Biên bản kiểm điểm là gì? Mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến?

Biên bản xét duyệt là gì? Mẫu bản kiểm điểm phổ biến nhất hiện nay. Hướng dẫn cách viết bình luận.

Mẫu biên bản kiểm điểm là mẫu văn bản thông dụng được nhiều cá nhân sử dụng khi nhìn nhận, đánh giá lại những sai sót của bản thân khi vi phạm hoặc nghiêm túc đánh giá lại những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân. kinh nghiệm làm việc trong một năm hoặc một giai đoạn, một giai đoạn. Vậy mẫu biên bản kiểm điểm là gì? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ và cung cấp một số biên bản kiểm điểm thường gặp:

1. Biên bản xét duyệt là gì?

Bản kiểm điểm là văn bản do cá nhân viết để tự đánh giá, nhìn nhận, kiểm điểm về hành vi của mình khi mắc lỗi, vi phạm quy định tại đơn vị doanh nghiệp, cơ quan công quyền. quốc gia; đánh giá những tồn tại, khuyết điểm đã đạt được trong năm, trong thời gian theo quy định nội bộ của đơn vị. Và từ đó đưa ra giải pháp, kế hoạch cho bản thân trong quá trình sắp tới.

Hiện nay, trên thực tế có một số mẫu bản kiểm điểm được sử dụng phổ biến như:

– Mẫu bản kiểm điểm của học sinh khi vi phạm nội quy, quy định của nhà trường.

– Bản kiểm điểm Đảng viên được quy định theo mẫu chi tiết tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW 2019.

– Mẫu bản nhận xét của cán bộ, công chức, viên chức: ban hành tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP…

2. Mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến hiện nay:

2.1. Mẫu số 1:

Mẫu số 1: Biên bản kiểm điểm Đảng viên được quy định theo mẫu chi tiết tại Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019:

Mẫu 02-HD KD.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..

Chi nhánh: ……

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

….., ngày tháng năm …

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Năm: 2022

Họ và tên: NGUYỄN VĂN D

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 có hướng dẫn

Ngày sinh: 01/01/1992

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền:……………………

Chức vụ công ty:……………………

Đơn vị công tác: …………

Chi nhánh: …………

I. Thuận lợi và kết quả đạt được

1. Về chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và tác phong:

xem thêm: Mẫu học bạ học sinh và hướng dẫn viết chữ chuẩn

Về tư tưởng chính trị:

+ Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

+ Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Bảo đảm học tập nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin rút tiền đặt cọc và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Bảo đảm việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên và hòa đồng, thân thiện với nhân dân.

+ Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm chi bộ chi bộ thôn mới nhất, chuẩn nhất

+ Có ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

_ Về ý thức kỷ luật:

+ Luôn chấp hành sự phân công của tổ chức.

+ Chấp hành tốt nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm.

+ Chấp hành đúng nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định.

+ Là Đảng viên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng bộ cơ sở nơi mình cư trú; Đảng viên có trách nhiệm nêu gương.

– Tác phong, tác phong công tác: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, nguyên tắc; Luôn có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân.

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc x Tốt Trung bình Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn theo quy định; Đóng đảng phí đầy đủ;…

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;…

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: …

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc x Tốt Trung bình Kém

xem thêm: Kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm: Cố gắng học hỏi kinh nghiệm và thực tế công việc của bản thân, góp ý kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, nhược điểm (theo 03 nội dung trên): Trong các cuộc họp chi bộ ít phát biểu ý kiến ​​cũng như đề xuất phương hướng xây dựng chuyên môn hoặc các hoạt động khác của chi bộ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gỗ, xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Chưa sắp xếp thời gian hợp lý giữa công việc, học tập, nghiên cứu, v.v.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra trong các lần kiểm điểm trước.

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm cá nhân.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc x Tốt Trung bình Kém

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất

IV. Giải trình về những vấn đề kiến ​​nghị xem xét (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm, nêu rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

BỞI VÌ. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự công nhận đánh giá chất lượng

1. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

xem thêm: Mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên và hướng dẫn cách viết

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Chưa hoàn thành nhiệm vụ

2. Phân loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

x Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Chưa hoàn thành nhiệm vụ

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

xem thêm: Mẫu bản nhận xét cuối năm của giáo viên mới và chuẩn nhất năm 2022

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………

– Mức độ phân loại chất lượng công chức, viên chức: …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ghi rõ ngày tháng năm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của hội đồng:……..

– Chi cục đề nghị xếp loại mức chất lượng: ………….

T/M ỦY BAN (Đảng)

(Ghi rõ thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng bộ, chi bộ cơ sở xếp loại chất lượng:…………………….

T/M BAN ĐẢNG (BAN)

(Ghi rõ ngày tháng năm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2.2. Mô hình số 2:

Mẫu số 02: Mẫu bản kiểm điểm của học sinh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

xem thêm: Mẫu bản nhận xét công chức cuối năm mới nhất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị bồi thường do làm mất xe mới nhất năm 2022

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Kính thưa:

Thầy (cô) chủ nhiệm lớp …. cùng toàn thể các thầy, cô giáo bộ môn.

Tên tôi là:………

Ngày sinh: ……………

Hiện đang là học sinh lớp ………….- Trường: Thị trấn A . Trung học phổ thông

Tôi viết bản kiểm điểm này xin tự kiểm điểm để nhận những sai sót của mình như sau:

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo, quản lý

Vào ngày …………, trong tiết ………….. do cô giáo ………….. dạy, em đã mắc lỗi không làm bài tập cuối tuần trước cô giáo cho.

Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, không đảm bảo tinh thần học tập cũng như ảnh hưởng nhiều đến lớp và làm phiền lòng thầy, cô giáo.

Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này xin nhận lỗi trước thầy cô và cả lớp. Tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã để chuyện này xảy ra. Em xin hứa lần sau không tái phạm, nếu còn tái phạm em xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật do nhà trường và thầy cô giáo đề ra. Mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ của thầy cô và các bạn. Xin chân thành cảm ơn!

….,ngày tháng năm….

nhà văn

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm:

Mẫu báo cáo đánh giá là một mẫu tài liệu phổ biến và dễ viết khác. Để đáp ứng các tiêu chí của một bản báo cáo, mẫu bản kiểm điểm về cơ bản phải đáp ứng các nội dung sau:

– Quốc hiệu và khẩu hiệu đầy đủ: được viết bằng chữ in hoa và trình bày ở giữa trang.

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị chuyển chính thức

– Tên văn bản: Biên bản kiểm điểm cá nhân hoặc Bản kiểm điểm,… Người viết cần viết rõ ràng, viết hoa và trình bày ở giữa trang giấy.

– Ngày tháng năm lập biên bản chính xác, cụ thể.

– Nội dung:

+ To: ghi đầy đủ gửi cho ai, bộ phận nào. Ví dụ như lời nhận xét của học sinh, gửi đến cô giáo chủ nhiệm lớp 2A và các thầy cô trong tổ Toán,…

+ Thông tin người viết bản kiểm điểm: họ và tên trường; ngày sinh; Bạn học/làm việc ở đâu;…

Mô tả đầy đủ các vi phạm và hành vi vi phạm.

+ Những hứa hẹn, hứa hẹn của bản thân trong tương lai gần.

– Cuối cùng là chữ ký của người viết biên bản kiểm điểm.

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm cán bộ quản lý khi bổ nhiệm lại

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Biên bản kiểm điểm là gì? Mẫu biên bản kiểm điểm phổ biến? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận