Bình đẳng giới là gì? Đặc điểm và nội dung bình đẳng giới?

Bình đẳng giới là gì? Đặc điểm bình đẳng giới? Nội dung quy định về bình đẳng giới? Ý nghĩa của luật bình đẳng giới là gì?

Có nhiều cách hiểu khác nhau về bình đẳng giới. Có quan điểm cho rằng bình đẳng giới là sự bình đẳng giữa nam và nữ, nam cũng như nữ thì nữ cũng vậy. Đây là cách hiểu chưa đầy đủ về bình đẳng giới.

1. Bình đẳng giới là gì?

Theo Điều 26 Hiến pháp 2013: Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng cho các giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Cấm phân biệt giới tính.

Một cách hiểu đầy đủ hơn và tương đối phổ biến hơn là bình đẳng giới là “sự thừa nhận và đánh giá bình đẳng những điểm giống nhau và khác nhau giữa phụ nữ và nam giới.’ Đàn ông và phụ nữ có địa vị bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Dưới góc độ pháp lý, theo quy định tại Điều 5 Luật Bình đẳng giới 2006 thì:

“Bình đẳng giới là việc nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình vì sự phát triển của cộng đồng, gia đình và thụ hưởng như nhau những thành quả của cộng đồng. của sự phát triển đó”.

2. Đặc điểm bình đẳng giới:

Từ các định nghĩa trên, có thể thấy các đặc điểm của bình đẳng giới như sau:

– Nam và nữ có vị trí, vai trò ngang nhau trong mọi mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

– Nam và nữ đều được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực để phát triển, tuy nhiên cần tính đến đặc thù giới giữa nam và nữ.

– Nam giới và nữ giới có quyền tiếp cận và kiểm soát bình đẳng đối với các nguồn lực và lợi ích.

– Nam và nữ bình đẳng trong việc tham gia thảo luận và ra quyết định.

– Nam nữ bình đẳng trong việc hưởng thụ thành quả của sự phát triển.

xem thêm: Quyền bình đẳng giữa cha mẹ trong việc thực hiện quyền của cha mẹ đối với con

3. Nội dung quy định về bình đẳng giới:

 • Bình đẳng giới trong chính trị

– Nam, nữ bình đẳng trong tham gia quản lý nhà nước và tham gia hoạt động xã hội.

– Nam, nữ bình đẳng trong việc tham gia xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư hoặc quy chế, quy định của cơ quan, tổ chức.

– Nam, nữ bình đẳng trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Xem thêm bài viết hay:  Phát biểu cảm nghĩ bài thơ Bạn đến chơi nhà – Nguyễn Khuyến

– Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức.

Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị bao gồm:

+ Bảo đảm tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

+ Bảo đảm tỷ lệ nữ phù hợp trong bổ nhiệm các chức danh trong cơ quan nhà nước phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Để thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, chúng ta phải bắt đầu từ chính sách và pháp luật. Các văn bản luật và dưới luật hiện hành quy định tương đối đồng bộ góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, thể hiện sự quan tâm của Quốc hội và cử tri cả nước đối với công tác phụ nữ. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có Chủ tịch Quốc hội và cả 3 Ủy viên Bộ Chính trị đều là phụ nữ, không chỉ vậy, trong mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, phụ nữ Việt Nam đều có những đóng góp hết sức quan trọng.

xem thêm: Quy định của pháp luật về biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới

 • Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế

Nam, nữ bình đẳng trong thành lập doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, bình đẳng trong tiếp cận thông tin, vốn, thị trường và nguồn lao động.

Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế bao gồm:

+ Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ được ưu đãi về thuế, tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy định của pháp luật.

Việt Nam đã đạt được một số thành tựu to lớn về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, nhưng rào cản dẫn đến bất bình đẳng đối với phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế hiện nay vẫn còn rất lớn.

 • Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động

– Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và điều kiện làm việc. khác.

– Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ chức danh trong ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh.

Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động bao gồm:

+ Quy định tỷ lệ nam, nữ được tuyển dụng;

+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ;

+ Người sử dụng lao động tạo điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho lao động nữ làm việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực lao động việc làm, mặc dù Luật Bình đẳng giới năm 2006 và một số văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rõ về bảo đảm việc làm, chống phân biệt đối xử, đặc biệt là quyền được bảo vệ sức khỏe. … nhưng trên thực tế, lao động nữ vẫn chưa được đối xử công bằng và chịu nhiều thiệt thòi. Rào cản của bất bình đẳng giới thể hiện rất đa dạng như tỷ lệ lao động nữ thấp hơn lao động nam, nữ thanh niên thất nghiệp nhiều hơn nam, lao động nữ làm công việc không ổn định dễ bị tổn thương hơn. dễ bị tổn thương hơn nhiều so với lao động nam, tiền lương bình quân tháng của lao động nữ thấp hơn nam và còn nhiều bất bình đẳng trong lĩnh vực lao động và việc làm.

 • Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Xem thêm bài viết hay:  Phóng tác là gì? Quy định về việc bảo hộ tác phẩm phóng tác?

– Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng.

– Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập và đào tạo.

– Nam và nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và thụ hưởng các chính sách về giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

– Nữ cán bộ, công chức, viên chức mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo bao gồm:

+ Quy định về tỷ lệ nam, nữ tham gia học tập, rèn luyện;

+ Lao động nữ khu vực nông thôn được hỗ trợ học nghề theo quy định của pháp luật.

 • Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

– Nam, nữ bình đẳng trong tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ.

– Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận các khóa đào tạo khoa học và công nghệ, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ và các phát minh, sáng chế.

 • Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao

– Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao.

– Nam nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin.

 • Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế

– Nam, nữ bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế.

– Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn, quyết định sử dụng các biện pháp tránh thai, các biện pháp tình dục an toàn, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

– Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là người dân tộc thiểu số, trừ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. chính quyền.

 • Bình đẳng giới trong gia đình

Vợ chồng bình đẳng trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Xem thêm bài viết hay:  Website đã thông báo với Bộ Công thương là gì? Thủ tục?

Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong việc sử dụng thu nhập chung của vợ, chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình.

– Vợ chồng bình đẳng trong bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ để chăm sóc con ốm đau theo quy định của pháp luật.

– Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện bình đẳng trong học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển.

– Các thành viên nam và nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.

Bạo lực gia đình là một vấn đề xã hội, nó gây ra những tổn thương rất nặng nề về tinh thần và thể chất của con người, đặc biệt là phụ nữ. Ở nước ta trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống bạo lực gia đình. Vì vậy, Nhà nước đã ban hành rất nhiều văn bản pháp luật trực tiếp và gián tiếp như Hiến pháp, Luật Hôn nhân và Gia đình, đặc biệt là Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới.

Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật này đã góp phần tích cực vào công tác phòng chống bạo lực gia đình. Tuy nhiên, có thời điểm, có nơi bạo lực gia đình vẫn diễn ra thường xuyên, đó là thực trạng của bạo lực gia đình. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ bị bạo hành dã man, dã man, điều đáng buồn là người đánh người phụ nữ lại chính là chồng nên tình trạng bạo hành gia đình vẫn diễn ra khá phổ biến. Theo một thống kê mới đây của Liên hợp quốc công bố vào giữa tháng 9/2019, tại Việt Nam có trên 50% phụ nữ là nạn nhân của một trong các hành vi bạo lực gia đình.

4. Ý nghĩa của Luật Bình đẳng giới:

Với quy định như vậy, quyền bình đẳng giới nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử về giới; Tạo cơ hội bình đẳng cho nam và nữ trong phát triển kinh tế – xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ; đồng thời thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Pháp luật đã có quy định nghiêm cấm các hành vi sau:

 • Cản trở nam, nữ thực hiện bình đẳng giới;
 • Phân biệt đối xử về giới dưới mọi hình thức;
 • Bạo lực dựa trên giới tính;
 • Các hành vi khác bị pháp luật nghiêm cấm

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bình đẳng giới là gì? Đặc điểm và nội dung bình đẳng giới? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận