Ban cán sự Đảng là gì? Quy định về tổ chức và hoạt động?

Ban cán sự Đảng là gì? Tổ chức của Ban cán sự Đảng? Hoạt động của Ban Cán sự Đảng? Nhiệm vụ và quyền hạn của ban cán sự đảng?

Ban Cán sự Đảng có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Vì vậy, việc thành lập Ban cán sự Đảng luôn được Đảng ta hết sức quan tâm. Vậy ban cán sự Đảng là gì? Quy chế tổ chức và hoạt động?

Cơ sở pháp lý:

Quyết định số 172-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng Cộng sản Việt Nam và các ban đảng ở Trung ương.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Ban Cán sự Đảng là gì?

Đảng bộ do cấp uỷ cùng cấp ra quyết định thành lập ở một số ít cơ quan chỉ huy nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội (như trước đây, Ban Cán sự Đảng còn được thành lập ở một số ít đơn vị chức năng sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trọng yếu) để thực hiện sự chỉ đạo của Đảng so với các cơ quan, đơn vị chức năng và tổ chức thực hiện chúng.

Đây là một trong những phương thức chỉ huy quan trọng của Đảng so với Nhà nước Việt Nam và xã hội. Từ trước đến nay, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm ngay từ thời kỳ xây dựng Đảng.

Trải qua một quá trình lịch sử dân tộc, đội ngũ cán bộ của Đảng đã nhiều lần thay đổi cho phù hợp với từng quá trình cách mạng của nước ta. Hiện nay, ở Trung ương có 24 ban cán sự đảng ở Trung ương và 189 ban cán sự đảng ở một số cơ quan chỉ huy của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. ở cấp tỉnh.

Tại Điều 1 Quyết định số 172-QĐ/TW quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn và Ban cán sự đảng ở Trung ương quy định:

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là tổ chức đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Như vậy, ta có thể hiểu Ban cán sự Đảng là tổ chức do Bộ Chính trị tự thành lập, Ban Bí thư quyết định thành lập và Ban cán sự Đảng phải chịu sự lãnh đạo trực tiếp của người quyết định thành lập. Đó là Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Xem thêm bài viết hay:  Hợp đồng theo mẫu là gì? Khi nào phải giao dịch bằng hợp đồng mẫu?

2. Tổ chức của Ban Cán sự Đảng:

Trường hợp Ban cán sự đảng do Bộ Chính trị quyết định về nhân sự thì thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ gồm:

– Thủ tướng,

– Các Phó Thủ tướng,

– Có Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

– Có Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP,

– Có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

– Có Bộ trưởng Bộ Công an;

– Các thành viên khác (nếu có) do Ban Cán sự Đảng đề nghị và Bộ Chính trị quyết định.

Trong đó, Thủ tướng sẽ là Bí thư Ban Cán sự Đảng, một Phó Thủ tướng sẽ là Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng.

Trường hợp Ban cán sự đảng do Ban Bí thư quyết định về nhân sự thì:

– Các thành viên Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao gồm:

+ Chánh án,

+ Các Phó Chánh án,

+ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

+ Các thành viên khác (nếu có) do Ban Cán sự Đảng đề nghị, Ban Bí thư quyết định.

Chánh án sẽ là Bí thư Ban Cán sự Đảng, một trong các Phó Chánh án sẽ là Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng.

– Ủy viên Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bao gồm:

+ Giám đốc,

+ Các Phó Chủ tịch,

+ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

+ Các thành viên khác (nếu có) do Ban Cán sự Đảng đề nghị, Ban Bí thư quyết định.

Chủ tịch nước làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, một trong các Phó Chủ tịch nước làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng.

– Các thành viên Ban cán sự đảng bộ, ngành gồm:

+ Bộ trưởng (hoặc trưởng ngành),

+ Các Thứ trưởng (hoặc cấp phó của người đứng đầu ngành),

+ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

+ Các thành viên khác (nếu có) do Ban cán sự Đảng đề nghị, Ban Bí thư quyết định.

Bộ trưởng sẽ là Bí thư Ban Cán sự Đảng, một trong các Thứ trưởng sẽ là Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng.

3. Hoạt động của Ban Cán sự Đảng:

Ban cán sự đảng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm và nguyên tắc quyết định theo đa số. Đối với những chủ trương công việc quan trọng phải xin ý kiến ​​Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khi thảo luận về vấn đề nhân sự trong Bộ Chính trị, dưới sự điều hành của Ban Bí thư, mà các đồng chí trong Ban cán sự đảng có ý kiến ​​khác nhau, qua thảo luận thấy chưa nhất trí (biểu quyết không đạt đa số tán thành) sẽ báo cáo đầy đủ các ý kiến ​​khác nhau đó với Bộ Chính trị Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Xem thêm bài viết hay:  Bao gồm nhưng không giới hạn được hiểu nghĩa như thế nào?

Đảng bộ định kỳ 3 tháng họp một lần, họp chuyên đề và họp bất thường theo yêu cầu nhiệm vụ. Biên bản cuộc họp sẽ được gửi trước cho các ủy viên. Nội dung các cuộc họp phải được lập thành biên bản, có kết luận và nếu cần thiết phải ra nghị quyết để thực hiện.

Ban cán sự đảng điều hành công việc chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chủ trì các cuộc họp của ban cán sự đảng, trực tiếp báo cáo hoặc ký các văn bản báo cáo Bộ. hành chính, của Ban thư ký. Khi có yêu cầu đột xuất, nếu Bí thư vắng mặt thì Phó Bí thư hoặc một ủy viên (nơi không có Phó Bí thư) được ủy quyền chủ trì các cuộc họp và phải ký báo cáo. Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Đồng chí Phó Bí thư (nếu có) hoặc ủy viên được phân công giải quyết công việc thường xuyên do Ban Cán sự Đảng trực tiếp phụ trách. Các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ được phân công và có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban cán sự đảng.

Định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu, Ban cán sự đảng phải báo cáo Ban Bí thư tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ theo diện quản lý. quyền hạn của Ban cán sự Đảng.

Sau mỗi kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí bí thư ban cán sự đảng là ủy viên Trung ương Đảng có trách nhiệm truyền đạt nhanh những nội dung cơ bản của các nghị quyết của Trung ương đến đội ngũ cán bộ chủ chốt. chủ chốt trong cơ quan, đơn vị; chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung của nghị quyết liên quan đến cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của ban cán sự đảng:

Nhiệm vụ của ban cán sự đảng:

– Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức, cán bộ theo phân công, phân cấp.

– Ban Cán sự Đảng thảo luận tập thể và giải quyết các vấn đề sau:

+ Cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong cơ quan nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. và các đoàn thể.

Xem thêm bài viết hay:  Vai trò và ưu nhược điểm của tín dụng thương mại?

+ Chủ trì, chỉ đạo việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, mục tiêu, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và các đề án, dự án quan trọng của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo những định hướng chính trong các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng khác mà cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chịu trách nhiệm soạn thảo; những nội dung quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

+ Các đề án kiện toàn tổ chức bộ máy; về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách … đối với cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

+ Lãnh đạo kiểm tra việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực được phân công.

– Phối hợp với cấp ủy các cấp, với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và với đảng ủy cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Quyền hạn của ban cán sự đảng:

– Ban cán sự đảng thực hiện quyền hạn theo quy định và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, trước Ban Bí thư về các quyết định của mình.

– Ban cán sự đảng được sử dụng bộ máy giúp việc chuyên môn của cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

– Ban cán sự đảng được dự các cuộc họp do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập để bàn những nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan nhà nước và Mặt trận Tổ quốc. , Liên hiệp.

– Đảng bộ sẽ được các cơ quan có trách nhiệm cung cấp các thông tin sau:

+ Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các thông tin có liên quan.

+ Các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề có liên quan của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương.

Việc cung cấp thông tin cho thành viên ban cán sự đảng do bí thư (hoặc phó bí thư được ủy quyền) xem xét, quyết định.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Ban cán sự Đảng là gì? Quy định về tổ chức và hoạt động? của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận