Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Biên bản định giá tài sản Mẫu số 10-DS là gì? Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS? Hướng dẫn lập biên bản? Các thông tin pháp lý liên quan?

Hiện nay có nhiều vụ án tranh chấp tài sản, khi tiến hành chia tài sản vẫn không giải quyết được do đương sự cho rằng việc định giá tài sản không chính xác, không thỏa đáng nên yêu cầu tiến hành định giá. giá tài sản để giải quyết tranh chấp. Khi tiến hành định giá tài sản cần có biên bản định giá tài sản. Dưới đây là thông tin về Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS mới nhất và thông tin chi tiết kèm theo.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS là gì?

Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS là mẫu biên bản có các thông tin ghi lại việc định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS do Tòa án quy định.

Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS là mẫu biên bản ghi lại việc định giá tài sản.

2. Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bằng cấpĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Vào hồi……giờ……phút, ngày……tháng………………, hồi (1)………………..

Hội đồng định giá theo Quyết định giá tài sản và việc thành lập Ban định giá tài sản số……ngày…….tháng…….……của Tòa án nhân dân…………., gồm:

xem thêm: Quy định về định giá tài sản góp vốn theo Luật Doanh nghiệp

1) Ông (bà) …………chức vụ …..

làm việc ở ……………. là Chủ tịch Hội đồng.

2) Ông (bà)……. Chức vụ ………..

công tác tại…………….. là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) ………….chức danh …………

làm việc tại ….là thành viên của Hội đồng.

4) Ông (bà) ………….chức danh……………..

đang công tác tại ………… là thành viên Hội đồng.

xem thêm: Quy trình, trình tự, thủ tục định giá tài sản mới nhất

5) Ông (bà) ………….chức danh……………..

làm việc ở …………. là thành viên của Hội đồng.

Tiến hành định giá tài sản liên quan trong vụ (2) …………. giữa:

Nguyên đơn:………….. (có mặt)

Bị đơn:…………… (có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:…………….. (có mặt)

Chứng kiến ​​việc định giá: Đại diện Ủy ban nhân dân…………… Ông (Bà)………….chức danh…………………….(nếu có)

Thư ký ghi biên bản: Ông (bà)………….-Thư ký phiên tòa………….

xem thêm: Tạm ứng án phí và định giá tài sản khi ly hôn

Định giá tài sản: (3)……..

Ý kiến ​​của các thành viên Hội đồng định giá tài sản: (4)……………..

Ý kiến ​​của đương sự trong vụ án dân sự: (5)……………..

Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá tài sản về giá trị tài sản: …………..

Các ghi chú khác (nếu có) …………

Việc định giá tài sản kết thúc vào ngày……..giờ……. phút cùng ngày. Biên bản định giá đã được đọc lại cho tất cả những người có mặt.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

BỘ NGÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

xem thêm: Nguyên tắc và căn cứ định giá tài sản trong tố tụng hình sự

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐƯƠNG TÁC

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NHÂN CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn lập biên bản:

– Ghi địa điểm tiến hành định giá tài sản.

xem thêm: Hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

– Nhập loại tranh chấp của vụ việc tài sản có giá trị (ví dụ tranh chấp về quyền sử dụng đất).

– Ghi theo thứ tự từng loại, từng bộ phận của tài sản cần định giá, giá trị của tài sản cần định giá, ghi rõ tài sản là mới hay đã qua sử dụng, thời gian, địa điểm định giá và các đặc điểm khác. tài sản có ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

– Nêu rõ các ý kiến ​​khác nhau về giá trị của từng loại, phần tài sản được định giá

– Ghi rõ ý kiến ​​của từng đương sự.

4. Thông tin pháp lý liên quan:

– Định giá là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh định giá hàng hóa, dịch vụ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng các Bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có thẩm quyền và trách nhiệm xác định giá. Giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cũng phải thống nhất theo nguyên tắc giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước (Giá thị trường là giá hàng hóa, dịch vụ do các yếu tố chi phối và vận chuyển tạo thành). diễn biến thị trường được xác định tại một thời điểm và địa điểm nhất định).

– Theo khoản 1 Điều 104 BLDS thì đương sự có quyền đưa ra giá tài sản đang tranh chấp hoặc tự thỏa thuận về việc định giá tài sản, đồng thời đương sự có quyền lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản. thực hiện việc định giá tài sản và cung cấp cho Tòa án.

Đương sự có quyền thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản để thực hiện việc thẩm định giá tài sản và cung cấp kết quả thẩm định cho Tòa án. Việc thẩm định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản. Kết quả định giá tài sản, kết quả thẩm định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc định giá được tiến hành đúng thủ tục do pháp luật quy định.

– Quy định trên là phù hợp với nguyên tắc quyền tự định đoạt và nghĩa vụ chứng minh, cung cấp chứng cứ của đương sự. Tòa án trưng cầu định giá tài sản và tiến hành định giá tài sản trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 104 của BLTTDS:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chi tiết nhất

xem thêm: Nếu tôi không đồng ý với kết quả định giá tài sản thì sao?

+ Theo yêu cầu của một hoặc đương sự;

+ Các đương sự không thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản hoặc đưa ra các mức giá tài sản khác nhau hoặc không thỏa thuận được mức giá tài sản;

+ Các bên tự thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá tài sản với mức giá thấp hơn giá thị trường mà tài sản được định giá tại thời điểm định giá nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước, với người thứ ba hoặc có hành vi vi phạm pháp luật. căn cứ cho thấy tổ chức thẩm định giá tài sản đã vi phạm pháp luật khi thẩm định giá.

Thông tư liên tịch số: 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC Yêu cầu tổ chức định giá tài sản như sau:

+ Trường hợp đương sự cùng nhau yêu cầu Tòa án yêu cầu tổ chức định giá giám định tài sản thì phải ghi rõ tên tổ chức định giá đó. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của đương sự, Tòa án gửi văn bản yêu cầu tổ chức thẩm định giá đó tiến hành thẩm định giá tài sản.

+ Trường hợp đương sự yêu cầu Tòa án trưng cầu tổ chức thẩm định giá tài sản thực hiện việc thẩm định giá thì Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho các đương sự khác trong vụ án dân sự biết. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Toà án mà đương sự không có ý kiến ​​hoặc không đồng ý yêu cầu tổ chức thẩm định giá thì Toà án có văn bản yêu cầu tổ chức đó. cơ quan định giá mà đương sự có yêu cầu tiến hành định giá tài sản. Trường hợp đương sự không thống nhất về việc tổ chức thẩm định giá thì đương sự có quyền yêu cầu Tòa án định giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư liên tịch này.

+ Trường hợp đương sự yêu cầu Tòa án yêu cầu tổ chức thẩm định giá định giá tài sản đang tranh chấp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì phải lập thành văn bản, có chữ ký của người yêu cầu và văn bản có chữ ký của người yêu cầu. người khởi kiện. tờ, tài liệu xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật của tổ chức thẩm định giá đó. Yêu cầu được lập theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa mới nhất

Trình tự yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản thực hiện thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của đương sự như sau:

xem thêm: Mẫu quyết định thành lập hội đồng định giá tài sản (38/QĐ-THĐĐGTS:)

+ Sau khi có đủ điều kiện ra văn bản yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản thực hiện việc định giá tài sản theo quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch này, Tòa án ra văn bản yêu cầu tổ chức thẩm định giá tài sản. định giá tài sản tranh chấp.

Ngay sau khi nhận được văn bản trả lời về việc tổ chức thẩm định đồng ý tiến hành định giá tài sản, Tòa án phải thông báo cho đương sự để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của tổ chức thẩm định. giá tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức thẩm định giá từ chối thẩm định giá tài sản thì Tòa án thông báo cho đương sự lựa chọn tổ chức thẩm định giá khác.

+ Việc tiến hành thủ tục thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá tài sản.

+ Ngay sau khi có kết quả thẩm định giá, tổ chức thẩm định giá tài sản phải gửi kết quả thẩm định giá cho Tòa án. Tòa án thông báo kết quả định giá cho các bên liên quan đến việc định giá tài sản.

+ Kết quả thẩm định giá được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định giá được tiến hành đúng quy định của pháp luật.

Tòa án ra quyết định định giá tài sản như sau:

– Tòa án ra quyết định định giá tài sản khi có yêu cầu của đương sự.

+ Tòa án ra Quyết định định giá tài sản mà không căn cứ vào yêu cầu của đương sự khi có căn cứ xác định các bên tự thỏa thuận với nhau hoặc với tổ chức thẩm định giá với giá thấp nhằm trốn tránh. nghĩa vụ đối với Chính phủ. quốc gia.

xem thêm: Cách xác định trị giá phương tiện vi phạm hành chính?

Căn cứ các quy định pháp luật đã phân tích ở trên thì việc định giá tài sản và cách lập Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS phải tuân theo trình tự, thủ tục và đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin chúng tôi cung cấp về Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS hướng dẫn cách lập Biên bản và những thông tin cần thiết về việc định giá tài sản trong vụ án dân sự.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận