Bản tường trình lý lịch của người bị đưa vào cơ sở cai nghiện

Khi lập hồ sơ, thủ tục đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải có bản khai báo lý lịch của người bị đưa vào cơ sở cai nghiện. Dưới đây là một báo cáo mẫu để bạn tham khảo:

1. Bản tường trình lý lịch của người được đưa vào cơ sở cai nghiện:

Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BCA ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

………….ngày …… tháng … năm …….

TUYÊN BỐ

1. Họ và tên khai sinh:…………. Giới tính: …………

2. Tên gọi khác:………….

3. Sinh ngày …..tháng …. năm ……..

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………….

5. Nơi ở hiện nay:……………………

6. Số CMND/hộ chiếu/CCCD:……cấp ngày …../ …../……nơi cấp …………

7. Con ông:…………..

Hộ khẩu thường trú tại: …………..

Con trai cô ấy:………….

Hộ khẩu thường trú tại:……………..

8. Trình độ học vấn:……………..

10. Nghề nghiệp (ghi nghề nghiệp đang làm, không ghi số 0):………….

11. Bản tường trình cụ thể về hành vi sử dụng ma túy của bản thân (tiền sử sử dụng ma túy, hình thức sử dụng ma túy, tình trạng sử dụng ma túy, lý do sử dụng ma túy, thời điểm sử dụng ma túy lần cuối)……………..

12. Đã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy (ghi rõ số lần, nếu không):

13. Đã cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (ghi số lần, nếu không ghi không):……

PHÓNG VIÊN
(Dấu hiệuHọ và tên)

2. Đối tượng nào sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?

Cai nghiện ma túy là một quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về tâm lý, y tế và xã hội nhằm mục đích giúp người nghiện cai nghiện ma túy và không còn nghiện nữa.

Căn cứ quy định tại Điều 32 Luật phòng, chống ma túy 2021 áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng sau:

2.1. Đối tượng về độ tuổi áp dụng đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên:

– Trước đó bị phát hiện nghiện ma túy mà không đăng ký cũng như không thực hiện hoặc tự giác chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện.

– Bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện.

Người nghiện ma túyt thuốc phiện chưa đăng ký, chưa đăng ký hoặc tự nguyệnHở?Chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnt thuốc phiện bằng thuốc thay thếkhông bán được vi phạm quy định về điều trị nghiện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng đại lý lữ hành, đại lý du lịch mới và chuẩn nhất

– Tái nghiện trong quá trình quản lý sau cai nghiện.

2.2. Đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi:

Theo quy định tại Điều 33 Luật phòng, chống ma túy 2021, người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong các trường hợp sau đây:

– Thuốc trước phát hiện nhưng sau không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm đứ đọngtôi không thểTôi cai nghiện tự nguyện.

– Bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện.

– Người nghiện các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự nguyện chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc đã bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. vi phạm quy định về điều trị nghiện.

3. Hồ sơ, thủ tục đưa người sau cai nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Khi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy thì Công an cấp xã nơi người đó vi phạm lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người đó và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Về nguyên tắc: đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định thì việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. nơi người đó cư trú.

Hồ sơ bao gồm:

– Bản tóm tắt lai lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Bản khai lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc của người đại diện hợp pháp của họ (mẫu số 04 Thông tư 05/2018/TT-BCA).

– Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư 05/2018/TT-BCA).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử chi đoàn chi tiết nhất hiện nay

– Giấy xác nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn (bản sao).

Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định thì việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng đó có trụ sở. thực hiện hành vi trái pháp luật.

Hồ sơ bao gồm:

– Bản tóm tắt lai lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Bản khai lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc của người đại diện hợp pháp của họ (mẫu số 04 Thông tư 05/2018/TT-BCA).

– Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư 05/2018/TT-BCA).

– Phiếu trả lời của người có thẩm quyền về tình trạng nghiện hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Giấy tờ xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Bước 2: Thực hiện thông báo:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, cơ quan lập hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ biết về việc lập hồ sơ.

Thời gian thông báo trong vòng 03 ngày làm việc.

Bước 3: Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

Công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện phải bảo đảm tính phù hợp, đầy đủ của hồ sơ.

Thời hạn kiểm tra là 5 ngày.

Bước 4: Chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:

Công an cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đến Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện quyết định chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. được lập hồ sơ.

Xem thêm bài viết hay:  Quy định về định giá tài sản trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Hồ sơ bao gồm:

– Tài liệu của Bước 1.

– Văn bản của Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện đề nghị xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện trả lại cơ quan đã lập hồ sơ để bổ sung hồ sơ.

4. Hướng dẫn lập lý lịch của người đưa vào cơ sở cai nghiện:

Mẫu sơ yếu lý lịch sẽ phục vụ như một tài liệu hành chính, cụ thể bao gồm:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

– Tên văn bản: viết hoa và trình bày giữa dòng.

TUYÊN BỐ

– Xuất trình đầy đủ thông tin của người khai bao gồm:

+ Họ và tên.

+ Giới tính.

+ Tên khác (nếu có).

+ Ngày tháng năm sinh.

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Chỗ ở hiện tại.

+ Số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân: ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

+ Điền thông tin của cha mẹ và hộ khẩu của cha mẹ.

+ Trình độ học vấn.

+ Nghề nghiệp (ghi rõ nghề đang làm, không ghi không).

+ Khai báo chi tiết về hành vi sử dụng ma túy của bản thân: như tiền sử sử dụng ma túy, hình thức sử dụng ma túy, tình trạng sử dụng ma túy, lý do sử dụng ma túy, thời gian sử dụng ma túy lần cuối.

+ Ghi rõ số lần đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma tuý hay chưa, nếu chưa thì ghi là chưa.

+ Đã cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: ghi rõ số lần hay chưa, ghi số lần.

– Cuối cùng là ký và ghi rõ họ tên.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT:

Luật Phòng, chống ma tuý 2021.

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

Thông tư 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bản tường trình lý lịch của người bị đưa vào cơ sở cai nghiện của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận