Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì? Nội dung?

Trong đầu tư xây dựng, việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là một công việc vô cùng quan trọng và cần thiết để xem xét mức độ và tính khả thi của việc đầu tư xây dựng.

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì?

Căn cứ Điều 52 Luật Đầu tư xây dựng 2014, Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình được hiểu là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng. được xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn để làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng

Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp công trình sử dụng vào mục đích tôn giáo, công trình xây dựng có quy mô nhỏ và các công trình khác theo quy định của pháp luật. Nhà nước hoặc khi xây dựng nhà ở riêng lẻ

2. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

Đầu tiên: Thiết kế cơ bản

Thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục, quy mô, loại, cấp công trình trong tổng mặt bằng xây dựng;

+ Giải pháp thi công, vật liệu sử dụng chủ yếu, dự toán chi phí xây dựng cho từng công trình;

+ Phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị được lựa chọn (nếu có);

+ Giải pháp về kiến ​​trúc, mặt bằng, mặt cắt, cao độ công trình, kích thước và kết cấu chính của công trình;

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng để lập thiết kế cơ sở.

+ Phương án đấu nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài tòa nhà, giải pháp phòng chống cháy nổ;

Thiết kế cơ sở được lập nhằm đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng của dự án và đảm bảo sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng.

lần 2: Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm:

+ Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng:

+ Khả năng đảm bảo các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng nguồn lực, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, tiêu thụ sản phẩm, hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, tái định cư (nếu có), phương án giải phóng mặt bằng xây dựng, giải pháp xử lý tổ chức, quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình và bảo vệ môi trường;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khởi kiện ngân hàng và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ Đánh giá tác động của dự án liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đánh giá môi trường sinh thái, bảo vệ cảnh quan, phòng chống cháy nổ, an toàn trong xây dựng và các nội dung cần thiết khác;

+ Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác, sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; đề xuất cơ chế phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án;

+ Các nội dung liên quan khác

3. Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi khi đầu tư xây dựng:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Báo cáo thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP

– Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và các hồ sơ, tài liệu pháp lý kèm theo, bao gồm:

+ Văn bản chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư

+ Quyết định tuyển chọn phương án thiết kế kiến ​​trúc thông qua thi tuyển theo quy định và phương án thiết kế được tuyển chọn kèm theo (nếu có yêu cầu)

+ Các văn bản/quyết định phê duyệt và các bản vẽ kèm theo (nếu có) của các loại quy hoạch

+ Ý kiến ​​bằng văn bản về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của thiết kế cơ sở.

+ Văn bản kết quả thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu)

+ Văn bản thỏa thuận, xác nhận về việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án;

+ Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời Việt Nam (nếu có)

+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có)

+ Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có);

+ Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế đối với việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (bao gồm bản vẽ và phần thuyết minh); danh mục các tiêu chuẩn áp dụng chủ yếu cho dự án;

+ Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước nước ngoài đầu tư công phải xem xét tổng mức đầu tư, ngoài các quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị thẩm định phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu liên quan về giá, định mức để xác định tổng mức đầu tư; báo giá, kết quả thẩm định (nếu có).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên và hướng dẫn cách viết

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, xem xét và gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định cho người yêu cầu thẩm định (nếu cần).

Trường hợp cần lấy ý kiến ​​của cơ quan, tổ chức có liên quan thì cơ quan xây dựng yêu cầu người thẩm định bổ sung hồ sơ đối với nội dung cần lấy ý kiến.

Trường hợp hồ sơ trình thẩm định không hợp pháp, không đúng thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc người yêu cầu thẩm định không đúng thẩm quyền và không thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn, bộ môn thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lại. hồ sơ thẩm định

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung của cơ quan chuyên môn về xây dựng, người yêu cầu thẩm định phải tiến hành bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Tiến hành thẩm định

Cơ quan xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng 2014.

– Đảm bảo thời gian quy định tại Khoản Điều 59 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 16 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Trong quá trình thẩm định, cơ quan xây dựng có quyền tạm dừng thẩm định (không quá một lần) và phải thông báo cho người có thẩm quyền yêu cầu.

Bước 4: Gửi kết quả thẩm định

Kết quả thẩm định phải có phần đánh giá, kết luận về mức độ đáp ứng đối với từng nội dung thẩm định, yêu cầu đối với người đề nghị thẩm định, người quyết định đầu tư, cơ quan có thẩm quyền đối với dự án. dự án PPP

Kết quả thẩm định được gửi cho người yêu cầu thẩm định, đồng thời gửi cho cơ quan quản lý về xây dựng tại địa phương để biết, quản lý.

Mẫu thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

4. Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

Trong giai đoạn chuẩn bị lập dự án đầu tư xây dựng phải tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để cấp có thẩm quyền phê duyệt/quyết định đầu tư (Khoản 1 Điều 4 Nghị định 15/2021/NĐ-CP). -CP). Dưới đây là mẫu báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:

TÊN TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ……..

…………..ngày tháng năm

ỦNG HỘTôiBÉ NHỎ

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Kính gửi: (Cơ quan chuyên môn về xây dựng).

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019 /QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh (45/HS) mới nhất 2023

Căn cứ Nghị định số /2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan…………………………………………………….

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

I. CHỈ THÔNG TINbạnDỰ ÁN NG

1. Tên dự án:

2. Loại, nhóm dự án:

3. Loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế.

4. Người quyết định đầu tư:

5. Tên và thông tin liên hệ của nhà đầu tư (nếu có) hoặc tổ chức đại diện (địa chỉ, điện thoại,…):

6. Địa điểm xây dựng:

7. Tổng giá trị đầu tư:

8. Vốn đầu tư: …………. (xác định và ghi rõ: vốn đầu tư công/v)nước ngoàiHở?công tư/vnkhChâu Ác/tthực hiện theo phương thức PPP)

9. Thời gian thực hiện:

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

12. Nhà thầu khảo sát xây dựng:

13. Thông tin khác (nếu có):

II. DANH MỤC HỒ SƠ NỘP BÁO CÁO

1. Văn bản pháp lý: danh mục văn bản quy phạm pháp luậtô licó liên quan theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

2. Hồ sơ khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư:

– Hồ sơ khảo sát xây dựng để lập dự án;

– Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi (gồm tổng mức đầu tư; Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chủ yếu được lựa chọn áp dụng).

– Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

– Mã chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có);

– Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ trì, chủ trì bộ môn thiết kế; người chủ trì, chủ trì việc xác minh;

– Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).

(Tên tổ chức) Gửi đi (Cơ quan chuyên môn xây dựng) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Tên dự án) Châu ÁN) với những điều trên.


Người nhận:
– Như trên;
– Tiết kiệm:…

ĐẠI DIỆN TỶLái xe CHỨC VỤ
(CZK)ý tưởngghi rõ họ tên, chức vụ và đóng đHở?bạn)

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Luật đầu tư xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung 2020

– Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là gì? Nội dung? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận