Biên bản họp tổ Đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm

Hàng năm, từng chi bộ đều tiến hành đánh giá xếp loại, chất lượng Đảng viên. Mục đích của việc đánh giá này là gì? Quy trình đánh giá được quy định như thế nào? Biên bản họp cấp ủy đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm như thế nào?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân.

1. Nội dung chính của biên bản họp đánh giá chất lượng Đảng viên:

Biên bản họp đánh giá chất lượng Đảng viên là biên bản được lập ra nhằm mục đích ghi lại cuộc họp của tổ Đảng để đánh giá chất lượng Đảng viên vào cuối mỗi năm. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức tại các Chi bộ.

Biên bản cuộc họp đánh giá chất lượng Đảng viên do thư ký cuộc họp lập.

Biên bản họp cấp ủy đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm gồm những nội dung chính sau:

+ Thời gian họp

+ Tên chi nhánh

+ Địa điểm diễn ra cuộc họp

+ Thành phần dự họp, tổng số Đảng viên có mặt, vắng mặt, nêu rõ lý do vắng mặt

+ Người chủ trì cuộc họp, thư ký cuộc họp ghi rõ tên

+ Nội dung cuộc họp

+ Thành phần đánh giá từng Đảng viên ghi rõ họ tên, ý kiến ​​nhận xét của mọi người trong cuộc họp, sau đó đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Đảng viên.

+ Đưa ra một bản tóm tắt chung

2. Anh (chị) đánh giá chất lượng Đảng viên như thế nào?

– Mức đánh giá chất lượng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Là chi bộ (chi bộ) có nhiều thành tích xuất sắc, có đổi mới, sản phẩm cụ thể; khẳng định vị trí, vai trò đầu tàu, tiêu biểu để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo.

+ Tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đánh giá ở mức “Xuất sắc”, các tiêu chí còn lại được đánh giá ở mức “Tốt”. ” bên trên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Hậu Giang [Ly hôn tại Hậu Giang]

– Mức đánh giá chất lượng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, chuyên môn nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền giao đều được đánh giá ở mức “Tốt” trở lên, các tiêu chí còn lại được đánh giá ở mức “Tốt”. ” hoặc cao hơn. xếp loại “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

– Mức đánh giá chất lượng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Các tiêu chí đều được xếp loại từ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên phải được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

+ Đảng viên không bị kỷ luật

– Mức độ đánh giá chất lượng Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

+ Là Đảng viên không đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”

+ Bị đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Đảng viên bị kỷ luật trong năm.

+ Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

3. Mục đích đánh giá chất lượng Đảng viên:

Hàng năm, tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành đều tiến hành đánh giá, bình xét, xếp loại chất lượng hàng năm theo quy định. xác định. Mục đích của việc đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên như sau:

Thứ nhất: Khi đảng viên tự kiểm điểm, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân tự kiểm điểm. tự sửa chữa, tự đánh giá, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. ;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Quảng Nam [Ly hôn tại Quảng Nam]

Thứ hai: làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ

Ba là: góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Nghiêm cấm né tránh, ngại va chạm, thấy cái gì đúng phải kiên quyết bảo vệ

4. Mẫu biên bản họp cấp ủy đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm:

ĐẢNG BỘ ……………………

BỘ …………

Tổ đảng: ………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI BÁO CÁO
ĐẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20……

Vào hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..20…..; Tổ đảng ………….. thuộc Chi bộ: ………….

Địa điểm tại: …………

những người tham dự hội nghị; Tất cả đảng viên trong nhóm.

Tổng số đảng viên:…………….. Đ/c; Có mặt:…………….. Đ/c; Vắng mặt:……………..đ/c

Tên đảng viên vắng mặt:

đầu tiên ………………. 2……………..

Lý do vắng mặt: ……………………

Chủ trì Hội nghị: ………………

Thư ký hội nghị:…………………….

Nội dung họp chi bộ: Hội nghị đã được nghe Lãnh đạo Đảng ủy thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/DU, ngày…../…../20….. của Đảng ủy Công ty về việc hướng dẫn đánh giá chất lượng của Đảng và Đảng. đảng viên năm thứ 20… và một số văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua bản kiểm điểm và bản tự xếp loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị được nghe người chủ trì tổng hợp ý kiến ​​nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến ​​phát triển Đảng bộ. biểu quyết, đóng góp ý kiến ​​vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất việc đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên trong năm 20…, cụ thể như sau:

I – Đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:

1. Họ và tên đảng viên ……………………

– Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ……

– Người chủ trì tổng hợp ý kiến ​​của cấp ủy nơi đảng viên cư trú …………..

– Đóng góp của hội nghị:

1.1. đồng chí

…………..

1.2. đồng chí

………….

Chủ tọa hội nghị tổng kết, kết luận và biểu quyết các đảng viên trong tổ:

Đại hội đã bầu cấp đảng viên đủ tư cách NV HT xuất sắc: ……………….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra tình hình thực hiện NV hợp tác quốc tế song phương mới nhất

Đại hội đã bình bầu đảng viên đủ tư cách Hoàn thành tốt NV:……………..

Đại hội biểu quyết cấp uỷ viên đủ tư cách Hoàn thành NV:…………………….

HN biểu quyết cấp đảng viên vi phạm tư cách (không hoàn thành NV):……………………..

2. Họ và tên đảng viên…………………….

– Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức hoàn thành nhiệm vụ ……………….

– Người chủ trì tổng hợp ý kiến ​​nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú ………….

– Đóng góp của hội nghị:

2.1. đồng chí

…………………….

2.2. đồng chí

…………..

Chủ tọa hội nghị tổng kết, kết luận và biểu quyết các đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết đảng viên đủ tư cách NV HT xuất sắc: ………………

Đại hội đã bình bầu đảng viên đủ tư cách Hoàn thành tốt NV:……………..

Đại hội biểu quyết cấp uỷ viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ………….

HN biểu quyết cấp đảng viên vi phạm tư cách (không hoàn thành NV):……………………..

3. Họ và tên đảng viên…………………….

– Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ……

– Người chủ trì tổng hợp ý kiến ​​của chi ủy nơi đảng viên cư trú……………………

– Đóng góp của hội nghị:

3.1. Các đồng chí …………

3.2. Các đồng chí …………..

Chủ tọa hội nghị tổng kết, kết luận và biểu quyết các đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết đảng viên đủ tư cách NV HT xuất sắc: ………………

Đại hội đã bình bầu đảng viên đủ tư cách Hoàn thành tốt NV:……………..

Đại hội biểu quyết đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV:……………..

HN biểu quyết cấp đảng viên vi phạm tư cách (không hoàn thành NV):……………………..

II – Tổng kết toàn Đảng bộ:

– Số đảng viên đủ tư cách HTTNV…………………….. =……………..%.

– Số đảng viên đủ tư cách HTNV…………………… =……………..%.

– Số đảng viên vi phạm tư cách (không trực thuộc) ………….. =……………%

Cuộc họp kết thúc hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm 20….., trong cuộc họp không có ý kiến ​​gì khác và nhất trí thông qua biên bản./. .

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÓM T/M

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Biên bản họp tổ Đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận