Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

Nêu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống? Bản kiểm điểm mẫu 27 thể hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị?

Đảng viên giữ vai trò, trách nhiệm to lớn trong sinh hoạt Đảng. Do đó, hãy mang theo trách nhiệm và lý tưởng trong nền chính trị ổn định. Chỉ có như vậy mới đảm bảo được hiệu quả của công tác lãnh đạo, xác định đường lối chính trị. Bản kiểm điểm giúp Đảng viên tự nhận thức được khuyết điểm của mình và có lý tưởng trách nhiệm trong tương lai. Từ đó mang đến một tập thể đoàn kết, vững mạnh tạo nên một sức mạnh vững chắc. Phải loại bỏ triệt để những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong lý tưởng hoạt động của Đảng.

Cơ sở pháp lý: Nghị quyết số 04-NQ / TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

Đầu tiên. Danh sách 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống:

Nghị quyết số 04-NQ / TW đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

1.1. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị:

– Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn nhiều chông gai; kèm theo những nhận thức sai lầm, những quan điểm sai trái.

– Hiểu sai ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị.

– Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; mất ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công việc; trốn tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm.

– Trong tự phê bình còn che giấu, không dám nhận khuyết điểm; Khi có khuyết điểm thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình, nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Nói và viết không đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm hay và chi tiết nhất

– Sẵn sàng, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến ​​hợp lý của người khác.

– Tham vọng quyền lực, không tuân thủ sự phân công của tổ chức; kén chức danh, vị trí việc làm; chọn nơi nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó.

– Tư duy nhiệm kỳ, chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, mang lại lợi ích cho bản thân; lợi dụng việc bổ nhiệm người thân, quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn giữ chức vụ lãnh đạo.

1.2. Những biểu hiện của suy thoái đạo đức lối sống:

– Chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, không quan tâm đến lợi ích của tập thể.

– Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết ngược, dân chủ hình thức.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản kiểm điểm không thuộc bài, tự nhận lỗi của học sinh

– Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

– Bệnh nể nang, phô trương, che giấu khuyết điểm.

– Quan liêu, xa quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

xem thêm: Mẫu phiếu điểm học sinh và hướng dẫn viết chuẩn

Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên …

– Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp và các đối tượng khác để trục lợi.

– Thao tác trong công tác nhân viên; chạy chức, chạy quyền, .. Sử dụng quyền hạn được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

– Đánh bạc, uống rượu, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc gia nhập các tổ chức tôn giáo trái pháp luật, tham gia các tệ nạn xã hội.

1.3. Biểu hiện của sự tự chuyển hóa bên trong:

– Có hành vi phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

– Phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

– Nói, viết hoặc làm trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Kích động bất bình, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ.

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn bản mới nhất và chuẩn nhất.

– Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang.

– Câu kết, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, bất đồng chính kiến ​​để truyền bá tư tưởng, quan điểm chống đối; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước.

– Đưa ra thông tin sai lệch, xuyên tạc, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

– Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học, nghệ thuật.

– Tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa các dân tộc với tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng, Nhà nước.

2. Mẫu bản kiểm điểm 27 có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị:

Mẫu 02-HD KD.ĐG 2019.

ĐẢNG BỘ ………..

Chi nhánh: ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

….., ngày tháng năm …

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Năm ….

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Họ và tên: ………… .. Sinh ngày: …….

Chức vụ trong Đảng: …………

Chức vụ chính quyền: ………….

Chức vụ công ty: ………….

Đơn vị công tác: ………

Chi nhánh …………

I. Những thuận lợi và kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và tác phong:

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên sinh con thứ 3 mới nhất

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỉ luật.

– Về tác phong và tác phong làm việc.

– Đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (So ​​sánh với 27 biểu hiện, cá nhân tự xác định)

Tự đánh giá mức độ thực hiện:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

xem thêm: Mẫu bản tự kiểm điểm đoàn viên và hướng dẫn cách viết

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá mức độ thực hiện:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm

II. Hạn chế, khiếm khuyết và nguyên nhân

1. Những hạn chế, tồn tại (theo 03 nội dung trên).

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm cuối năm giáo viên mới và chuẩn nhất năm 2022

2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận, chỉ ra trong các kỳ kiểm điểm trước.

Rà soát rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã khắc phục; đang khắc phục, mức độ sửa; chưa khắc phục được); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm cá nhân.

Tự đánh giá mức độ thực hiện:

□ Xuất sắc Tốt Trung bình Kém

IV. Giải thích các vấn đề đề xuất xem xét (nếu có)

Giải trình từng vấn đề đề nghị kiểm điểm, nêu rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề đề nghị kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm công chức cuối năm mới nhất

TẠI VÌ. Phương hướng, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại

VII. Tự công nhận xếp hạng chất lượng

1. Phân loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Phân loại đảng viên:

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên dự bị chuyển loại chính thức

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

TÍNH CÁCH CON NGƯỜI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………

– Mức phân loại chất lượng công chức, viên chức: …………

Thủ trưởng CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ghi rõ ngày tháng, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Tiền Giang [Ly hôn tại Tiền Giang]

Đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên

xem thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo, quản lý

– Nhận xét, đánh giá của cấp ủy: ……

– Chi bộ đề nghị xếp loại chất lượng: ……

T / M BAN (Đảng)

(Ghi rõ thời gian, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng bộ, chi bộ cơ sở xếp loại chất lượng: ……

T / M BAN ĐẢNG (BAN)

(Ghi rõ ngày tháng, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Hướng dẫn viết bản Kiểm điểm:

Đảng viên điền thông tin cá nhân, thông tin đơn vị công tác và chức vụ. Sau đó là tự nhận thức, tự đánh giá, tự phê bình trong sinh hoạt đảng của mình. Đi qua nội dung sẽ được trình bày dưới đây. Bài đánh giá sẽ được xem xét và đánh giá trong hiệu quả hoạt độngLý tưởng chính trị của đảng viên trong hoạt động công tác. Đây là căn cứ để chi bộ, chi ủy, đảng bộ công tác đánh giá, phân loại Đảng viên.

Nguyên tắc viết đánh giá:

Việc kiểm điểm được Đảng viên thực hiện thường xuyên trong quá trình công tác. Vì vậy, nó giúp cho Đảng viên nhìn nhận và đánh giá lại những nhiệm vụ, chức trách đã thực hiện. Bên cạnh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. KYĐiểm số giúp nhận thức và phản ánh chính xác, trung thực những ưu nhược điểm trong công việc được giao.

Ưu điểm thể hiện ở tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả công tác. Tự đánh giá những tồn tại, yếu kém và cam kết chịu trách nhiệm trong các hoạt động sau này. Việc xem xét phải phù hợp với quy trình làm việc. Trong đó, để minh chứng cho nội dung đã trình bày, Đảng viên có thể: trích dẫn các số liệu chứng minh những thành tựu đã đạt được. Nêu nguyên nhân tồn tại và đề xuất biện pháp khắc phục.

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

xem thêm: Mẫu bản nhận xét của cán bộ quản lý khi được bổ nhiệm lại

Nội dung bình xét được đánh giá khách quan từ các tổ chức đầu ngành. Nhận xét và nhận xét của chi nhánh. Như ghi nhận, biểu dương những Đảng viên thực hiện đúng các tiêu chuẩn về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Từ đó đạt kết quả tốt trong cuộc thi.

Người viết đánh giá đánh giá hiệu quả hoạt động của chính mình thông qua các mức độ hiệu quả khác nhau. Đánh giá cung cấp một cảm giác về nhận thức, thay đổi và tiến bộ trong tương lai. Giúp cho lý tưởng, tư tưởng chính trị của đảng viên được thực hiện có hiệu quả trong hàng ngũ đảng viên.

Các phần trước phần chữ ký của đảng viên dành cho nội dung do đảng viên đó trình bày. Đưa ra những nội dung chính xác, khách quan dựa trên những đánh giá khách quan về yêu cầu chung. Tự nhìn nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ và rút ra trách nhiệm, khuyết điểm cần khắc phục.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận