Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là chủ đề quan trọng .Bài viết dưới đây là Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng tìm hiểu bài viết của chúng minh để nắm bắt cụ thể nhé.

1. Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Năm 2022, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

Năm 2021, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Năm 2020, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Năm 2019, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”.

Năm 2018, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Năm 2017, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh về phòng,chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Năm 2016 học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

Năm 2015, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh’’

Năm 2014, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm’’

Năm 2013, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Năm 2011 – 2012, học tập chuyên đề: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”

Năm 2010, tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh ” gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Năm 2009, tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ” và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2008, tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc”

Năm 2007, tổ chức học tập chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”; các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân “, “Di chúc ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Kế hoạch học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022:

2.1. Mục đích:

– Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

– Xác định rõ nội dung, công việc và lộ trình cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW trong năm 2022.

– Xác định Chủ đề năm 2022 phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương nhận thức sâu sắc về công tác nội chính của các cơ quan Trung ương. bản sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu rõ nội dung Chủ đề năm 2022; góp phần xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, xây dựng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. giai đoạn 2020 – 2025.

Xem thêm bài viết hay:  Trình bày suy nghĩ của em về hệ quả của lòng tham con người

2.2. Yêu cầu:

– Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2022 phải đảm bảo 3 nội dung: Học Bác – Làm theo Bác – Cán bộ, đảng viên nêu gương. Tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

– Xây dựng nội dung chuyên đề hàng năm phải trên cơ sở vừa cụ thể hóa nội dung toàn khóa, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường”. lòng tin cậy và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, vừa phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, vừa phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Đảng Cộng sản Việt Nam. về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tổ chức học tập và làm theo Bác phải nghiêm túc, thiết thực, sáng tạo, phong phú về nội dung và hình thức, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tránh phô trương. mở chế độ, định dạng.

Xem thêm: Phẩm chất đạo đức là gì? Những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam?

3. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục các chuyên đề đã học tập trong thời gian qua. và chuyên đề học tập toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn chuyên đề nội dung học tập năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, có đạo đức tốt. trong sáng về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị không vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”, nội dung cốt lõi của chủ đề 2022 gồm những nội dung cơ bản sau:

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ:

– Về cán bộ:

Chú trọng nghiên cứu kỹ vấn đề đạo đức người cán bộ cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng, tiền đề, cơ sở để cán bộ, đảng viên phát triển. phát triển và huy động tài năng, trí tuệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng; về tiêu chí đạo đức của người cán bộ cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; về vai trò của đạo đức cán bộ theo tư tưởng “quần chúng, dân chủ, nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Về công tác cán bộ:

Trong công tác cán bộ phải đánh giá đúng cán bộ. Đây là yêu cầu khởi đầu để tiến hành các khía cạnh khác của công cụ cán bộ; trong đó, đánh giá cán bộ phải đúng đắn, khách quan, toàn diện, quan tâm đến năng lực, phẩm chất, hiệu quả công việc; cán bộ, công nhân viên phải công tâm, minh bạch, có đủ phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng. Quan tâm đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ một cách toàn diện “đủ đức, đủ tài”, kiến thức lý luận, tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng. Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí cán bộ phải khách quan, khách quan, không phân biệt người trong Đảng, người ngoài Đảng và phải bảo đảm đúng người, đúng việc, công bằng để cán bộ phát huy hết tài năng. khả năng và sở thích của họ. Bạn phải yêu chăm sóc chăm sóc; phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ như: biệt phái, cục bộ, địa phương, cơ hội, v.v.

3.2. Sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và quy định nêu gương đã tạo được hiệu quả tích cực. tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, đứng đầu các cấp luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, tự giác trong tự phê bình và phê bình cũng như trong thực tiễn. thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiều điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh được nhân rộng, lan tỏa trong cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, làm không xứng tầm, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật phải xử lý kỷ luật… Để tiếp tục đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, yêu cầu “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” là cần thiết.

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp những bài, chùm ca dao về quê hương đất nước hay

3.3. Những nội dung cơ bản về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay:

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vàng son, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, cần quán triệt và thực hiện những nội dung sau:

– Thứ nhất, đổi mới, tạo bước chuyển biến quan trọng về công tác đánh giá cán bộ

Đánh giá cán bộ là khâu quan trọng nhất trong công tác cán bộ, làm cơ sở cho việc phân loại, quản lý và sử dụng cán bộ. Đánh giá không đúng cán bộ thì khó quy hoạch, quản lý, sử dụng đúng, hiệu quả, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng trong công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. ; triệt tiêu những nhân tố tích cực, đề cao chủ nghĩa cơ hội, tiêu cực, suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên quân đội.

Đổi mới tư tưởng, tư duy, phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, hình thức, cơ hội; xóa bỏ quan niệm chủ quan duy ý chí, chuyên quyền trong đánh giá cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và uy tín. Coi trọng việc đánh giá chất lượng, hiệu quả, sản phẩm thực chất theo chức trách, nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm người đứng đầu”; công tác đánh giá cán bộ trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa đạo đức, nhân văn, khoa học và pháp luật. Có cơ chế kiểm tra quy trình, độ tin cậy, chính xác của sản phẩm, kết quả công việc của cán bộ gắn với đánh giá phẩm chất, cơ chế chính trị, nghiệp vụ của từng cán bộ. Tổ chức công cộng.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa dân chủ, phê bình, tự phê bình và phê bình, bình đẳng, khách quan, công bằng, công khai trong đánh giá cán bộ và công tác cán bộ; tiếp đó là các nguồn thông tin phản ánh về cán bộ từ nhiều lực lượng, cá nhân, tổ chức và cộng đồng; là tổng hòa giữa sản phẩm, chất lượng, hiệu quả, kết quả công việc với “uy tín thực sự” về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống của người cán bộ, từ đồng nghiệp, tập thể, nơi cán bộ. công việc, kinh doanh và nơi cư trú, và các mối quan hệ gia đình và xã hội khác có liên quan.

– Thứ hai, đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ

Công tác quy hoạch cán bộ cần tiếp tục được đổi mới theo hướng xây dựng “thị trường nhân tài” dồi dào, phong phú từ nhiều nguồn trong xã hội; tăng yếu tố “cạnh tranh”. Quy hoạch đúng để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ sung, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng trình độ, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy nhà nước. khu vực công. công tác cán bộ và phòng, chống suy thoái về chính trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng của Bộ cần tinh gọn, tối ưu, hiệu quả, luôn “mở và động”, để Bộ “có lên có xuống, có vào có ra”. Chú trọng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ trong diện “quy hoạch quyền lực” có cơ hội phấn đấu, học tập, rèn luyện, cống hiến và khẳng định trước đào tạo. chủ thể, tổ chức, cộng đồng, xã hội; đồng thời tạo điều kiện để các lực lượng hữu quan, nhất là đồng nghiệp, quần chúng nhân dân giám sát, đánh giá, phê bình, giúp đỡ, bảo vệ, tuyển chọn cán bộ; trong thời gian đề bạt chưa đưa vào kế hoạch phấn đấu của cán bộ đảng viên; chống làm thêm giờ, chống tiêu cực trong công tác cán bộ và trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xem thêm bài viết hay:  Kế hoạch cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình

– Thứ ba, đổi mới công tác chính sách, cơ chế, quy chế kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ công tác.

Tiếp tục khảo sát thực tế để cải cách, bổ sung, ban hành, sửa đổi, hoàn thiện chính sách, cơ chế, quy định về công tác cán bộ một cách toàn diện, bảo đảm tính khoa học và tính khả thi trong thực tiễn. các khâu, các bước, nội dung, công tác tổ chức, cán bộ; nhất là cơ chế, chính sách thu hút, tuyển chọn, đãi ngộ, trọng dụng người có đức, có tài. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng cán bộ gắn với thực hiện các quy định về kiểm soát, giám sát, ngăn ngừa quyền lực ngay từ trong quá trình xây dựng, ban hành đến các bước tổ chức thực hiện trọng điểm. sách, nội quy, quy định.

Kiểm tra đồng bộ cả cá nhân và tập thể đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, người chỉ huy, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là bộ phận trực tiếp phụ trách, tham mưu về công tác tổ chức, chức năng, có thể gắn với kiểm tra cán bộ. , đặc biệt là những người trong quy hoạch. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra năng lực gắn với chế độ quản lý chặt chẽ. Đổi mới và thực hiện tốt cơ chế, chính sách trên cơ sở kiểm soát tốt quyền lực, bảo đảm chất lượng đội ngũ, đồng thời phòng, chống tiêu cực, tinh giản biên chế, cơ cấu lại cán bộ theo vị trí việc làm. vừa làm, vừa sàng lọc, thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật và đạo đức, bị kỷ luật, mất uy tín trước tập thể và nhân dân.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật gắn với cơ chế, chính sách, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, cải thiện đời sống, môi trường, điều kiện làm việc… điều này tác động trực tiếp đến tâm huyết, tinh thần làm việc. tình cảm, niềm tin, ý chí, thúc đẩy nỗ lực đổi mới. Kiểm tra quyền lực trong công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình, thủ tục công tác cán bộ; xác định rõ nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong quản lý, sử dụng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ do mình quản lý. Bảo đảm thực sự dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong từng nội dung, khâu trắng, từng bước, từng công việc của tổ chức, cán bộ gắn với chính sách khen thưởng, kỷ luật.

Kiên trì, kiên quyết, đoàn kết bảo vệ kịp thời, hiệu quả những cá nhân, tổ chức, lực lượng tích cực phòng, chống tiêu cực, nhất là vấn đề “chạy chức, chạy quyền” trong công tác cán bộ; chăm lo, bảo vệ cái đúng, cái tích cực, tiến bộ và đấu tranh với cái sai, tiêu cực, lạc hậu; nghĩa là nói, nói là làm, nghĩa vụ chịu trách nhiệm, thay đổi đổi mới, nghĩa vụ giải quyết khó khăn, vật chất, nghĩa vụ chịu thiệt hại, hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ lợi ích chung.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi đảng viên về công tác cán bộ, từ đó nâng cao trách nhiệm từ khâu lựa chọn cán bộ, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu năng lực, chất lượng sản phẩm trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Các tổ chức đảng, đảng viên cần xác định rõ các nội dung để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch làm theo gắn với nhiệm vụ, chức trách được phân công. Mỗi chi bộ, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị đăng ký một mô hình cụ thể để bình xét, đối chiếu với việc kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận