đảm bảo sự thống nhất về ý chí và hành động, đảm bảo tính kỷ luật của Đoàn và tính giáo dục của cán bộ, đoàn viên.

– Việc thi hành kỷ luật của Đoàn phải đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời khi xử lý cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật phải được công bố công khai.

– Khi biểu quyết xử lý kỷ luật đối với cơ quan lãnh đạo Công đoàn, cán bộ công đoàn, đoàn viên phải bỏ phiếu kín.

Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC năm 2018 quy định một số vấn đề chung khi xử lý kỷ luật Đoàn:

– Kỷ luật Đoàn bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, tăng cường sức mạnh chiến đấu của Đoàn. Mục đích của việc xử lý kỷ luật là để giáo dục cán bộ, đoàn viên có vi phạm biết sửa chữa sai lầm, bảo đảm nghiêm minh kỷ luật của Đoàn.

Trong quá trình xử lý kỷ luật, cán bộ đoàn, đoàn viên bình đẳng trước pháp luật. Nếu vi phạm có khuyết điểm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý. Tuy nhiên, kỷ luật của Đoàn không thay thế kỷ luật của Đảng, kỷ luật hành chính hay kỷ luật của các tổ chức khác.

– Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện cán bộ, đoàn viên có khuyết điểm nghiêm trọng thì báo cáo với tổ chức đoàn cùng cấp và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xem xét, xử lý. Khi xem xét, xử lý phải căn cứ vào kết quả tự kiểm điểm và kết quả xác minh để bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, không bỏ sót khuyết điểm. Ngoài ra, cần làm rõ nguyên nhân, động cơ, hoàn cảnh vi phạm.

Xem thêm bài viết hay:  Năng lực hành vi là gì? Năng lực hành vi dân sự của cá nhân?

– Nếu cán bộ, đoàn viên có khuyết điểm đang trong quá trình kiểm tra, xem xét thì không được rút đơn ra khỏi danh sách Ban Chấp hành hoặc xét đơn vào Đoàn.

– Trường hợp cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra khóa cũ chưa kết luận, xử lý kỷ luật thì phải chuyển hồ sơ cho cấp ủy hoặc ủy ban kiểm tra khóa mới tiếp tục xem xét, kết luận, xử lý. Tất cả những quy định này sẽ giúp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giữ được tính nghiêm minh, công bằng trong việc xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên.

3. Hình thức kỷ luật đối với Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh:

Khoản 2 Điều 32 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (theo hướng dẫn tại điểm 23.2 khoản 23 Hướng dẫn 16-HD/TWĐTN-BTC năm 2018) quy định cụ thể các hình thức kỷ luật được áp dụng tùy theo tính chất, mức độ của người phạm tội. vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đoàn viên và lãnh đạo cơ quan Đoàn.

3.1. Đối với cơ quan lãnh đạo đoàn:

Đối với lãnh đạo Đoàn áp dụng ba hình thức kỷ luật.

Thứ nhất là hình thức khiển trách, áp dụng trong trường hợp cơ quan lãnh đạo vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc của Đoàn, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà tính chất, mức độ không lớn, mức độ ảnh hưởng hẹp.

Thứ hai là cảnh cáo, áp dụng trong trường hợp cơ quan lãnh đạo vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, nguyên tắc của Đoàn, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. có tính chất, mức độ lớn, ảnh hưởng trong phạm vi rộng nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức giải thể hoặc đã bị Công đoàn cấp trên khiển trách mà còn tái phạm.

– Thứ ba là giải tán, áp dụng trong trường hợp cơ quan lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đoàn, không đủ năng lực lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

3.2. Đối với cán bộ, đoàn viên:

Trong quy trình quản lý kỷ luật của Đoàn, có ba mức độ kỷ luật được áp dụng đối với cán bộ đoàn, đoàn viên tùy theo mức độ vi phạm.

– Mức thứ nhất là khiển trách, được áp dụng đối với cán bộ đoàn, đoàn viên lần đầu mắc khuyết điểm, khuyết điểm nhẹ, ảnh hưởng hạn chế. Tuy nhiên, những cá nhân này đã nhận thấy khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.

Xem thêm bài viết hay:  Tâm trạng, hành động của nhân vật Mị trong đêm giải cứu A Phủ

– Mức thứ hai là cảnh cáo, được áp dụng đối với cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật bị khiển trách rồi lại tái phạm hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng tính chất tương đối nghiêm trọng, mức độ ảnh hưởng tương tự. tương đối rộng.

– Mức cuối cùng là cách chức, được áp dụng đối với cán bộ đoàn mắc khuyết điểm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đoàn và không xứng đáng giữ chức vụ đó. Tuy nhiên, việc sa thải phải được xem xét, quyết định một cách công tâm, thuyết phục.

+ Khi áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức vụ cần xem xét một số yếu tố để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của quá trình xử lý kỷ luật. Thứ nhất, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể cách chức một hoặc nhiều chức vụ hoặc cho thôi giữ chức vụ Đoàn mà cán bộ đó đang đảm nhiệm.

+ Nếu cán bộ đoàn giữ nhiều chức vụ trong cùng một cấp như bí thư (hoặc phó bí thư), ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành mà vi phạm kỷ luật thì khi áp dụng hình thức cách chức phải ghi rõ cách chức những chức vụ nào. Cụ thể, nếu cách chức bí thư (hoặc phó bí thư) thì cán bộ đó vẫn giữ chức ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành. Tương tự, nếu cách chức ủy viên ban thường vụ thì cán bộ đó vẫn được giữ chức ủy viên ban chấp hành. Nếu cách chức cấp ủy viên thì cán bộ đó mất hết các chức vụ đang đảm nhiệm.

+ Trường hợp cán bộ giữ nhiều chức vụ ở nhiều cấp thì khi vi phạm kỷ luật thì bị miễn nhiệm, cách chức ở cấp nào thì chỉ bị mất chức ở cấp đó. Các vị trí ở các cấp khác do các sĩ quan nắm giữ sẽ vẫn được giữ nguyên.

+ Ngoài ra, trường hợp cán bộ vừa là cấp ủy viên, vừa là ủy viên ủy ban kiểm tra cùng cấp khi vi phạm kỷ luật thì phải cách chức. Nếu cách chức cấp uỷ viên thì cán bộ đó không còn giữ chức uỷ viên uỷ ban kiểm tra. Nếu cách chức ủy viên ủy ban kiểm tra thì cán bộ đó vẫn được giữ tư cách ủy viên ban chấp hành, tuy nhiên, cấp công đoàn sẽ xem xét tư cách ủy viên ban chấp hành của cán bộ này căn cứ vào mức độ vi phạm. xúc phạm.

Xem thêm bài viết hay:  Kinh nghiệm tổ chức buổi họp phụ huynh đạt hiệu quả cao?

– Hình thức kỷ luật cao nhất của Đoàn là khai trừ, được áp dụng đối với cán bộ đoàn, đoàn viên có khuyết điểm rất nghiêm trọng, gây nguy hại lớn đến tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Việc áp dụng hình thức này đánh dấu sự chấm dứt hoàn toàn quyền và nghĩa vụ của người bị kỷ luật đối với Đoàn và gây hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển của Đoàn.

Sự khác biệt giữa đuổi học và các hình thức kỷ luật khác là thời gian cần thiết. Điều đó có nghĩa là sau khi bị khai trừ, đoàn viên đó bị đưa ra khỏi tổ chức và không được coi là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các thành viên bị loại trừ có thể nộp đơn xin phép trở thành thành viên trở lại sau một năm, tuy nhiên thời gian bị trục xuất không được tính vào kinh nghiệm gia nhập Liên minh của họ.

Trước tính nghiêm minh của hình thức kỷ luật này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đề cao tính minh bạch, công khai trong quá trình áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ. Các quy định, thủ tục cụ thể được đưa ra để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của người bị kỷ luật và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được bảo đảm và chấp hành.

3.3. Một số trường hợp không phải là một hình thức kỷ luật:

Các biện pháp sau đây không được coi là hành động kỷ luật:

– Đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác đối với cán bộ đoàn và đình chỉ công tác, sinh hoạt đoàn viên nhằm phục vụ quá trình kiểm tra, xác định các hành vi vi phạm liên quan đến họ. Thời gian đình chỉ tối đa là 3 tháng. Nếu sau 3 tháng không có kết quả kiểm tra, nếu cần thiết có thể đình chỉ lần thứ hai với thời hạn tối đa là 3 tháng.

– Xóa tên hội viên khỏi danh sách hội viên trong các trường hợp sau: Hội viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí 3 tháng liên tục trong năm mà không có lý do chính đáng thì hiệp hội kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền. chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên đoàn viên trong danh sách đoàn viên, sau đó báo cáo Đoàn cấp trên trực tiếp.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Các hình thức kỷ luật Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận