Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm

Bên cạnh những thành tích mà đối tượng là viên chức đã đạt được trong nhiều năm công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống mà đối tượng này thể hiện hàng ngày trong môi trường làm việc thì việc tự kiểm điểm hay tự phê bình cũng là một yếu tố quan trọng trong tiến hành bổ nhiệm chức vụ.

1. Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm là gì?

Tự kiểm điểm, đánh giá cán bộ để bổ nhiệm về cơ bản được hiểu là bản tự kiểm điểm nêu rõ nội dung về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức để làm căn cứ. cấp trên ra quyết định bổ nhiệm vị trí công tác đối với những cán bộ này. Việc tự đánh giá quá trình công tác của cán bộ để bổ nhiệm được áp dụng khá phổ biến trong thực tế và có ý nghĩa, vai trò quan trọng.

Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cán bộ để bổ nhiệm là biểu mẫu được lập ra để đối tượng là cá nhân cán bộ tự nhận xét đánh giá chung của mình trong thời gian cán bộ đó đang công tác, giữ chức vụ trong nhiệm kỳ qua. Việc tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cán bộ là yếu tố quan trọng để xem xét bổ nhiệm.

Việc tự kiểm điểm, đánh giá quá trình công tác của cán bộ để bổ nhiệm sẽ giúp chủ thể là cán bộ tự đánh giá, nhìn nhận quá trình công tác của bản thân, trung thực nhận khuyết điểm. bản thân và cũng thông qua đó sẽ có thể tìm ra giải pháp nhằm mục đích có thể khắc phục tình hình. Việc tự phê bình và đánh giá cán bộ trong thực tiễn cũng sẽ góp phần rất lớn vào việc nâng cao tinh thần cũng như năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ.

Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ được bổ nhiệm lại bao gồm các thông tin về Quốc hiệu, Quốc ca; Thông tin của cán bộ được cử lại để tự đánh giá: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác; Phần tự nhận xét, đánh giá, người tự đánh giá ký ghi rõ họ tên.

xem thêm: Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng, phó phòng y tế

2. Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

TỰ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN

Họ và tên cán bộ: …. Mã số:…

Chức vụ:… Bậc lương:…

Đơn vị đang công tác:……

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1/ Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

2/ Kết quả công việc theo chức trách nhiệm vụ được giao

3/ Tinh thần kỷ luật:

4/ Tinh thần hợp tác trong công việc:

5/ Trung thực trong công việc:

Đạo đức lối sống:

7/ Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

8/ Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân:

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

….., ngày tháng năm….

người tự đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Hướng dẫn quy trình 5 bước bổ nhiệm cán bộ mới nhất 2023

3. Cách viết bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác của cán bộ để bổ nhiệm:

Bản tự nhận xét, đánh giá quy trình công tác cán bộ để bổ nhiệm viên chức lãnh đạo tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập được viết theo mẫu quy định nêu trên và gồm các nội dung sau:

– Thứ nhất: Phần mở đầu bản tự kiểm điểm đánh giá quy trình công tác cán bộ để bổ nhiệm:

Khi bắt đầu tự rà soát để đánh giá quy trình bổ nhiệm cán bộ, đối tượng là cá nhân cần ghi đầy đủ thông tin của mình, cụ thể các thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ, đang công tác tại chi bộ nào. , Đảng bộ.

– Thứ hai: Nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm:

Nội dung bản tự kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm sẽ bao gồm các nội dung về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được; đạo đức, chính trị, lối sống và những ưu, khuyết điểm cụ thể.

Các đối tượng cũng có thể tham khảo thêm cách viết của phó hiệu trưởng trường THCS như sau:

+ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, là phó hiệu trưởng nhà trường, chủ tịch công đoàn, phó hiệu trưởng trường THCS đã tích cực cùng chi bộ, hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục hàng tháng, hàng năm nhằm đạt mục tiêu ngang bằng với cấp trên. cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nghị quyết của nhà trường đề ra. do nhà trường đề ra trong mỗi năm học.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê khoán, giao khoán, khoán việc năm 2023

Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Bên cạnh đó cũng đã chú trọng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham gia các kỳ thi cấp thành phố và quốc gia.

Cơ sở vật chất của trường cũng được tăng cường; xây dựng ngày càng khang trang, đảm bảo sạch đẹp.

+ Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua:

Phó hiệu trưởng trường THCS đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chuyên môn nghiệp vụ giỏi; công chức giỏi, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó hiệu trưởng trường THCS cùng Hiệu trưởng nhà trường lãnh đạo giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia,…

Ngoài ra, anh luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy; của Hiệu trưởng nhà trường trong công tác chỉ đạo chuyên môn để từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung; biện pháp triển khai kế hoạch, phân công công việc để tạo nền tảng hoạt động ổn định; khoa học và đạt hiệu quả cao.

+ Về phẩm chất chính trị, lối sống:

Tư cách đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó hiệu trưởng trường THCS có đạo đức trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, thực hiện tốt các cuộc vận động.

Bên cạnh đó còn có ý thức học tập, tự nâng cao nghiệp vụ; ý thức kỷ luật.

Tóm tắt điểm mạnh và điểm yếu của bạn:

Ưu điểm: Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chấp hành tốt sự phân công của Hiệu trưởng nhà trường; phối hợp tốt với Hiệu trưởng nhà trường trong việc chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; …

Hạn chế: Trong công tác chỉ đạo chuyên môn của bản thân còn thiếu nhạy bén; công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế; Công tác chỉ đạo của đoàn thể còn chưa đồng bộ.

– Thứ ba: Kết luận bản tự kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm:

Bản kết luận bản tự kiểm điểm đánh giá quá trình công tác của cán bộ được bổ nhiệm sẽ ghi rõ địa điểm, thời gian viết bản tự kiểm điểm và chữ ký của người thực hiện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại chi bộ mới nhất năm 2023

xem thêm: Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dùng trong mọi trường hợp

4. Vai trò của nhân viên:

Cán bộ được hiểu một cách cơ bản là công dân Việt Nam, cán bộ là người được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là thành phố trực thuộc tỉnh). là cấp huyện), trong biên chế và cán bộ sẽ hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi đi đã từng căn dặn chúng ta như sau: “Công việc là gốc”, “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Như vậy có thể thấy cán bộ có vai trò hết sức quan trọng đối với sự thành bại của bộ máy nhà nước, cán bộ cũng chính là người sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu trong quá trình đó. dựng nước thì cán bộ mới được dân tin. Nhân dân sẽ bầu chọn và đặt niềm tin vào những cán bộ ưu tú nhất, đủ sức gánh vác trọng trách lớn lao này.

Để xây dựng một nhà nước vững mạnh, một nhà nước có thể sánh vai với các cường quốc năm châu, mỗi chúng ta sẽ cần phải xây dựng cho mình một bộ rễ vững chắc, trước hết phải từ việc xây dựng và rèn luyện. đội ngũ cán bộ hay còn gọi là công tác cán bộ. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng Đảng.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây – Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Con người cũng là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đất nước cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, không ngừng kiểm tra, kiện toàn công tác cán bộ, đó là một việc tất yếu mà Đảng, Nhà nước cần phải làm trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác cán bộ để bổ nhiệm của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận