Bội chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm bội chung nhỏ nhất chuẩn?

Bội chung nhỏ nhất của hai số là số nhỏ nhất chia hết cho cả hai số và có nhiều phương pháp tìm Bội chung nhỏ nhất của hai số đã cho. Dưới đây là bài viết tham khảo về Bội chung nhỏ nhất là gì? Làm thế nào để tìm bội số chung nhỏ nhất tiêu chuẩn? Mời bạn đọc theo dõi.

Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là ước nhỏ nhất trong các bội chung của các số đã cho. Hãy lấy hai số, 2 và 5. Mỗi số sẽ có tập bội riêng. Kí hiệu bội chung nhỏ nhất là: Kí hiệu là BCNN(a,b).

Ví dụ: Tìm bội chung nhỏ nhất của 4, 6, 8

Các bội của 4 là: 4, 8, 12, 16, 20, 24 28, 32, 36,…

Các bội của 6 là: 6, 12, 18, 24 30, 36,…

Các bội của 8 là: 8, 16, 24 32, 40, ….

Cho nên 24 là bội chung nhỏ nhất (không tìm được bội chung nhỏ hơn!)

2. Cách tìm bội chung nhỏ nhất chuẩn:

Bội số chung nhỏ nhất số có thể được tính toán bằng nhiều phương pháp khác nhau. Có 3 phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất của hai số. Mỗi phương pháp được giải thích dưới đây với một số ví dụ.

Bội số chung nhỏ nhất theo phương pháp liệt kê

Bội số chung nhỏ nhất bằng phương pháp phân tích thừa số nguyên tố

Bội số chung nhỏ nhất dùng phương pháp chia

3. Bội chung nhỏ nhất theo phương pháp liệt kê:

Ta có thể tìm bội chung của hai hay nhiều số bằng cách liệt kê các bội chung của chúng. Trong số các bội số chung này, bội số chung nhỏ nhất được xem xét và do đó có thể tính được NHNN của hai số đã cho. Để tính bảng cân đối của hai số A và B theo phương pháp liệt kê, ta sử dụng các bước sau:

– Bước 1: Liệt kê một vài bội số đầu tiên của A và B.

– Bước 2: Đánh dấu bội chung từ bội của cả hai số.

– Bước 3: Chọn bội chung nhỏ nhất. Bội số chung nhỏ nhất là ƯCLN của hai số.

Ví dụ: Tìm Bội Số Chung Nhỏ Nhất (SCNN) của 4 và 5.

Dung dịch: Một số bội đầu tiên của 4 là: 4, 8, 12, 16, 20 24, 28, 32, 36, 40

Xem thêm bài viết hay:  Khung hình phạt là gì? Cách xác định tội danh và khung hình phạt?

Và một số bội đầu tiên của 5 là: 5, 10, 15, 20 25, 30, 35, 40

Chúng ta có thể quan sát thấy rằng 20 là bội chung nhỏ nhất trong các bội của 4 và 5. Do đó, bội chung nhỏ nhất (bội chung nhỏ nhất của 4 và 5) là 20.

4. Bội chung nhỏ nhất theo phương pháp phân tích thành thừa số nguyên tố:

Bằng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố, ta có thể tìm được BCNN của các số đã cho. Để tính BCNN của hai số bằng cách sử dụng phân tích thành thừa số nguyên tố, chúng tôi sử dụng các bước sau:

Bước 1: Tìm các thừa số nguyên tố của các số đã cho bằng phương pháp chia nhiều.

Bước 2: Viết các số dưới dạng số mũ. Tìm tích của chỉ các thừa số nguyên tố có lũy thừa cao nhất.

Bước 3: Tích của các thừa số có lũy thừa lớn nhất chính là BCNN của các số đã cho.

Hãy để chúng tôi tìm hiểu phương pháp này bằng cách sử dụng ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Tìm Bội Số Chung Nhỏ Nhất (BCNN) của 60 và 90 bằng cách sử dụng phép chia ra thừa số nguyên tố.

Lời giải: Hãy tìm BCNN của 60 và 90 bằng cách sử dụng phép chia ra thừa số nguyên tố.

Bước 1: Phân tích các thừa số nguyên tố của 60 và 90 như sau: 60 = 2 × 2 × 3 × 5 và 90 = 2 × 3 × 3 × 5

Bước 2: Nếu chúng ta viết các thừa số nguyên tố này dưới dạng số mũ thì nó sẽ được biểu thị là, 60 = 22 ×3đầu tiên ×5đầu tiên và 90 = 2đầu tiên ×32 ×5đầu tiên

Bước 3: Bây giờ, chúng ta sẽ chỉ tìm tích của các thừa số có lũy thừa lớn nhất trong các thừa số này. Đây sẽ là, 22 ×33 ×5đầu tiên = 4 × 9 × 5 = 180

Do đó, trạng thái cân bằng của 60 và 90 = 180.

5. Bội chung nhỏ nhất dùng phương pháp chia:

Để tìm BCNN bằng phương pháp chia ta chia các số cho một số nguyên tố chung, các thừa số nguyên tố này được dùng để tính BCNN của các số đó. Hãy để chúng tôi hiểu phương pháp này bằng cách sử dụng các bước được đưa ra dưới đây:

Bước 1: Tìm một số nguyên tố là ước của ít nhất một trong các số đã cho. Viết số nguyên tố này vào bên trái các số đã cho.

Xem thêm bài viết hay:  Đất nào giữ nước tốt? Đất nào phù hợp với các loại cây trồng?

Bước 2: Nếu số nguyên tố ở bước 1 là ước của một số nào đó, hãy chia số đó cho số nguyên tố và viết thương bên dưới nó. Nếu số nguyên tố ở bước 1 không phải là hợp số thì viết số nguyên tố đó vào hàng dưới. Tiếp tục các bước cho đến khi còn lại 1 ở hàng cuối cùng.

Hãy để chúng tôi tìm hiểu phương pháp này bằng cách sử dụng ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Tìm Bội Số Chung Nhỏ Nhất (SCNN) của 6 và 15 bằng phương pháp chia.

Giải pháp: Hãy tìm Bội Số Chung Nhỏ Nhất (SCNN) của 6 và 15 bằng cách sử dụng phương pháp chia theo từng bước bên dưới.

Bước 1: 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và nó là ước của 6. Viết 2 vào bên trái của hai số đó. Với mỗi số ở cột bên phải, tiếp tục tìm các số nguyên tố là ước của chúng.

Bước 2: 2 là thừa số của 6 nhưng không phải thừa số của 15 nên ta viết 15 ở hàng dưới như cũ. Tiếp tục các bước cho đến khi còn lại 1 ở hàng cuối cùng. Sau đó, chúng tôi chia 3 và 15 cho 3. Điều này cho chúng tôi 1 và 5. Bây giờ, một lần nữa chúng tôi viết 5 ở phía bên trái và cuối cùng chúng tôi nhận được 1, 1 là thương ở hàng cuối cùng. .

Bước 3: Sau đó, chúng tôi nhân những con số này ở phía bên trái. BCNN là tích của tất cả các số nguyên tố này. Số dư trạng thái của 6 và 15 là 2 × 3 × 5 = 30.

2

6, 15

3

3, 15

5

1,5

đầu tiên

1, 1

Do đó, tuyên bố trạng thái (6, 15) = 30

6. Bài tập và ví dụ liên quan đến bội chung nhỏ nhất:

Bội số chung nhỏ nhất của 3 số có thể được tính bằng các phương pháp tương tự đã đề cập ở trên.

Ví dụ: Tìm Bội Số Chung Nhỏ Nhất của 25, 15 và 30 bằng cách sử dụng phép chia ra thừa số nguyên tố.

Giải pháp: Chúng ta hãy sử dụng các bước sau để tìm Bội Số Chung Nhỏ Nhất của 3 số.

Bước 1: Tìm các thừa số nguyên tố của các số đã cho bằng phương pháp chia nhiều. Ở đây, nó sẽ giống như thế này: nhân tố thành 25 = 5 × 5; nhân 15 = 3 × 5; nhân 30 = 2 × 3 × 5

Xem thêm bài viết hay:  Trọng lực là gì? Công thức tính, phương và chiều của trọng lực?

Bước 2: Nếu chúng ta viết các thừa số nguyên tố này dưới dạng hàm mũ thì nó sẽ được biểu thị là, 25 = 52 15 = 3đầu tiên ×5đầu tiên và 30 = 2đầu tiên ×3đầu tiên ×5đầu tiên

Bước 3: Bây giờ, ta sẽ chỉ tìm tích của các thừa số có lũy thừa lớn nhất. Cần lưu ý rằng chúng ta chỉ lấy một phần tử tại một thời điểm. Đây sẽ là, 52 ×3đầu tiên × 2đầu tiên = 150

Bây giờ chúng ta hãy tìm Dãy của 3 số này bằng phương pháp liệt kê.

Ví dụ: Tìm bội chung nhỏ nhất của 25, 15, 30 bằng phương pháp liệt kê.

Giải pháp: Hãy để chúng tôi sử dụng các bước sau để tìm NN của 3 số.

Bước 1: Liệt kê một vài bội số đầu tiên của cả ba số, Đây sẽ là:

Các bội của 25 = 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, ….,

Các bội của 15 = 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 175, ….

Các bội của 30 = 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, …

Bước 2: Trong các bội chung của 25, 15, 30 ta thấy 150 là bội chung nhỏ nhất của cả 3 số. Do đó, Bội Số Chung Nhỏ Nhất của 25, 15 và 30 = 150.

Tập thể dục liên quan đến Bội số chung nhỏ nhất

Bảng cân đối kế toán nhà nước 10 và 12

Bảng cân đối kế toán nhà nước 10 và 15

Bảng cân đối kế toán nhà nước 10 và 20

Bảng cân đối kế toán nhà nước 11 và 12

Bảng cân đối kế toán nhà nước 11 và 15

Bảng cân đối kế toán nhà nước 12 và 13

Báo cáo Nhà nước ngày 12 và 14

Bảng cân đối kế toán nhà nước 12 và 15

Bảng cân đối kế toán nhà nước 12 và 16

Bảng cân đối kế toán nhà nước 12 và 18

Bảng cân đối kế toán nhà nước 12 và 20

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bội chung nhỏ nhất là gì? Cách tìm bội chung nhỏ nhất chuẩn? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận