Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế, nhân viên y tế cuối năm

Bản tự đánh giá một năm hoạt động của Đảng viên trong lĩnh vực y tế là rất cần thiết để có thể phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ trong năm tiếp theo. Dưới đây là Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế và nhân viên y tế cuối năm.

1. Kiểm điểm Đảng viên ngành y tế, nhân viên y tế cuối năm theo Hướng dẫn 21:

ĐẢNG XÃ HỘI…………………….

Chi nhánh trường học…………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………….ngày tháng…. năm 2022

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Năm ….

Họ và tên:…… Sinh ngày:…………

Chức vụ Đảng: …………

Chức vụ chính quyền: ………….

Chức vụ công ty: ………….

Đơn vị công tác: ………

Chi nhánh …………

I. Thuận lợi và kết quả đạt được

1. Về chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và tác phong:

– Về chính trị tư tưởng.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, tác phong làm việc.

– Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (So ​​với 27 biểu, cá nhân tự nhận)

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Những hạn chế, tồn tại (theo 03 nội dung trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước.

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa khắc phục); khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm cá nhân.

Tự đánh giá mức độ thực hiện công việc:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

IV. Giải trình về những vấn đề kiến ​​nghị xem xét (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm, nêu rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được đề nghị kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

BỞI VÌ. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự công nhận đánh giá chất lượng

1. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

□ Chưa hoàn thành nhiệm vụ

2. Phân loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□Hoàn thành nhiệm vụ

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký kiểm dịch thực vật và hướng dẫn cách viết

□ Chưa hoàn thành nhiệm vụ

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý, nhân viên, công chức, viên chức: ……………….

– Mức độ phân loại chất lượng công chức, viên chức: …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ghi rõ ngày tháng năm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Nhận xét, đánh giá của hội đồng: …………

– Chi cục đề nghị xếp loại mức chất lượng: …………

T/M ỦY BAN (Đảng)
(Ghi rõ thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng bộ, chi bộ cơ sở xếp loại chất lượng: …………

BAN T/M
(Ghi rõ thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

2. Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế, nhân viên y tế cuối năm chuẩn nhất:

ĐẢNG BỘ………

Chi nhánh…………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———————

……ngày…tháng…năm 20

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Họ và tên: ………… Ngày sinh:………….

Chức vụ Đảng: ………….

Chức vụ chính quyền, tổ chức: ………….

Đơn vị công tác:………..

Chi nhánh:………….

I. Ưu điểm, kết quả công việc

1. Về chính trị tư tưởng

– Luôn kiên định và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Luôn bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Có tinh thần tự giác cao trong học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn và năng lực công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Luôn tự giác với tinh thần nêu cao và đạt kết quả tốt trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ tốt phẩm chất đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng. Viên.

– Thực hiện thắng lợi, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và luôn chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

– Luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị của Đảng.
Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể phát động.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (kể cả nhiệm vụ theo chức danh kiêm nhiệm)

– Có tinh thần trách nhiệm và đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định.

+ Trong quá trình làm việc tôi luôn chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên giao.

+ Là một bác sĩ luôn tận tụy với công việc, không mắc sai phạm về chuyên môn, không gây phiền hà, sách nhiễu người bệnh, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

+ Về phía trưởng khoa: Tôi luôn tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao trách nhiệm quản lý của mình.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm mới nhất năm 2023

+ Đối với nhiệm vụ của Chi ủy, tôi luôn làm tốt nhiệm vụ do bí thư phân công; cùng chi ủy xây dựng nghị quyết chi bộ hàng tháng.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Trong quá trình thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức, kỷ luật phục tùng sự phân công của cấp trên.

– Luôn thực hiện chế độ sinh hoạt và đóng Đảng phí theo quy định của tổ chức Đảng, cơ quan, đoàn thể.

II. Nhược điểm, hạn chế và nguyên nhân

– Là một đảng viên trẻ, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng bản thân còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm còn hạn chế.

– Có lúc chưa thật linh hoạt, tinh thần phê bình và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi khi chưa mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

III. Hướng dẫn và biện pháp khắc phục

– Cần tích cực học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước.

– Phát huy những mặt tích cực và đẩy lùi những hạn chế

– Lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của đồng nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm…… Rất mong được sự góp ý của các đồng chí trong chi bộ.

V. Tự công nhận xếp loại chất lượng

– Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

KIỂM SOÁT VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Nhận xét, đánh giá của Đảng bộ, chi bộ:

…………

2. Chi cục Phân loại chất lượng (Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ)

………….

Chi nhánh T/M
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Đảng bộ xếp loại chất lượng: ………….

BÊN T/M
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Kiểm điểm Đảng viên ngành y tế, nhân viên y tế cuối năm như thế nào?

Bản kiểm điểm Đảng viên, cán bộ y tế cuối năm là văn bản đánh giá kết quả hoạt động của Đảng viên, cán bộ y tế trong năm qua. Tài liệu này bao gồm các thông tin về nhiệm vụ được giao trong năm, mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đó, sự đóng góp của mỗi Đảng viên, cán bộ y tế vào sự phát triển của ngành y tế và nâng cao chất lượng. vụ y tế cho nhân dân.

Bản kiểm điểm Đảng viên, nhân viên y tế cuối năm được dùng để đánh giá hoạt động của Đảng viên, nhân viên y tế, đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm, chỉ rõ mặt mạnh, mặt yếu của từng cá nhân và đưa ra giải pháp khắc phục. kế hoạch cải tiến hoạt động trong năm tới. Đồng thời, tài liệu này cũng góp phần quan trọng vào quá trình đánh giá, xếp hạng năng lực của các đơn vị y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sự hài lòng của người dân đối với ngành y. thuộc kinh tế.

4. Nội dung đánh giá trong bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế và nhân viên y tế cuối năm:

Bản kiểm điểm Đảng viên, nhân viên y tế cuối năm sẽ đánh giá các hoạt động của Đảng viên, nhân viên y tế trong năm qua, bao gồm:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì GPP mới nhất

– Bản tổng kết sẽ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm, kể cả các công việc liên quan trực tiếp đến chăm sóc và điều trị bệnh nhân, hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên môn.

– Đánh giá sự đóng góp của mỗi Đảng viên, cán bộ y tế vào sự phát triển của ngành y tế, bao gồm tham gia xây dựng chính sách, triển khai các đề tài nghiên cứu, tham gia đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ xây dựng hệ thống y tế cộng đồng…

– Đánh giá mức độ tham gia của Đảng viên, nhân viên y tế vào các hoạt động đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng cho người dân.

– Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng viên và nhân viên y tế trong năm, bao gồm việc thực hiện tốt chức vụ, nhiệm vụ được giao, tham gia công tác xây dựng Đảng và tham gia các hoạt động khác. tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế.

– Từ kết quả đánh giá trên, Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế và cán bộ y tế cuối năm sẽ đưa ra những đánh giá về năng lực, khả năng và sự đóng góp của từng Đảng viên, nhân viên y tế cũng như đánh giá chung về hoạt động của đơn vị, qua đó đưa ra các giải pháp, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công việc, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

– Ngoài các tiêu chí đánh giá trên, Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế và cán bộ y tế cuối năm còn đánh giá mức độ chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. các dịch vụ và hoạt động trong năm.

Đối với Đảng viên, Kiểm điểm sẽ đánh giá mức độ thực hiện các quy định về đạo đức Đảng viên, kỷ luật, tinh thần đồng đội, trách nhiệm với tập thể và nhiệm vụ chính trị.

Đối với nhân viên y tế, việc rà soát sẽ đánh giá việc tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, hòa đồng và hỗ trợ đồng nghiệp, nghiêm túc trong thực hiện. nhiệm vụ, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

– Bản kiểm điểm Đảng viên, cán bộ y tế cuối năm là công cụ quan trọng để đánh giá, nâng cao năng lực, khả năng và đóng góp của Đảng viên, cán bộ y tế, đồng thời giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bản kiểm điểm Đảng viên ngành y tế, nhân viên y tế cuối năm của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận