Biên giới quốc gia là gì? Nội dung và vai trò xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia?

Biên giới quốc gia là gì? Nội dung, vai trò xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia? Biện pháp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia?

Biên giới quốc gia và chủ quyền quốc gia là một trong những vấn đề được quan tâm đặc biệt không chỉ ở Việt Nam mà còn là vấn đề chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì biên giới quốc gia thể hiện chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nghĩa vụ và cũng là nghĩa vụ của bất kỳ công dân nào.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Biên giới quốc gia là gì?

Biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Khu vực biên giới, vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng, là “tiền tuyến”, “cửa ngõ”, “mái nhà” của mỗi quốc gia. Chủ quyền, an ninh biên giới là bộ phận quan trọng, không thể tách rời của an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Một đất nước có đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sức mạnh của chế độ và dân tộc. Lịch sử hàng nghìn năm tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam đã chứng minh dựng nước phải gắn liền với bảo vệ Tổ quốc.

Bởi vậy, trong tâm thức mỗi người Việt Nam, biên giới – vùng đất địa đầu của Tổ quốc là nơi thiêng liêng cần phải được bảo vệ vững chắc. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang, trong đó Bộ đội Biên phòng giữ vai trò chuyên trách, nòng cốt.

Lãnh thổ, biên giới quốc gia là vấn đề thiêng liêng, hệ trọng của mỗi quốc gia, dân tộc, đồng thời là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế. Trong lịch sử nhân loại, có nhiều trường hợp do tranh chấp biên giới, lãnh thổ hoặc giải quyết không thỏa đáng các vấn đề biên giới, lãnh thổ dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh giữa các quốc gia ở các quy mô khác nhau. Sự khác biệt.

Luật biên giới quốc gia 2003 quy định:

Biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt phẳng dọc theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo và quần đảo, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Sa, vùng biển, lòng đất và vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên giới quốc gia được xác định theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Đường biên giới quốc gia trên đất liền được hoạch định và cắm mốc trên thực địa bằng hệ thống mốc quốc giới.

Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài của lãnh hải của đất liền, lãnh hải của các đảo và lãnh hải của quần đảo Việt Nam được xác định theo Công ước. . của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước có liên quan. Ranh giới phía ngoài của vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa xác định quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển. 1982 và các điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước hữu quan.

Xem thêm bài viết hay:  Bảo hiểm liên kết chung là gì? Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung?

– Biên giới quốc gia trong lòng đất là mặt phẳng thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền, biên giới quốc gia trên biển vào trong lòng đất. Ranh giới lòng đất ở biển là mặt thẳng đứng tính từ ranh giới ngoài của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa vào trong lòng đất, xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước có liên quan.

– Biên giới quốc gia trên không là mặt phẳng thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên bộ, biên giới quốc gia trên biển đến vùng trời.

3. Nội dung xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia:

Biên giới quốc gia có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh nên việc bảo vệ biên giới quốc gia là rất cần thiết. Để bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng và Nhà nước ta đã có những quan điểm sau:

– Một là, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia là một nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lãnh thổ và biên giới quốc gia là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Lãnh thổ, biên giới quốc gia là nhân tố cơ bản bảo đảm sự ổn định của đất nước Việt Nam. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là sự khẳng định chủ quyền của Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia là nội dung đặc biệt quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa không thể thành công nếu chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia không được xây dựng và bảo vệ tốt.

Thứ hai, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ gìn, bảo vệ quyền chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Luật Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định: “Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh.”

– Thứ ba, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định; giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích hợp pháp của nhau.

Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định là vấn đề đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quan điểm này phù hợp với lợi ích và pháp luật Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta coi việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội là rất quan trọng. Trong giải quyết tranh chấp lãnh thổ, biên giới, Đảng và Nhà nước ta nhất quán quan điểm giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích của các bên. lợi ích chính đáng của nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Tách thửa đất là gì? Thủ tục và chi phí thực hiện tách thửa đất mới nhất?

Về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, lập trường nhất quán của Việt Nam là: Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với các vùng biển và hải đảo của Việt Nam ở Biển Đông, trong đó có hai Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý về vấn đề này. Tuy nhiên, vì lợi ích chung của các bên liên quan, Việt Nam sẵn sàng đàm phán hòa bình để giải quyết.

Bốn là, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước thống nhất quản lý, lực lượng vũ trang là nòng cốt.

4. Biện pháp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia:

Để góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở các khu vực biên giới trọng điểm, trong hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề về chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ cần phải thực hiện tốt. Các biện pháp cơ bản như sau:

Một làNắm vững luật pháp quốc tế, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ

Đảng và Nhà nước ta khẳng định nhất quán: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chính sách xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng; giải quyết các vấn đề về biên giới quốc gia thông qua thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau. Đây là quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, định hướng để các cấp, các ngành, các lực lượng quán triệt, thực hiện trong quá trình giải quyết vấn đề biên giới, vùng biển với các nước láng giềng và khu vực. .

hai làphải quán triệt mục tiêu, nguyên tắc, chủ trương trong giải quyết vấn đề biên giới, vùng biển với các nước liên quan.

Giải quyết vấn đề biên giới, vùng biển là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp và căng thẳng, vì nó ảnh hưởng đến lợi ích của các nước. Vì vậy, quá trình giải quyết các vấn đề về biên giới, lãnh thổ phải bảo đảm các mục tiêu: Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia; bởi vì, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia là vấn đề thiêng liêng của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

Ba là, Cần xác định nội dung hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề biên giới, vùng biển phù hợp với từng quốc gia trong từng thời kỳ.

Trên biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc, phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành việc phân giới, cắm mốc; ký Nghị định thư phân giới cắm mốc và Hiệp định về quy chế biên giới thay thế Hiệp định tạm thời năm 1991. Không mất cảnh giác, vừa hợp tác vừa đấu tranh, xây dựng quan hệ láng giềng hữu nghị, giữ vững bền vững. chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Xem thêm bài viết hay:  Tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi, đường chéo hình thoi

Trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, khẩn trương triển khai Dự án tăng dày, tôn tạo cột mốc quốc giới và đàm phán, thống nhất phương án giải quyết vấn đề ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia. Trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, công tác phân giới cắm mốc được thực hiện theo Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới năm 1985, hoàn thành đúng thời gian hai nước đã thỏa thuận.

Trên biển vẫn tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp do các lợi ích kinh tế, chính trị, an ninh khác nhau giữa các nước trong khu vực. Vì vậy, cần tiếp tục đàm phán với các nước láng giềng có liên quan để giải quyết ranh giới trên biển và tìm giải pháp giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực.

Bốn làtiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác giải quyết các vấn đề biên giới, vùng biển với các nước.

Ngày nay, các quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng, phát triển đa phương, đa dạng, trên nhiều lĩnh vực. Lợi ích quốc gia thường đan xen trong các mối quan hệ đó. Vì vậy, cần tranh thủ mọi mối quan hệ, mọi thời cơ, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy, đẩy mạnh giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ. Trong quan hệ với các nước cần phát huy yếu tố tương đồng và nhu cầu phát triển ổn định của mỗi nước để thương lượng, nhượng bộ lẫn nhau. Theo đó, với Trung Quốc, cần dựa trên mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản, thực hiện phương châm 16 chữ: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định bền vững lâu dài”. ” lâu dài, hướng tới tương lai”. Với Lào, cần phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt vốn có, củng cố biên giới hòa bình, hữu nghị, đập tan mọi âm mưu chia rẽ, chống phá của các thế lực thù địch. Với Campuchia, cần vực dậy mối quan hệ truyền thống giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia trong hai cuộc kháng chiến; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu gây mất ổn định biên giới Việt Nam – Campuchia.

Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia là nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức thiêng liêng, cao cả. Bởi lẽ, đó chính là nhiệm vụ gìn giữ tài sản vô giá mà tổ tiên ta đã phải đánh đổi bằng xương máu trong lịch sử tồn tại và phát triển của quốc gia, dân tộc. Sự nghiệp đó đòi hỏi phải có sự quan tâm đúng mức của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương và nhân dân cả nước, trên tinh thần “Tất cả hướng về biên giới”, xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Biên giới quốc gia là gì? Nội dung và vai trò xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận