Bài thu hoạch về chiến lược diễn biến hòa bình mới nhất

Bài học về chiến lược diễn biến hòa bình? Hướng dẫn viết bài tổng hợp bài về chiến lược diễn biến hòa bình? Hiểu thế nào về chiến lược diễn biến hòa bình? Âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch?

Bài học về phòng, chống diễn biến hòa bình – Việc bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng để toàn dân cũng như tổ chức Đoàn, Đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác trước sự chống phá của các thế lực thù địch. kẻ thù, nhất là chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ. Vậy bài học về chiến lược diễn biến hòa bình được viết như thế nào?

1. Bài học về chiến lược diễn biến hòa bình:

Bài học về chiến lược diễn biến hòa bình

Họ và tên học sinh:…

Đào tạo chuyên ngành: …..

Lớp: ….

Khoa: …..Trường: …

Hệ thống đào tạo: ….

Đào tạo: ….

Chiến tranh đã qua lâu, đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, tự do, đang từng bước vững chắc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhưng các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam với mục đích chống phá Đảng Cộng sản, thực hiện xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Âm mưu của địch không phải là bắn phá bằng vũ trang mà là ngụy tạo, bao che dưới hình thức diễn biến hòa bình. Đây là chiến lược chung của chủ nghĩa đế quốc, chúng dùng biện pháp phi vũ trang là chính và chủ yếu đánh vào tình cảm của nhân dân làm cho nhân dân mất phương hướng, mất niềm tin, mất hy vọng. sẽ và có thể phản bội Tổ quốc.

Xét về bản chất của chiến lược diễn biến hoà bình là chống chủ nghĩa cộng sản, chống độc lập dân tộc, chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu đó là thực hiện xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Mục tiêu chính là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và thay thế bằng tư tưởng tư sản và xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản.

Đối tượng của diễn biến hòa bình là các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, mà trọng điểm là Việt Nam.

Nội dung chống phá hoại là toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó lấy kinh tế làm mũi nhọn, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, ngoại giao hỗ trợ, quân sự hỗ trợ. mục đích phòng, chống tham nhũng của Đảng từ cơ sở đến Trung ương.

Biện pháp: Tiến hành chống phá công khai, bí mật, triệt để lợi dụng những sai lầm trong nội bộ, coi trọng xây dựng lực lượng bên trong để lôi kéo, tập hợp lực lượng mua chuộc cán bộ thoái hóa, biến chất nhằm tạo ngọn cờ tự diễn biến trong nội bộ – tự nghi ngờ nội bộ.

Điểm chủ yếu của việc chống chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam là do:

– Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á, là một trong những ngọn cờ đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc giành độc lập dân tộc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư mới nhất năm 2023

– Việt Nam là quốc gia đầu tiên thực hiện thành công công cuộc đổi mới và phát triển nhanh trên trường quốc tế.

– Việt Nam là một nước Xã hội Chủ nghĩa ở Đông Nam Á và có một Đảng Cộng sản cầm quyền, là một thách thức đối với Chủ nghĩa đế quốc.

– Việt Nam có vị thế chính trị, quân sự và kinh tế ở Châu Á Thái Bình Dương

Mục đích:

– Đặt mục tiêu hạ bệ thần tượng Việt Nam trên trường quốc tế

Để xóa đi nỗi đau danh dự thất bại của Mỹ ở Việt Nam.

– Lợi dụng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc.

Mục tiêu chủ yếu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ nghĩa xã hội Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Âm mưu biện pháp đối phó:

– Kháng chiến trên lĩnh vực chính trị, văn hóa tư tưởng: phản kháng về chính trị nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của chính Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng, văn hóa.

– Chống phá trong lĩnh vực kinh tế: Thực hiện hành vi nhận hối lộ, lôi kéo. Thực hiện tư nhân hóa kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân nhằm làm suy giảm kinh tế nhà nước. Đề cao vai trò kinh tế tư nhân, thu hẹp kinh tế nhà nước làm cho kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế nước ngoài. Bản thân nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo.

– Chống phá trên lĩnh vực xã hội: Đã ra đời 3 khu tự trị:

+ Khu tự trị- Nhà nước, Khu tự trị Khmer và Khu tự trị Hmong

– Chống phá hoại trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh:

+ Hoạt động chống phá nước ngoài nhằm tăng cường dưới nhiều hình thức: như tham quan, du lịch, từ thiện hoặc câu kết với các tổ chức phản động bên trong để bạo loạn lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của mình.

Mục đích: lật đổ chế độ từ địa phương đến trung ương,

Bạo loạn: quy mô vừa và lớn có sự chỉ đạo của bọn phản động

– Cách thức tiến hành:

+ Bạo loạn chính trị: dựa trên hướng lật đổ.

+ Bạo loạn tự trang bị vũ khí.

Bản chất của cuộc nổi dậy:

Với bản chất đối kháng của các giai cấp,

+ Thể hiện tính chất một đối một giữa lực lượng cách mạng và lực lượng phản cách mạng

– Bạo loạn chính trị xảy ra trong thời bình: Phương châm chính của Đảng là dùng lực lượng chính trị và tuyên truyền

– Bạo loạn vũ trang xảy ra trong thời bình: Dùng lực lượng chính trị để tuyên truyền và dùng vũ khí để trấn áp.

Bạo loạn thời chiến: Sử dụng các biện pháp quân sự để hạn chế sự can thiệp từ bên ngoài

– Về quan điểm, chủ trương của Đảng trong phòng, chống diễn biến hòa bình, bạo loạn.

+ Nhiệm vụ, mục tiêu phòng chống: Đảng ta đã xác định nhiệm vụ phòng, chống diễn biến hòa bình của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đảng ta đã tiến hành đường lối đấu tranh lâu dài trên tất cả các lĩnh vực.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ chi tiết nhất

– Mục tiêu: giữ vững ổn định chính trị nhưng phải trên cơ sở giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia.

– Quan điểm chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hoà bình.

+ Kiên quyết giữ vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện răn đe, đẩy lùi các nguy cơ vũ trang của các thế lực thù địch.

– Phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp để tiến hành cuộc đấu tranh

– Giữ vững ổn định từ bên trong và chủ động thực hiện phòng ngừa từ bên ngoài, kết hợp xây và chống.

– Chống diễn biến hòa bình, chống bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Các biện pháp đấu tranh trên các lĩnh vực sau:

Ổn định chính trị, văn hóa: xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

– Trong lĩnh vực cán bộ: Các tổ chức đảng, chính quyền sẽ phải kịp thời phát hiện những cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, có hành vi nói xấu chế độ, để chấn chỉnh, giúp đỡ họ nhìn rõ bản chất vấn đề và có ý thức bảo vệ nội bộ và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Về lĩnh vực kinh tế: Phát triển kinh tế địa phương, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong lĩnh vực ngoại giao: Thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quốc tế.

Về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo: cải thiện kinh tế vùng sâu, vùng xa.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Giữ vững quan điểm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không để xảy ra tình trạng bức xúc trong nhân dân, giải quyết thuận lợi, nhanh chóng các thủ tục liên quan đến khiếu kiện của nhân dân.

Đối với bản thân, với tư cách là một trong những cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Trước hết là lập trường tư tưởng phải vững vàng, kiên định, kiên quyết không bị lung lay trước những luận điệu xuyên tạc về tôn giáo, về mê tín dị đoan bị cám dỗ bởi những điều tầm thường.

Tuyên truyền sâu rộng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.

Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, kích động.

Tích cực tham gia các phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên mọi lĩnh vực.

Bình tĩnh, tự tin, linh hoạt giải quyết nhanh chóng, khoa học, an toàn các vụ việc xảy ra trong nhà trường.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất hiện nay

Có sẵn kế hoạch sơ tán học sinh đến các địa điểm an toàn và thực hiện hướng dẫn tốt trong trường hợp có chiến tranh.

Người viết bài thu hoạch

2. Hướng dẫn viết tuyển tập bài về chiến lược diễn biến hòa bình:

– Tên bài: Bài học về chiến lược diễn biến hòa bình

– Ghi đầy đủ họ và tên sinh viên, tên ngành đào tạo, lớp, trường mà sinh viên theo học.

– Nêu bản chất của chiến lược diễn biến hòa bình

– Nêu mục tiêu của chiến lược diễn biến hòa bình

– Nêu lý do Việt Nam là trọng điểm chống phá của chiến lược diễn biến hòa bình

– Chỉ ra âm mưu thủ đoạn chống phá

– Nêu các biện pháp đối phó.

3. Hiểu thế nào là chiến lược diễn biến hòa bình:

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng thủ đoạn phi quân sự do chủ nghĩa đế quốc áp đặt. nước và các thế lực phản động thực hiện.

Tiến trình hòa bình có nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ:

– Chuyển hóa hòa bình;

– Chuyển hóa hòa bình;

– Cạnh tranh hòa bình;

– Ngoài hòa bình;

– Chính sách giải phóng;

– Chiến thắng không cần chiến tranh;

– Chiến tranh không tiếng súng;

– Phương thức phi vũ trang.

4. Âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch:

Các thế lực thù địch đã điều chỉnh các biện pháp đối phó, bên cạnh việc trực diện tấn công vào cơ sở tư tưởng, chúng còn tuyên truyền kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ. Với âm mưu gây chia rẽ nội bộ, chúng đã làm cho Đảng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, chúng ra sức tuyên truyền, bịa đặt chia rẽ bè phái trong Đảng, nhất là lợi dụng đấu tranh phòng, chống tham nhũng. và tiêu cực để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ.

Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam ta. Chúng đặc biệt coi trọng chống phá về tư tưởng, coi đó là mũi nhọn, con đường ngắn nhất dẫn đến xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Âm mưu, thủ đoạn của chúng còn xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ án phức tạp, nhạy cảm. Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, tranh chấp biển Đông, ô nhiễm môi trường, các vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, đến phòng chống dịch COVID-19, lợi dụng tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận, tạo hiểu lầm trong nhân dân, tạo tâm lý nghi ngờ trong cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch về chiến lược diễn biến hòa bình mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận