Bồ tát Phổ Hiền là ai? Sự tích cuộc đời Phật Phổ Hiền Bồ Tát?

Phổ Hiền Bồ Tát là vị Phật linh thiêng được người dân tin tưởng và tôn thờ, vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về Phổ Hiền Bồ Tát.

1. Ai là Bồ-tát Phổ Hiền?

Ngài được coi là một trong tứ đại bồ tát của Phật giáo (tứ đại bồ tát là Quán Thế Âm Bồ tát, Văn Thù Bồ tát, Địa Tạng Vương Bồ tát và Phổ Hiền Bồ tát). Ngài và Bồ Tát Văn Thù là thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử đứng làm thị giả bên trái, Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng đứng làm thị giả bên phải.

Nếu Bồ tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, trí tuệ, sự thành tựu, trí tuệ nắm bắt và sự chứng ngộ đạo đức của chư Phật. Bồ-tát Phổ Hiền tiêu biểu cho chân, định, hạnh của chư Phật.

Các ngài cũng giải thích lý, định, hạnh hoàn toàn viên mãn của Như Lai. Cả hai vị thần cùng với Đức Phật Vairocana đều được gọi là Hoa Nghiêm Tam Thanh. Mật tông gọi Phổ Hiền Bồ Tát là Kim Cương Trì Thiện Ni, Kim Cương Như Thật, và Kim Cương Chúc.

Khi Phổ Hiền chưa xuất gia học đạo, ông trở thành con thứ tư của vua Bất khả tư nghị, tên là Nang-da-no. Danh hiệu Phổ Hiền xuất hiện đầu tiên trong Mạn đà la Bồ tát, sau đó xuất hiện trong nhiều bộ kinh khác như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, và trở nên phổ biến.

2. Chuyện đời của Phổ Hiền Bồ tát:

Khi chưa xuất gia học Đạo, Phổ Hiền còn là con thứ tư của vua, tên là Năng Cửu. Nhờ lời khuyên của vua cha, Thái tử mới cúng dường Đức Phật và tất cả chúng sinh trong 3 tháng. Bấy giờ Thượng thư Bảo Hải thấy vậy khuyên rằng: “Tâu bệ hạ, nay người đã phát tâm làm các việc lành như vậy, xin hồi hướng vô thượng bồ đề và cầu thành Phật, đừng cầu danh lợi. tìm thấy trong cõi người, cõi trời, vì cõi ấy còn trong vòng sinh tử.”

Thái tử Nangano nghe lời đại thần khuyên bảo, liền bạch Phật Bảo Tràng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay con có công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong ba tháng, con hồi hướng vô thượng đạo. Chánh giác, nguyện phát tâm Bồ-đề, tu hành Bồ-tát đạo, hóa độ tất cả chúng sinh thành Phật, nguyện sống trong cõi Phật vô lượng thanh tịnh trang nghiêm của “Thánh Hiền Như Lai”.

Đức Phật Như Lai Báu nghe Hoàng tử Nangalo phát nguyện như vậy và tiên tri rằng: “Tuyệt vời! Ngài đã phát nguyện lớn, mong muốn cứu độ tất cả chúng sinh trên con đường Phật đạo. Con đường Bồ tát, sử dụng trí tuệ kim cương để phá hủy núi phiền não của tất cả chúng sinh Chúng sanh, nên đặt tên Ta là Kim Cương Trí Tuệ, Ánh Sáng Trí Tuệ, Công Đức, đã trải qua nhiều kiếp Nếu Ta thành nhiều Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, thì việc lành các ngươi cầu nguyện sẽ được thành.”

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 27

Khi Như Lai Tam Tạng tiên đoán xong, tự nhiên giữa hư không có nhiều chư thiên, cúng dường đủ thứ hoa đẹp, đồng thanh khen ngợi.

Hoàng tử Nanga-no thưa với Đức Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Nếu ước nguyện của con trong tương lai quả thật đúng như lời Ngài thọ ký, nay con xin đảnh lễ Ngài và chư Phật, nguyện thế gian luôn được mọi điều tốt lành. , hương rất thơm, mùi phảng phất khắp các cõi; và tất cả chúng sanh, dù ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cho đến chúng sanh ở cõi trời nhân gian, có nghiệp chướng gì, nếu ngửi được mùi thơm đó , họ sẽ ngay lập tức thoát khỏi đau khổ và tái sinh, hưởng hạnh phúc”.

Thái tử Nangano nói xong đang đảnh lễ Đức Phật thì hương thơm tự nhiên lan khắp mười phương. Lúc bấy giờ, tất cả chúng sinh khi ngửi thấy mùi thơm ấy, lòng đều vui mừng, phiền não tiêu trừ. Thái tử Nangano nhờ được Đức Phật tiên đoán, được thân tâm hoan hỷ, nên đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi nghe Ngài giảng Pháp.

Hoàng tử Nangano nhờ công đức đó nên sau khi chết đã tái sinh vào một thân xác khác, một kiếp sống khác. Trong mỗi kiếp sống, Ngài đều ghi nhớ lời nguyện và nỗ lực làm Phật sự, cứu độ chúng sinh, cầu cho họ mau siêu thoát. Làm những gì bạn muốn và mong muốn.

Nhờ tinh tấn tu tập như vậy, Ngài đã trở thành một vị Phật trong cõi Vô sắc giới và hóa thân vào vô số thế giới để giáo hóa chúng sinh.

3. Ý nghĩa danh xưng Phố Hiến:

Phổ là thường và chung, hiền là bồ tát. Cụm từ Phổ Hiền có nghĩa là Bồ tát sẽ luôn ở bên cạnh, mọi lúc, mọi nơi để bảo vệ chúng ta – những người hiền lành, tốt bụng, tâm hồn trong sáng. Phổ Hiền là một trong những vị bồ tát quan trọng trong hệ thống Phật giáo Đại thừa.

Phổ Hiền Bồ tát được coi là thần hộ mệnh của những người hoằng pháp và đại diện cho “Trí tuệ bình đẳng”, tức là trí tuệ xuyên suốt bản sắc và sự khác biệt.

4. Tượng – Pháp – Thờ:

Samntabhadra (Tam-đà-la Bồ-tát) biểu thị lòng từ và Phật pháp. Ngài thường được so sánh với Bồ tát Văn Thù và cả hai đều được coi là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – từng là đệ tử của tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Ngài là bậc thiền đầu tiên trong Ngũ thiền. Tát, tương ứng với Ngũ Thiền Phật của Bắc Tông. Chỗ ngồi của anh ấy ở phía Đông.

Xem thêm bài viết hay:  Giải thích câu tục ngữ: Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ siêu hay

Phổ Hiền Bồ Tát thường được thờ chung với Đức Phật Thích Ca (Sakya) và Bồ Tát Văn Thù (Mañjuśrī). Bồ tát cưỡi voi trắng 6 ngà; Con voi trắng tượng trưng cho trí tuệ vượt chướng ngại vật, 6 ngà tượng trưng cho sự chiến thắng của 6 giác quan.

Ở Tây Tạng, trong quá khứ, người ta tôn thờ Ngài là Đức Phật Adiđà, nhưng hiện nay chỉ còn lại những người theo trường phái Nyingma. Một số giáo phái Mật tông ở Himalaya tuyên bố rằng chính vị bồ tát này, chứ không phải Đức Phật Mặt trời vĩ đại, là người đã tạo ra Phật giáo Mật tông, trong đó các tín đồ tìm cách kết nối lại và hợp nhất với Đức Phật. các vị thần.

Văn hóa Trung Hoa, thờ Bồ tát Phổ Hiền cùng với Phật Thích Ca và Bồ tát Văn Thù. Theo truyền thuyết, Bồ tát cư trú ở núi Emi, sau đó cưỡi voi trắng từ Ấn Độ sang Trung Quốc.

Tại Nhật Bản và nhiều vùng khác, Ngài cũng được tôn thờ qua hình thức thần bí Fugen Emmei Bosatsu (Phú Hiển Dương Mệnh Bồ tát).

Trong hệ thống Ngũ Phật, Phổ Hiền Bồ tát được coi là nằm trong nhóm Đại Nhật Tôn Phật (Vairocana). Biểu tượng của Phổ Hiền Bồ tát là viên ngọc như ý, hoa sen và thần chú của Bồ tát.

Trong Kim Cương Thừa, danh xưng Phổ Hiền Bồ Tát được dùng để chỉ vị Phật Đầu Tiên (ādi-buddha), hiện thân của Pháp Thân (dharmakāya). Bức tượng Phổ Hiền (không phải Đại Bồ tát) này được sơn màu xanh đậm. Bức tượng cũng mô tả Bồ tát Phổ Hiền hợp nhất với nữ thần màu trắng, tượng trưng cho sự hợp nhất. Trong Đại Thủ Ấn, thân Phổ Hiền là báo thân và đóng vai trò trung tâm.

Phổ Hiền cũng thường xuất hiện trong các Giáo hội Sakya Shanzon cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ tát Văn Thù như đã nói ở trên. Ngài đứng bên phải, còn Văn Thù đứng bên trái, chung quanh có 16 vị thiên thần canh giữ Kinh Bát Nhã.

Ngài thường xuất hiện như một vị bồ tát với vương miện và áo choàng đầy châu báu như một hoàng tử, và trong nhiều bức tranh và tượng, Ngài cưỡi một con voi trắng có sáu ngà; Con voi trắng tượng trưng cho sự chiến thắng của sáu giác quan. Vũ khí của Ngài cũng là biểu tượng chiến thắng sáu giác quan. Pháp khí là viên ngọc quý mà Ngài thường cầm ở tay trái, hoặc tay phải cầm hoa sen, trên hoa là một viên ngọc. Trong nhiều biểu tượng, một bàn tay của anh ấy tạo cảm giác ngón tay cái và ngón trỏ chạm vào nhau để tạo thành một hình tam giác. Trong những hình ảnh khác, anh ấy cầm một cuộn giấy hoặc Vajra Chu trong tay trái của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Ý nghĩa, đặc trưng tính cách, tình yêu của 12 cung hoàng đạo

5. Thập nguyện Phổ Hiền:

Con xin mang ba nghiệp thanh tịnh

Kính lễ tất cả chư Phật

Trong mười phương thế giới

Quá khứ, tương lai và hiện tại.

Sức mạnh của đức hạnh phổ quát

Giúp tôi ở khắp mọi nơi

Có Phật là có con

Phật vô lượng, con vô lượng.

Trong bụi đất có vô lượng Phật

Mỗi bạn cư trú trong hội đồng của chúng tôi

Niềm tin trong tôi vẫn tràn đầy

Trong từng hạt bụi Pháp Giới.

Tôi đang sử dụng một biển âm thanh

Nói những lời rất kỳ diệu

Ca ngợi biển công đức của Đức Phật

Cho đến vô lượng kiếp về sau.

Nhận những vòng hoa kỳ diệu nhất

Hương thơm, âm nhạc và cover

Sử dụng mọi thứ trang nghiêm

Con cúng dường chư Như Lai.

Váy và hoa

Đèn đuốc hương trầm ngồi thiền

Tất cả mọi thứ hóa ra là thỏa mãn

Con cúng dường chư Như Lai.

Tôi mang đến sự hiểu biết sâu sắc

Tin tưởng chư Phật ba đời

Con quy y phước Phổ Hiền

Cúng dường tất cả chư Như Lai.

Từ xưa tôi đã tạo ác nghiệp

Vì tham sân si từ vô thủy

Do thân, miệng, ý sanh khởi

Nay con sám hối tất cả.

Tôi vui mừng trong tất cả các đức tính

Của chúng sinh trong mười phương

Người có học và người vô học

Như Lai và Bồ tát.

Những ngọn đèn soi sáng thế gian

Hay vừa đạt đạo giải thoát

Tôi yêu cầu tất cả các bạn có lòng từ bi

Chuyển bánh xe Pháp vào đời.

Chư Phật thị hiện Niết bàn

Tôi cũng cầu nguyện như vậy

xin hãy ở lại mãi mãi

Để làm lợi lạc chúng sinh.

Con xin cúng dường Phật

Thỉnh Phật trụ thế cứu độ chúng sinh

Nguồn gốc của niềm vui và sự ăn năn

Hãy cống hiến cho đạo Phật.

Tôi hồi hướng tất cả công đức này

Hồi hướng mọi thứ cho Tam Bảo

Cả bản chất và dấu hiệu trong Pháp giới

Hai Đế thông tam muội.

Như vậy là biển công đức vô lượng

Tôi cống hiến mà không giữ lại

Nếu có chúng sinh nào ngu si

Bằng cơ thể, bằng tâm trí hay bằng lời nói

Sự phỉ báng phá tan con đường giải thoát

Cầu mong nghiệp chướng được tiêu trừ.

Mỗi giây trí tuệ ngự trị pháp giới

Đưa muôn loài đến trường sinh bất lão

Không, chúng sinh không có kết thúc

Phiền não, nghiệp chướng không có hồi kết

Bốn điều trên là vô lượng

Định hướng của tôi cũng vậy.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bồ tát Phổ Hiền là ai? Sự tích cuộc đời Phật Phổ Hiền Bồ Tát? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận