Biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được hiểu là văn bản ghi lại diễn biến, kết quả của một vụ việc giao thông đường bộ đã xảy ra. Đây là phân tích của bbiên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là gì?

Biên bản vi phạm hành chính là văn bản ghi lại diễn biến, kết quả của một hoạt động, một hành vi vi phạm hành chính đã xảy ra, một sự việc vi phạm hành chính đã xảy ra trong thời gian và địa điểm. điểm, thành phần tham gia, trình tự, nội dung, kết quả cuối cùng.

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được hiểu là văn bản ghi lại diễn biến, kết quả của một vụ việc giao thông đường bộ đã xảy ra. Biên bản ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, diễn biến và kết quả của vụ việc.

Trên thực tế, biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là loại văn bản quen thuộc, được sử dụng rộng rãi trong thực tế cuộc sống.

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính ở nước ta. Như sau:

– Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là văn bản ghi lại diễn biến hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Tại đây, quá trình vi phạm, kết quả vi phạm được thể hiện một cách cụ thể, rõ ràng. Vì vậy, nó là cơ sở để tường trình toàn bộ sự việc, là cơ sở để đưa ra các giải pháp xử lý đối với các cơ quan có thẩm quyền.

– Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là căn cứ để xác định lỗi cụ thể của chủ thể vi phạm. Cá nhân sẽ đọc biên bản vi phạm hành chính do cơ quan có thẩm quyền lập, xem xét nội dung thể hiện trong văn bản có đúng và chính xác không, có sai sót gì không. Đây là cơ sở để người dân không “chạy tội”.

Biên bản vi phạm hành chính này tạo nên tính khách quan, toàn diện trong việc xử lý vi phạm giao thông đường bộ. Tức là nó là bằng chứng ghi lại diễn biến của mọi hành vi vi phạm giao thông. Nếu có gì thắc mắc, vướng mắc, người dân sẽ phản hồi và làm việc với cán bộ chức năng. Đây là cơ sở để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra. Đồng thời hạn chế các hoạt động vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

– Văn bản này giúp tạo sự ổn định, chặt chẽ trong hoạt động giao thông của người dân. Vì nếu vi phạm sẽ bị phạt. Đồng thời cũng góp phần tạo nên sự khách quan, công bằng trong giải quyết công việc. Trước những khuyết điểm, sai phạm, cả người dân và chính quyền sẽ kịp thời xử lý. Điều này góp phần giữ gìn toàn diện trật tự an toàn xã hội, công tác quản lý Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

xem thêm: Hồ sơ điều tra là gì? Quy định về biên bản điều tra tội phạm ?

2. Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC

TÊN CƠ QUAN BỘ

_________

Con số: ………. /BB-VPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________________

……, ngày tháng năm ……

HỒ SƠ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Trong lĩnh vực giao thông đường bộ

_____________

Hôm nay, khi…. giờ …. ngày …. năm …………. Tại: …..

Chúng tôi gồm có:

1.…… Cấp bậc/chức vụ: …………

2. ……Cấp bậc/chức vụ: …………

Với sự có mặt của (nếu có):

1. …….. Nghề nghiệp/chức vụ: …………

Địa chỉ hộ khẩu thường trú (tạm trú): ………….

Số CMND: ………… Ngày cấp: …/.…/…… Nơi cấp: ………….

2.………. Nghề nghiệp/chức vụ: ………….

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ………….

Số CMND:…… Ngày cấp: …/.…/…… Nơi cấp: ………….

Lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với:

Ông/Bà/tổ chức:……

Địa chỉ: …….…

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ………… Sinh năm ([6]): …………

Số CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh: …………

Ngày và nơi cấp:……

Đã có hành vi vi phạm hành chính như sau: ………….

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại ([8]) (nếu có):

Tên: ……………….

Địa chỉ: …….…

Số CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh:…….

Ngày và nơi cấp:………

Ý kiến ​​trình bày của cán bộ hành chính/đại diện phòng hành chính: …………

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở và hướng dẫn

Ý kiến ​​của người làm chứng (nếu có): …………

Ý kiến ​​của cá nhân/đại diện tổ chức bị ảnh hưởng (nếu có): …………

Người có thẩm quyền lập biên bản đã yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt (nếu có): …………

Ngoài tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không thu giữ bất cứ thứ gì khác.

Yêu cầu ông/bà/đại diện tổ chức vi phạm có mặt lúc…… giờ…… ngày……. tháng …. năm ….. tại ………….. giải quyết vụ vi phạm.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt thống nhất với nội dung biên bản, không có ý kiến ​​khác thì cùng ký tên vào biên bản hoặc có ý kiến ​​khác như sau:

Các ý kiến ​​bổ sung khác (nếu có):………….

Biên bản này gồm ….. trang, có chữ ký của những người có mặt vào từng trang, được lập thành ….. bản, có nội dung và giá trị như nhau, giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm. 01 bản, lưu hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính 01 bản và…….

người vi phạm

hoặc đại diện của tổ chức vi phạm

(Ký, ghi rõ

Họ và tên)

Người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại (nếu có)

(Ký, ghi rõ

Họ và tên)

Người làm chứng (nếu có)

(Ký, ghi rõ

Họ và tên)

Đại diện chính quyền địa phương (nếu có)

(ký, ghi rõ

Họ và tên)

Thành lập

báo cáo

(Ký, ghi rõ

Họ và tên)

Lý do người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản: …..……

Lý do người bị thiệt hại/đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký vào biên bản:……..

3. Những nội dung cần thiết khi lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:

Khi lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người lập biên bản cần đảm bảo đầy đủ các nội dung, thông tin cụ thể sau:

– Ngày, tháng, năm, nơi lập biên bản.

– Họ tên, chức vụ người lập biên bản.

– Thông tin về cá nhân, tổ chức vi phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cũng cần được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong biên bản vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.

– Thời điểm vi phạm: Giờ, ngày, tháng, năm; và vị trí xảy ra vi phạm cũng cần được ghi rõ trong nội dung biên bản.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh mới nhất năm 2023

Trong biên bản, người lập biên bản cần đảm bảo mô tả cụ thể, đầy đủ diễn biến sự việc, hành vi vi phạm.

– Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính cũng cần được ghi rõ trong biên bản.

– Biên bản vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ cần đảm bảo các thông tin về lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm.

– Trường hợp có người làm chứng, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì phải có lời khai của những đối tượng này. Hoặc trường hợp người vi phạm là người chưa thành niên thực hiện hành vi vi phạm hành chính thì phải có ý kiến ​​của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Biên bản vi phạm hành chính phải đảm bảo nội dung về quyền và thời hạn giải trình về hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm, cơ quan của người có thẩm quyền tiếp nhận giải trình. Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức không yêu cầu giải trình thì phải ghi rõ ý kiến ​​của mình vào biên bản.

Nội dung biên bản phải ghi thời gian, địa điểm người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm phải có mặt để giải quyết vụ việc. đồng thời còn phải có các thông tin về họ và tên người nhận, thời gian nhận biên bản trong trường hợp biên bản được giao trực tiếp.

Đây là những thông tin, nội dung bắt buộc mà mỗi biên bản vi phạm hành chính về hành lang an toàn giao thông đường bộ phải có. Những nội dung này giúp mọi thông tin của biên bản vi phạm hành chính được đầy đủ, rõ ràng và chi tiết. Khi nhìn vào đó, người dân sẽ hiểu và nhận biết ngay hành vi vi phạm mà mình gặp phải. Đây cũng là cơ sở đảm bảo cho việc chấp hành Luật ATGT đường bộ của người dân diễn ra đúng quy định, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao nhất. Nói cách khác, những nội dung trên vừa đảm bảo đúng quy định về hình thức, bố cục vừa giúp nội dung biên bản đầy đủ, hợp pháp.

Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết: Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận