Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức

Cuộc họp chi ủy đề nghị công nhận Đảng viên chính thức cũng cần được lập thành biên bản. Vậy nội dung mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức như thế nào? Hãy cùng Luật Dương Gia tìm hiểu nội dung này trong bài viết chi tiết dưới đây:

1. Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức gồm những gì?

Về nguyên tắc, theo Điều 5 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: Hết thời gian chuẩn bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức lần lượt và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị. Nghị quyết của chi bộ về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức phải được cấp uỷ có thẩm quyền quyết định.

Thông thường, để xét đề nghị công nhận đảng viên, chi bộ phải tổ chức họp để tiến hành bỏ phiếu. Trong cuộc họp chi bộ cần ghi vào biên bản cuộc họp. Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức là một trong những biên bản bắt buộc phải có trong hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên dự bị là đảng viên chính thức.

Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức được sử dụng để ghi chép một cách chính xác nhất các thông tin về cuộc họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Và đây cũng là một trong những biên bản bắt buộc trong hồ sơ công nhận đảng viên dự bị là đảng viên chính thức

2. Mẫu biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức:

ĐẢNG BỘ …

PHÒNG: …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…, ngày……tháng……20…..

BIÊN BẢN BIÊN BẢN CỦA BỘ TRƯỞNG
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày……tháng………………., chi bộ…đã họp xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị…thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ …………. Đảng viên gồm…… đồng chí chính thức, dự bị … đồng chí.

Có mặt: … đ/c, đ/c chính thức… đ/c, dự bị… đ/c

Vắng mặt …………. Đảng viên gồm … đồng chí chính thức, dự bị … đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí…, chức vụ…

Thư ký Hội nghị: Đồng chí…,

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chi bộ có ý kiến ​​nhận xét như sau (nêu rõ ý kiến ​​của từng người)…

So với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị là đảng viên chính thức …, đ/c (đạt ………….. %). ) so với tổng số đảng viên. đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức bất đồng chính kiến: …. đ/c (chiếm ………….. %) với lý do:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo liên hoan tổng kết, tất niên công ty mới nhất

Đề nghị Đảng ủy …, công nhận đảng viên dự bị,,, trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chủ tọa cuộc họp, thư ký

3. Hướng dẫn lập biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức:

– Về cơ bản, biên bản phải đảm bảo nội dung về thời gian lập biên bản, tên chi bộ, tên đảng bộ, ngày, tháng, năm họp; thông tin đảng viên dự bị được xem xét; số đảng viên chính thức và dự khuyết tham gia, vắng mặt; ai là chủ tọa, ai là thư ký hội nghị, giữ chức vụ gì; nêu ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên dự bị và cuối cùng nêu kết quả đảng viên dự bị có trở thành đảng viên chính thức hay không.

– Cuối nghị quyết, bí thư chi đoàn ký, ghi rõ họ tên.

4. Một số quy định về công nhận đảng viên chính thức:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Đảng lên trên. dân tộc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có nhân viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Điều kiện: Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự giác: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng; Qua thực tiễn, họ đã chứng tỏ mình là những người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, có thể xem xét kết nạp Đảng.

4.1. Thời hạn công nhận đảng viên chính thức:

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận đảng viên chính thức; nếu không đủ điều kiện để được công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên.

– Đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn được công nhận đảng viên chính thức, mặc dù chậm đại hội chi bộ, cấp uỷ xét duyệt chậm thì hết 12 tháng thử thách vẫn được công nhận đảng viên chính thức.

– Trường hợp tổ chức đảng cấp dưới đã thông qua 3 phiếu nhưng không đủ 2/3 số đảng viên chính thức hoặc cấp ủy viên tán thành công nhận đảng viên dự bị là đảng viên chính thức hoặc đề nghị xóa tên khỏi đảng. danh sách đảng viên. sổ đảng viên báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp và cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản họp chi hội phụ nữ và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

– Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chi bộ có nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức, cấp ủy Đảng có thẩm quyền phải xem xét, quyết định; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài đến 30 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm trách nhiệm trước đảng ủy cấp trên.

4.2. Hồ sơ, thủ tục xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức (kể cả kết nạp lại) bao gồm:

– Chứng chỉ bồi dưỡng đảng viên mới: Đảng viên dự bị phải tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên mới và được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp Đảng cấp chứng chỉ theo mẫu. của Ban Tổ chức Trung ương.

– Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị: Sau 12 tháng kể từ ngày vào chi bộ, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục. khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức.

– Bản nhận xét đảng viên dự bị giúp việc chính thức: Đảng viên được phân công giúp việc viết bản nhận xét đảng viên dự bị nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công. nhiệm vụ của đảng viên dự bị; báo cáo chi nhánh.

– Nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội nơi công tác và chi ủy nơi cư trú: Cấp ủy có đảng viên dự bị tổng hợp ý kiến ​​nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội mà người đó là đảng viên; nhận xét của cấp uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú đối với đảng viên dự bị để báo cáo chi bộ.

– Nghị quyết của các chi, đảng bộ cơ sở:

– Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xét: Bản kiểm điểm của đảng viên dự bị; bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ; Nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy chi bộ nơi cư trú.

– Nếu có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên đồng ý thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định.

– Đảng ủy bộ phận thẩm định nghị quyết của chi bộ báo cáo Đảng ủy cơ sở.

– Các đảng bộ cơ sở thảo luận và biểu quyết, nếu 2/3 cấp ủy viên trở lên tán thành thì ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư nhắc nhở thanh toán? Cách viết email nhắc nợ chuẩn nhất.

Sau khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền công nhận Đảng viên chính thức, Đảng ủy công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất.

4.3. Thủ tục xóa tên đảng viên thay thế vi phạm tư cách:

– Chi bộ xét thấy có 2/3 số đảng viên chính thức trở lên tán thành xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết và báo cáo cấp uỷ cấp trên.

– Đảng ủy cơ sở xét thấy, nếu có 2/3 số đảng viên trở lên biểu quyết đồng ý xóa tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền.

– Ban Thường vụ Đảng ủy cấp có thẩm quyền kết nạp Đảng viên xem xét, nếu có quá nửa số cấp ủy viên biểu quyết tán thành việc xóa tên thì ra quyết định xóa tên.

4.4. Một số vấn đề liên quan đến công nhận đảng viên chính thức:

– Hình thức biểu quyết quyết định hoặc đề nghị công nhận đảng viên chính thức Biểu quyết ra nghị quyết hoặc quyết định đề nghị công nhận đảng viên chính thức được thực hiện bằng phiếu kín hoặc bằng phiếu. đảng viên do hội nghị chi bộ, hội nghị cấp uỷ quyết định. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết không đủ theo quy định để ra nghị quyết, quyết định thì phải báo cáo đầy đủ kết quả biểu quyết để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trách nhiệm của chi bộ nơi sinh hoạt tạm thời đối với việc công nhận đảng viên chính thức

– Khi đảng viên dự bị hết thời hạn sinh hoạt, chi bộ nơi đảng viên dự bị sinh hoạt tạm thời làm các thủ tục quy định tại mục 2 của Hướng dẫn này và gửi về chi bộ nơi đảng viên dự bị sinh hoạt chính thức để xem. công nhận đảng viên chính thức.

– Khi có quyết định của cấp ủy có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức, chi ủy nơi đảng viên sinh hoạt chính thức công bố quyết định trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất; thông báo cho tổ chức đảng nơi đảng viên đang tạm thời sinh hoạt.

Cơ sở pháp lý:

– Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam

– Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

– Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” và “Hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê cơ sở về công tác tổ chức xây dựng”. xây dựng đảng”.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận