Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ từ năm 2023 trở đi

Đại hội công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, huy động nhiều hình thức tham gia của đoàn viên, cán bộ công đoàn nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá toàn diện nội dung, phương thức và chất lượng của đại hội công đoàn. chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua.

1. Biên bản đại hội công đoàn cơ sở gồm những gì?

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở là biên bản ghi lại quá trình, nội dung của đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ. Biên bản đại hội công đoàn là biên bản ghi lại nội dung của đại hội công đoàn cơ sở để làm căn cứ, tài liệu trong trường hợp cần thiết.

2. Biên bản Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ từ năm 2023 trở đi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÀI BÁO CÁO

CHUNG…… TUỔI

ÔNG ĐOÀN……

Hôm nay, vào hồi… giờ……, ngày……tháng…….năm

Nơi:…………

1. Đối tượng tham gia:

Về phía lãnh đạo Liên đoàn Lao động Quận Thủ Đức:

1. Đ/c ………….

2. Đ/c ………….

3. Đ/c ………….

Về phía lãnh đạo đơn vị:

1. Ông (Bà)…………

2. Ông (Bà)…………

3. Ông (Bà)……

Về phía CCCS:

– Tổng số đại biểu (đoàn viên) được triệu tập là:……

– Tổng số đại biểu (đoàn viên) có mặt là:……

– Tổng số đại biểu (đoàn viên) vắng mặt là:…

Có một lý do: ……

+ Không lý do:……

đoàn chủ tịch:

1. Đ/c……

2. Đ/c……

3. Đ/C……

Tổ thư ký:

1. Đ/c……

2. Đ/c……

Tiến trình hội thảo:

1. Đ/c…… thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội.

2. Đ/c…… thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là đại hội đại biểu).

3. Đ/c…… thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo số lượng, tư cách thành viên tham dự Đại hội (nếu là phiên toàn thể).

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt……%, không tán thành……% (lý do….)

1. Đ/c……thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 20……..

2. Đ/c ………… thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ qua.

3. Cuộc họp thảo luận: (ghi đầy đủ các ý kiến ​​của đoàn viên, nếu có ý kiến ​​trùng thì không ghi nữa)

– Báo cáo nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ tới của Công đoàn:…

Dự thảo vàVăn kiện Đại hội Đại biểu Công đoàn Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 20..:….

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ huyện.

Địa chỉ:……Chức vụ:…… Liên đoàn Lao động Quận Thủ Đức phát biểu chỉ đạo:……

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất rừng sản xuất mới nhất

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

Ông (Bà)…………Chức vụ…… thay mặt cấp ủy (nếu có), lãnh đạo chính quyền, phát biểu chuyên môn:…………

Đ/c…… thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến ​​chỉ đạo.

Tổ chức bầu cử.

Bầu BCH Công đoàn.

Thông qua số lượng và biểu quyết số lượng ủy viên BCH Công đoàn.

Đ/c……thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng và biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn .……, nhiệm kỳ 2022 – 20….. là… ủy viên.

Thảo luận: (đồng ý hay không đồng ý với con số trên?)

…………

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt …………%, không tán thành……% (lý do……)

Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Công đoàn.

Thảo luận: (Có ai tự ứng cử hay đề cử?)…….Đ/c……thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua danh sách dự kiến ​​bầu ủy viên BCH Công đoàn……, nhiệm kỳ 2022…… gồm…… đồng chí và có tên sau đây:

1. Đ/c……

2. Đ/c……

3. Đ/C……

4. Đ/c……

5. Đ/c……

6. Đ/C……

Thảo luận: (đồng ý hay không đồng ý với danh sách trên? có ai ứng cử hay đề cử không?)……..

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt……%, không tán thành……% (lý do…)

Bầu Ban kiểm phiếu:

– Đ/c……thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua danh sách dự kiến ​​ban kiểm phiếu với……. đ/c và bao gồm các đ/c có tên sau:

1. Đ/c…… Trưởng ban

2. Đ/c…… Thành viên

3. Đ/c…… Thành viên

Thảo luận: (đồng ý hay không đồng ý với danh sách trên?)……..

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt……%, không tán thành……% (lý do……)

Thông qua nguyên tắc, thể lệ, phương pháp bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đ/c…… – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ, cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử.

Công bố kết quả bầu cử.

– Tổng số phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra…… phiếu

– Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu nhận được…….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ……phiếu

– Số phiếu không hợp lệ……phiếu

* Kết quả bình chọn:

Danh sách các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn……, nhiệm kỳ 2022 – 20.. với số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp như sau:

1. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

2. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

3. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

4. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

5. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

Ban Chấp hành Công đoàn …………, nhiệm kỳ 2022 – 20.. ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2020. :

Thông qua số lượng đại biểu do Liên đoàn Lao động huyện phân bổ.

Đ/c…… thay mặt Đoàn chủ tịch công bố số lượng đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- được phân bổ là…… đồng chí.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lời cảm ơn người giúp đỡ mình khi gặp khó khăn hay nhất

Ứng cử, đề cử và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-

Người……thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự kiến ​​danh sách đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm…….đồng chí và gồm các đ/c có tên như sau:

1. Đ/c……

2. Đ/c……

3. Đ/C……

Thảo luận: (đồng ý hay không đồng ý với danh sách trên? có ai ứng cử hay đề cử không?)……

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt……%, không tán thành……% (lý do……)

Bầu Ban kiểm phiếu.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi đề nghị Đại hội tiếp tục sử dụng Ban kiểm phiếu vừa tổ chức bầu Ban chấp hành Công đoàn.

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt……%, không tán thành……% (lý do……)

Thông qua nguyên tắc, thể lệ, phương pháp bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đ/c…… – Trưởng ban kiểm phiếu xin ý kiến ​​không tán thành nguyên tắc, thể lệ và cách thức bầu cử vì bầu cử giống như bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2020…

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt……%, không tán thành……% (lý do…… )

Công bố kết quả bầu cử.

– Tổng số phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra…… phiếu

– Tổng số phiếu do Ban kiểm phiếu thu được ….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ……phiếu

– Số phiếu không hợp lệ……phiếu

Kết quả bình chọn:

Danh sách các đồng chí được bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quận Thủ Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2020.. với số phiếu tín nhiệm từ cao xuống thấp như sau:

1. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

2. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

3. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

4. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

5. Đồng chí……được……/……phiếu, tỷ lệ …………%

Đ.Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quận Thủ Đức lần thứ V trình bày trước Đại hội.

Đ/c……thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt……%, không tán thành……% (lý do…………)

Đóng.

Biên bản Đại hội kết thúc hồi……giờ….. cùng ngày, được lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội (01 bản gửi Liên đoàn Lao động huyện; 01 bản lưu trong hồ sơ CĐCS).

TM. ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH CHỈ

THƯ KÝ

3. Hướng dẫn lập biên bản đại hội công đoàn cơ sở:

Thông thường, mẫu biên bản bao gồm những nội dung sau:

– Đại hội Công đoàn diễn ra trong nhiệm kỳ nào, tiến hành vào thời gian nào, Ai dự và chỉ đạo Đại hội, giữ chức vụ gì?

– Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đoàn Chủ tịch gồm những ai và giữ chức danh gì?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tự khai ly hôn và hướng dẫn viết bản tự khai ly hôn

– Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ, sau đó Đại hội sẽ thảo luận…

– Đại hội tiến hành bầu Ban bầu cử Trưởng ban và các uỷ viên, sau đó bầu Ban Chấp hành Công đoàn, bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên…

– Kết quả bầu cử

– Đại hội thông qua nghị quyết của đại hội.

4. Quy chế đại hội công đoàn các cấp:

Đối với công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn:

một. Nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở cùng với nhiệm kỳ của công đoàn do cấp trên trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Đối với công đoàn cơ sở mới thành lập thì hết nhiệm kỳ theo quy định của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp khi thành lập công đoàn cơ sở mà nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa đủ 18 tháng thì nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở theo nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp liền kề. .

Ví dụ: nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 2018 – 2023, nếu năm 2019 mới thành lập công đoàn cơ sở thì nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở là 2019 – 2023; tương tự nếu thành lập năm 2020 thì nhiệm kỳ là 2020 – 2023; nếu thành lập vào cuối năm 2022, nhiệm kỳ sẽ là 2022 – 2028.

b. Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có) tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở; tổ chức công đoàn (nếu có) tổ chức đại hội toàn thể đoàn viên để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đại hội công đoàn cơ sở và bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn. Trường hợp khuyết Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo tổ công đoàn tổ chức hội nghị toàn thể để bầu bổ sung.

Căn cứ Điều lệ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nêu trên thì việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở phải tuân theo quy định của Điều lệ công đoàn và được lập thành biên bản. Trên đây là bài viết của chúng tôi cung cấp những thông tin về Biên bản đại hội công đoàn cơ sở, hướng dẫn cách lập biên bản và các thông tin liên quan về đại hội công đoàn cơ sở.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ từ năm 2023 trở đi của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận