Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Làm thế nào để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong, lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập trong thời chiến, xây dựng và phát triển đất nước trong thời bình. Vì vậy, để có thể trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cần phải phấn đấu, nỗ lực không ngừng, tự bồi dưỡng cho mình kiến ​​thức chuyên môn, trình độ lý luận để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là Thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Tiếng súng đó là khúc dạo đầu mở đầu cho cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ để giành độc lập cho Tổ quốc. Từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược, các cuộc khởi nghĩa ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ lần lượt nổ ra với mong muốn đánh đuổi quân xâm lược, giành lại hòa bình, độc lập cho Tổ quốc. Tuy nhiên, do chế độ phong kiến ​​tay sai, bù nhìn cùng với tính chất các cuộc khởi nghĩa diễn ra tự phát, lẻ tẻ nên mặc dù tạo được tiếng vang lớn nhưng các cuộc khởi nghĩa đó lần lượt bị thất bại. .

Chứng kiến ​​cảnh khốn cùng của đất nước, năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Ba, ra đi tìm đường cứu nước. Bác đã đi nhiều nước khác nhau trên thế giới, tìm hiểu đời sống của nhân dân các nước thuộc địa. Người nhận thấy rằng, ở đâu nhân dân lao động cũng phải chịu cảnh áp bức, lầm than. Vì vậy, Bác tích cực tham gia các tổ chức trên thế giới, viết báo, xây dựng hành trang lý luận cho các trí thức Việt Nam yêu nước ở đó. Năm 1919, Người đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin. Từ đó, Người tin tưởng và đi theo chủ nghĩa Mác – Lênin, coi chủ nghĩa Mác – Lênin là kim chỉ nam cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Người thanh niên Nguyễn Tất Thành trở thành người Cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Người đã ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân và yêu nước Việt Nam về mặt tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm bài viết hay:  Giấy xác nhận nhập học là gì? Giấy nhập học lấy ở đâu?

– Cuối năm 1929, đầu năm 1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam lần lượt ra đời – điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi. Ngày 3-2-1930, tại Hồng Kông (Trung Quốc), được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh. Đảng vạch ra đường lối kháng chiến phù hợp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã lần lượt giành được những thắng lợi nhất định. Những thắng lợi đó là nền tảng cho sự nghiệp giải phóng đất nước sau này.

Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, phát xít và đế quốc của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi. Sau hòa bình thắng lợi, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước thông qua việc hoạch định các chủ trương, chính sách. Có thể khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam chính là ngọn đuốc sáng soi đường, đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi lầm than, đưa đất nước thoát khỏi đói nghèo, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

2. Làm thế nào để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là người gia nhập, được kết nạp và hoạt động trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ là chủ thể hoạt động trực tiếp của Đảng, là một trong những nhân tố góp phần hình thành lực lượng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò to lớn thúc đẩy sự phát triển và đi lên của Đảng. Đây là những đối tượng đầu tiên được tiếp nhận những chính sách mà Đảng đề ra. Đảng viên phải quán triệt đường lối, chính sách của Đảng. Từ đó, thực hiện trách nhiệm truyền thông tới người dân. Đảng viên hoạt động trong mọi ngành, mọi tổ chức trong xã hội. Họ theo dõi hoạt động sống của nhân dân, đề xuất với Đảng những chủ trương, chính sách mới phục vụ nhu cầu và lợi ích thiết thực của nhân dân. Nói cách khác, Đảng viên là chủ thể trực tiếp đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, phục vụ lợi ích phát triển của Nhà nước, của nhân dân và của nhân dân. Mọi người.

Xem thêm bài viết hay:  Nhãn hiệu tập thể là gì? Lưu ý gì khi sử dụng nhãn hiệu tập thể?

– Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi cá nhân phải nỗ lực không ngừng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Như sau:

+ Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hành vi dân sự đầy đủ, có tư cách, đạo đức tốt là một trong những cơ sở cơ bản để được xem xét đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cộng Sản Việt Nam. Đây được coi là những điều kiện cần thiết mà cá nhân có mong muốn, nguyện vọng cần phải có.

+ Để có thể trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân phải phấn đấu không ngừng. Họ phải xác định động cơ và mục đích của họ khi vào Đảng là gì. Bởi chỉ khi có động cơ, mục đích đúng đắn, cá nhân mới nỗ lực, thể hiện hết khả năng, phấn đấu về mọi mặt để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý hoạt động của Nhà nước. Vì vậy, đoàn viên được kết nạp vào Đảng phải là những cá nhân có động cơ tốt, mục đích tốt. Có như vậy họ mới hết lòng phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân một cách vô tư, minh bạch.

xem thêm: Phân tích nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Cá nhân muốn trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến ​​thức thực tiễn trong sinh hoạt Đảng. Chỉ khi có bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng viên mới thấm nhuần quan điểm, tư tưởng mà Đảng đề ra, từ đó mới có phương pháp hoạt động phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng. . Vì một khi trở thành Đảng viên, họ sẽ trở thành lực lượng tiên phong trong việc thực hiện đường lối của Đảng. Không chỉ tổ chức thực hiện, Đảng viên còn là người trực tiếp hướng dẫn các chủ trương, chính sách đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống của nhân dân.

+ Để có thể trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân cần nâng cao năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Như đã phân tích ở trên, Đảng viên là chủ thể trực tiếp đứng trong hàng ngũ cách mạng của Đảng, tiếp thu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra, tổ chức thực hiện và hướng dẫn nhân dân thực hiện. . Có thể thấy, khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, trách nhiệm, nhiệm vụ đảng viên rất rộng. Bên cạnh việc rèn luyện đạo đức, nhân cách, người Đảng viên phải trau dồi kiến ​​thức, chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Nhà nước giao.

Xem thêm bài viết hay:  Địa chất học là gì? Đối tượng, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu?

+ Cá nhân phải thể hiện tinh thần năng động, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng đề ra và lãnh đạo. Tinh thần hăng hái, tích cực thể hiện ở chỗ Đảng viên phải là đội tiên phong tham gia các hoạt động đoàn thể, trực tiếp tiếp xúc và lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể giúp Đảng viên gắn bó hơn với đời sống nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Sau khi cảm nhận, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, Đảng viên sẽ là đối tượng đề xuất với Đảng để Đảng xem xét, đưa ra phương hướng, đường lối, chính sách để có thể vận dụng phục vụ Đảng. nhu cầu của nhân dân, phát triển đời sống nhân dân.

Như vậy, để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng và trở thành Đảng viên, cá nhân cần đảm bảo các điều kiện nêu trên. Trở thành Đảng viên là niềm tự hào, vinh dự lớn lao của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, đi kèm với đó là trách nhiệm lớn lao mà họ phải đảm nhận. Vì vậy, chỉ khi đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, làm tròn trách nhiệm khi đứng trong hàng ngũ của Đảng thì cá nhân mới được kết nạp Đảng. Đảng viên là lực lượng phát triển của Đảng. Họ là kết tinh của sức mạnh tinh thần Việt Nam. Họ phải hội đủ các yếu tố: Tâm, Tài, Đức. Chỉ khi chứng minh được mình có đủ điều kiện, năng lực để hoạt động, xây dựng và phát triển Đảng, công dân Việt Nam mới có thể trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận