Bài thu hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Thực trạng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện các giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

Xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm trong thời điểm hiện nay. Trong các Văn kiện Đại hội Đảng luôn đưa ra những chính sách nhằm hoàn thiện xây dựng kinh tế một cách mạnh mẽ nhất. Sau đây là tập hợp các bài viết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Thực trạng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:

1.1. Thành tựu đạt được:

– Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế tăng trưởng và phát triển:

Quy mô nền kinh tế được mở rộng, chất lượng tăng trưởng được nâng cao với năng suất lao động tăng gấp nhiều lần. Từ một nền kinh tế với tỷ trọng chủ yếu là nông nghiệp trong những năm 1990, nền kinh tế hiện nay dựa nhiều hơn vào công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, với tỷ trọng của các lĩnh vực này trong GDP chiếm hơn 75%. Cơ cấu lao động cũng có sự chuyển dịch tăng cường. Từ đó, góp phần đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, trở thành một nước thu nhập trung bìnhĐời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

– Thể chế kinh tế thị trường đang từng bước được hoàn thiện:

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được nhận thức đầy đủ hơn, từng bước hình thành và mang nhiều đặc trưng của nền kinh tế hiện đại. Cơ chế, chính sách và hệ thống pháp luật không ngừng được hoàn thiện, đổi mới để phù hợp hơn với luật pháp quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của nước ta. Qua quá trình mở cửa và đổi mới nền kinh tế đất nước, Đảng ta luôn quan tâm tổng kết, rút ​​ra những bài học kinh nghiệm cả về thực tiễn và lý luận để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. hướng xã hội chủ nghĩa.

– Các chỉ tiêu xã hội không ngừng được cải thiện, đời sống nhân dân tiến bộ, công bằng:

Xem thêm bài viết hay:  Đáp án cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2022

Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm được giữ ở mức thấp và có xu hướng giảm dần. Mức độ bất bình đẳng có xu hướng giảm dần, ở mức thấp hơn so với một số nước trong khu vực Đông Nam Á; Bình đẳng giới ngày càng tiến bộ với tỷ lệ phụ nữ tham gia Quốc hội, các cấp chính quyền và doanh nghiệp cao. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT và chỉ số phát triển con người được cải thiện.

– Nền kinh tế ngày càng cạnh tranh và không ngừng lớn mạnh. Cơ cấu lại, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước để nâng cao hiệu quả, đồng thời kinh tế tư nhân ngày càng được đẩy mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Các yếu tố giá cả hàng hóa và dịch vụ được đồng bộ hóa và gắn với thị trường.

Cơ chế hội nhập sâu rộng, đa dạng về hình thức và mức độ phù hợp với tiêu chuẩn thị trường. Gắn phát triển kinh tế với công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi người yên tâm lao động, sản xuất và hưởng thành quả của quá trình phát triển kinh tế. Đảng đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa.

1.2. Một số hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa:

Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế, yếu kém. Chi tiết:

Đầu tiên, Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm, nhất là nhận thức về bản chất và nguyên tắc vận hành của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, điều này đã dẫn đến sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quá trình hoàn thiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế.

Thứ hai, Tăng trưởng kinh tế nước ta còn chậm, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Xuất phát từ thực tế nền kinh tế nước ta chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, chưa tạo sự bình đẳng thực sự giữa các chủ thể kinh tế. Tính minh bạch và ổn định trong môi trường kinh doanh chưa cao, chưa bảo đảm đầy đủ quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ ba, chênh lệch giàu nghèo gia tăng, công bằng và tiến bộ xã hội chưa đảm bảo thực hiện trên thực tế. Việc xác định giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu còn nhiều vướng mắc, cơ chế thị trường vận hành chậm, kém hiệu quả.

Xem thêm bài viết hay:  Sự vật là gì? Các danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?

Thứ Tư, Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao. Việc xử lý cán bộ mắc sai phạm trong quản lý chưa kịp thời, để lại nhiều hậu quả, thiệt hại về kinh tế khó khắc phục. Việc xử lý tranh chấp thương mại quốc tế, phòng ngừa rủi ro còn thiếu chủ động.

Thứ năm, Việc bố trí nhân sự còn dàn trải, lãng phí, hiệu quả chưa cao. Đời sống xã hội ngày càng nhiều tệ nạn ảnh hưởng đến môi trường sống của con người. Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhất là nông dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa chậm được cải thiện, ít được hưởng lợi từ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Những hạn chế trên là do tư duy bao cấp còn ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, nhận thức về bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chậm và chưa đầy đủ.

Thứ sáu, Sự suy thoái về đạo đức chính trị, tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ của một số cán bộ, đảng viên đã làm chậm quá trình đổi mới và phát triển nền kinh tế. Việc quán triệt tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở các cấp, các ngành chưa được nghiêm túc thực hiện.

2. Nhận thức về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự vận động khách quan, là sự vận động trong quá trình phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, không thể tách thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ra khỏi toàn bộ quá trình phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải được xem xét và tiếp cận từ thực tiễn, không từ tư duy lý luận suy đoán, xa rời thực tiễn. Xem xét trong mối quan hệ biện chứng và tác động qua lại giữa nền kinh tế thị trường Việt Nam với nền kinh tế thị trường thế giới.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đặt ra những mục tiêu, yêu cầu nhất định, trong đó có yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết hay:  Dũng cảm là gì? Nghị luận xã hội về lòng dũng cảm hay nhất?

– Quan điểm của Đảng ta xác định kinh tế thị trường không phải là bản chất đặc trưng của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể vận dụng phát triển kinh tế thị trường.

– Quan điểm của Đảng ta là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, định hướng xây dựng cơ chế, chính sách bao trùm tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Đây không phải là những lý thuyết giáo điều mà là sự vận động của hiện thực xã hội đang phát triển.

Việt Nam từng bước phát triển kinh tế theo các giá trị chung, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả, đồng thời đề cao giá trị riêng, tính đặc thù trong quan hệ với các nước trên trường quốc tế. thuộc kinh tế.

3. Hoàn thiện các giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa vững mạnh:

Đầu tiên, tác động giáo dục nhận thức đầy đủ, toàn diện về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đổi mới, kế thừa có chọn lọc và phát huy những điểm tiến bộ trong xây dựng và đổi mới.

Thứ hai, nhận thức rõ vai trò, chức năng của nhà nước trong việc quản lý và xây dựng hệ thống chính sách pháp luật phù hợp tạo điều kiện cho kinh tế thị trường phát triển.

Thứ ba, có định hướng phù hợp, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, sử dụng các chính sách và nguồn lực để thúc đẩy kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường.

Thứ Tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức bộ máy nhân lực và tài chính để phát huy tối đa các dịch vụ công, có cơ chế đánh giá độc lập giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

Thứ năm, phát triển các thị trường mới, đặc biệt là thị trường hàng hóa, dịch vụ và cơ sở hạ tầng thương mại. Tăng cường phát triển và đổi mới khoa học công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khuyến khích đồng bộ công nghệ số vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận