Bài thu hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu

Tìm hiểu về tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên? Bài thu hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu?

Cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt của hệ thống chính trị, xã hội. Mỗi một cán bộ đảng viên cần phải tiên phong, gương mẫu để cho nhân dân noi theo. Trong quá trình hoạt động và xây dựng một đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thì mỗi cán bộ, đảng viên đều cần phải có bài thu hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu. Vậy mẫu bài thu hoạch này như thế nào?

Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại:      

1. Tìm hiểu về tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên:

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, theo điều kiện thực tế mà sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ có những hình thức khác nhau. Tuy nhiên, dù là giai đoạn, nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì sự tiên phong, gương mẫu thì có thể hiểu rằng người tiên phong, gương mẫu cũng phải quên đi lợi ích cá nhân để vì tập thể, vì cái chung, lấy cái đẹp của mình để tô điểm cho cái đẹp chung của tập thể, của cộng đồng.

Mặc dù có rất nhiều những yếu tố chủ quan, khách quan, nhưng nếu không có sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý thì không thể hiệu triệu được lòng dân, không thể làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và không thể xây dựng một đất nước Việt Nam với cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế như ngày nay.

Theo đó, ta có thể hiểu rằng tiên phong, gương mẫu trước hết là thực hiện tốt phương châm sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương sẽ tạo ra sự lan tỏa, có ý nghĩa rất lớn, ngược lại có thể chỉ vì một thói quen, một hành động hay một lợi ích nhỏ của bản thân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả hệ thống chính trị.

Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được triển khai gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.  Qua đó, nhiều cấp ủy và người đứng đầu các cấp, nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trở thành tấm gương sáng, tiêu biểu về đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, trong sáng cho đảng viên và quần chúng học tập, noi theo; nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, mang lại nhiều kết quả thiết thực đã xuất hiện, nhiều gương người tốt, việc tốt đã được Đảng ủy Khối cũng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôn vinh, biểu dương, khen thưởng.

2. Bài thu hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu:

Một cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu cần phải thực hiện được những điều sau đây:

Thứ nhất, Tiên phong, gương mẫu kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiên phong, gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Xem thêm bài viết hay:  Thời hạn điều tra là gì? Quy định về thời hạn điều tra vụ án hình sự?

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội thông qua việc thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thứ hai, Tiên phong, gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gương mẫu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Nghiêm túc học tập và tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng theo quy định. Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy; đổi mới công tác tổ chức, quản lý các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 04-KL/ĐUK, ngày 26/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Đảng. Tiên phong, gương mẫu xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhất là đối với người đứng đầu

Thứ ba, Tiên phong, gương mẫu chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng để đảng viên noi theo; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao tự phê bình và phê bình, không bao che, che giấu khuyết điểm. Từng cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn tự soi mình để tự sửa chữa cho chính mình.

Tự phê bình và phê bình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích. Khi có khuyết điểm phải thẳng thắn nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm. Trong tự phê bình và phê bình phải có tình đồng chí, yêu thương lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ tư, Tiên phong, gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tiếp thu và làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, tiên tiến, vận dụng có hiệu quả vào sản xuất, đời sống, công tác.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu trong học tập, cập nhật nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu, tham mưu đánh giá tình hình, xác định kế hoạch, phương án; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp xây dựng kế hoạch học tập thường xuyên, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn; đồng thời, coi việc học tập cũng là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ để mọi người tự giác chấp hành.

Xem thêm bài viết hay:  Văn bản pháp luật là gì? Đặc điểm của văn bản pháp luật?

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tiên phong, gương mẫu tôn trọng trí tuệ tập thể, phát huy tối đa khả năng, năng lực của cán bộ cấp dưới, có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ra các quyết định một cách độc lập, kịp thời, chính xác.

Thứ năm Tiên phong, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống, tác phong

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh, không tham nhũng; đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi để tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục; kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; là người cán bộ, đảng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”; tiên phong, gương mẫu trong xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tác phong sâu sát, thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị đang công tác và nơi cư trú. Đổi mới phong cách, tác phong công tác, cải cách hành chính, thực hiện phương châm “thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện. Mọi suy nghĩ, việc làm, hành động của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phải đi trước và là tấm gương cho quần chúng noi theo, học tập; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải làm trước, thực hiện trước để cán bộ, đảng viên làm theo, thực hiện theo. Tự học tập để nâng cao trình độ, tự giác chấp hành và thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ, tự đề ra kế hoạch phấn đấu cho bản thân, tự điều chỉnh hành vi của mình, sai đến đâu sửa đến đấy, phải tự giác nhận khuyết điểm và tự sửa chữa, không dựa vào tập thể, tranh công, đổ lỗi cho người khác, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đảng viên đi trước làng nước theo sau” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35-KH/ĐUK ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ sáu, Tiên phong, gương mẫu giữa nói và làm, chấp hành sự phân công của tổ chức Đảng, xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị

 Cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của đảng bộ, chi bộ, quy định của cơ quan, đơn vị; phải chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, điều động của tổ chức Đảng, Nhà nước, của cấp trên.

Gương mẫu xây dựng đoàn kết nội bộ; công tâm, khách quan với cán bộ dưới quyền; hợp tác và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống. Bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. Gương mẫu tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Xem thêm bài viết hay:  Thiết chế xã hội truyền thống là gì? Thiết chế xã hội truyền thống của các tộc người thiểu số?

Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải luôn đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nói đi đôi với làm, tác phong; hành động phải chuẩn mực từ lời nói đến việc làm, cử chỉ, thái độ, hành vi, ứng xử đối với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng, gương mẫu trong mọi lúc, mọi nơi, ở nơi công sở, cơ quan, đơn vị cũng như nơi cư trú.

Thứ bảy, Tiên phong, gương mẫu trong quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần sâu sát, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Chủ động đối thoại và kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ dưới quyền.

Nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng và thực hành đạo đức công vụ với thái độ khách quan, công tâm. Tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thứ tám, Tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát

Chi bộ, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị – xã hội cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trong quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân và phòng, chống, tham nhũng, lãng phí…

Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu của cán bộ, đảng viên có chất lượng và hiệu quả. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá kết quả tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Thông qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng nắm vững tình hình để phát hiện, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm. Sau kiểm tra, giám sát phải tiến hành rút kinh nghiệm, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, đề ra phương hướng, có chế tài xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên không tiên phong, không làm tròn trách nhiệm nêu gương. Chú trọng việc động viên, khen thưởng đối với các cá nhân có kết quả cao trong tự học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu.

Như vậy, có thể thấy khi cần làm bài thu hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo mẫu trên để viết sao cho phù hợp và khoa học nhất.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận