Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên

Việc thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của Đảng viên chính là bản cam kết về tư tưởng, lối sống, đạo đức chính trị và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để làm cơ sở đánh giá Đảng. viên cuối năm.

1. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên là gì?

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu trong năm của Đảng viên là bản cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và kỷ luật của tổ chức. để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Mục đích của bản cam kết là qua đó Đảng viên cam kết thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu trong năm tới, qua đó Đảng viên sẽ có thêm động lực để thực hiện nhiệm vụ. tốt nhất của mình. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm của Đảng viên được vận dụng rộng rãi trong thực tiễn và có vai trò quan trọng.

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm của Đảng viên sẽ thực hiện bản cam kết về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về tổ chức kỷ luật; khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và đưa vào đánh giá kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm… Trong mẫu phải ghi rõ bản cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức kỷ luật, khắc phục những ưu điểm, khuyết điểm mà Đảng viên còn mắc phải.

xem thêm: Thời gian học cảm tình Đảng sau khi đăng ký kết nạp Đảng là bao lâu?

2. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu trong năm của Đảng viên:

ĐẢNG BỘ………

PHÒNG….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày …. tháng ….. năm 2021

CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO, Phấn đấu 2021

(Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các cấp)

Họ và tên: ………

Ngày sinh:……

Đơn vị công tác:……

Chức vụ đảng viên:……

Chức vụ chính quyền, tổ chức:……

Hoạt động tại chi nhánh:……

I. VÍ DỤ VỀ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

Sau khi học tập, nghiên cứu các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, tôi xin cam kết thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu như sau: Đầu tiên:

1. Về chính trị tư tưởng

(Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước; cam kết không suy thoái; nghiêm túc thực hành công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, tài chính, thi đua – khen thưởng, kỷ luật;…).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp và hướng dẫn chi tiết

Vd: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; Suy nghĩ tiến tới; tích cực học tập, nghiên cứu, tìm tòi những vấn đề mới để cập nhật kiến ​​thức, củng cố chính trị tư tưởng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, nói và làm theo nghị quyết; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

Cam kết thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; không sử dụng xe công, kinh phí, phương tiện sai quy định; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu công vụ, nhận tiền, quà trái quy định; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; gương mẫu trong công việc và cuộc sống; không suy thoái về đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện văn hóa công sở; xây dựng mối đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị, khu dân cư; đời tư trong sáng, giản dị, không độc đoán, chuyên quyền; không thờ ơ, vô cảm, không ngại trách nhiệm…).….

– Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

– Tiếp tục rèn luyện tác phong làm việc cụ thể, khoa học; Phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, thấu đáo.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Đề cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ dưới quyền, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ dưới quyền; nói đi đôi với làm; dám làm nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;…). .…

– Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm phân công cho các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đồng thời điều hành công việc theo đúng chương trình, sát trọng tâm.

– Tập trung chỉ đạo Văn phòng và các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị nội dung cho các hội nghị; kiên quyết không đưa vào hội nghị những nội dung đã chuẩn bị chưa đạt yêu cầu.

– Chỉ đạo Văn phòng và các ban Đảng tìm giải pháp căn cơ để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục có giải pháp giảm giấy tờ, hội họp.

– Chủ động hơn nữa trong việc nắm tình hình và chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, kiểm tra, giám sát. Tăng cường đi cơ sở, gắn với tình hình, kết quả thực hiện các trọng tâm công tác, chỉ đạo của Thường trực, Thường trực Tỉnh ủy.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép mới nhất

– Khắc phục tính nôn nóng và tăng cường giao tiếp, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong triển khai công việc. Tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương.

4. Về tổ chức kỷ luật

(Nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; không phát ngôn tùy tiện, thiếu nguyên tắc); làm việc đúng giờ, đúng hẹn, đúng thẩm quyền;…).……

Vd: Chấp hành tốt Điều lệ Đảng, quy chế, quy định và sự phân công của tổ chức.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2019

(Cá nhân cần chỉ rõ nội dung hạn chế, khuyết điểm của cá nhân để làm cơ sở đề xuất giải pháp khắc phục, sửa chữa, tu dưỡng, rèn luyện trong năm; nhất là những hạn chế, khuyết điểm đã được chi bộ, cơ quan chỉ rõ). )……

Ví dụ: Đã có ý thức khắc phục những tồn tại với nội dung mà Thường trực Tỉnh ủy đã kết luận năm 20… (công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan tham mưu còn một số thiếu sót; chất lượng chuẩn bị nội dung của một số nội dung). hội nghị chưa cao; cải cách hành chính trong Đảng còn chậm; công tác chỉ đạo một số việc còn hời hợt, hiệu quả chưa rõ)

Cam kết có giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong 20 năm… trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng2

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam” và đặc điểm của cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, ĐÀO TẠO, MẠNH MẼ

Để cụ thể hóa những lời cam kết trên, tôi xin đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu như sau:

1. Quý I/năm 2021:……

2. Quý II/năm 2021:……

3. Quý III/năm 2021:……

4. Quý IV/năm 2021:……

Bản cam kết này cũng là nội dung trong kế hoạch hành động tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tôi và là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA BỘ PHẬN3

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

xem thêm: Xử lý trường hợp đảng viên sinh con thứ ba

3. Hướng dẫn viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên:

(1) Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao và đặc điểm của địa phương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể lựa chọn hoặc bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin không tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) mới nhất

(2) Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; Các cán bộ, đảng viên còn lại chỉ đăng ký thực hiện từ nội dung 1 đến nội dung 5. Cá nhân xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, nội dung này là bản cam kết thực hiện kế hoạch. kế hoạch hành động được xây dựng.

(3) Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân lưu, 1 bản chi bộ lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

xem thêm: Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của Đảng viên?

4. Vai trò của Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam:

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, vừa là người chiến sĩ, người xây dựng, vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ. Có thể kể đến một số vai trò cụ thể như sau:

+ Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

+ Đảng viên còn là chiến sĩ cách mạng tiên phong của giai cấp công nhân, phấn đấu vì lợi ích của giai cấp. Toàn bộ sức mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là ở mỗi đảng viên.

+ Đảng viên là đoàn thể tiên tiến nhất của nhân dân lao động và của dân tộc.

+ Đảng viên phải luôn đặt lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc lên hàng đầu, là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu.

+ Đảng viên tiên phong, gương mẫu trước quần chúng.

+ Đội ngũ đảng viên là những người góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi chủ trương, đường lối, chính sách đó.

+ Mỗi Đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu gương sáng cho quần chúng noi theo.

+ Đảng viên dù ở cương vị nào cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.

+ Đảng viên là người lãnh đạo, tuyên truyền tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đến quần chúng nhân dân.

+ Mỗi đảng viên phải luôn có ý thức bảo vệ sự vững vàng, kiên định, trong sạch của Đảng và phải phấn đấu làm cho danh hiệu, ý nghĩa của người đảng viên ngày càng cao hơn.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận