Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên hiện nay

Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Đảng viên phải luôn rèn luyện, nâng cao đạo đức, bản lĩnh để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dưới đây là mẫu nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên hiện nay:

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.1. Vị trí, vai trò của Đảng viên:

“Bữa tiệc là nơi trái tim tôi đập
Nơi làm việc hạnh phúc mỗi ngày
Trong ngọn cỏ hồn ông bà năm xưa
Tiếng trống của những ngày Xô Viết vẫn đang ngân vang…

Đảng là cha là mẹ của Cứu quốc quân
Giơ tay làm “đồng chí” dưới cờ
Ba mươi năm đổ máu
Máu càng đỏ, giấc mơ càng sâu.”

(Đảng là nơi trái tim tôi đập – Nguyễn Sĩ Đại)

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự ra đời của Đảng là một mốc son chói lọi trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Là một Đảng viên, tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng và tham gia các hoạt động, phong trào của Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam,

– Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu . Tổ quốc, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên lợi ích cá nhân

– Đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước

– Đảng viên có lao động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân

Xem thêm bài viết hay:  Quy phạm là gì? So sánh giữa quy phạm pháp luật và xã hội?

– Đảng viên phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

1.2. Nhiệm vụ của Đảng viên:

Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phục tùng đầy đủ sự phân công, điều động của Đảng.

Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao kiến ​​thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, phiến diện, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội ở cơ quan và ở gia đình; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; chấp hành kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thành với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

2. Nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên trong giai đoạn hiện nay:

2.1. Xác định đúng động cơ vào Đảng đúng đắn:

– Vào Đảng, Đảng viên sống, làm việc và sống theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận xả thân nếu Nhà nước cần. Sống và phấn đấu theo con đường Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn

– Đảng viên trong Đảng kiên định vì mục tiêu chung của xã hội, không chỉ vì cái tôi ích kỷ của cá nhân. Đứng trong tổ chức của những người yêu nước, muốn xây dựng xã hội tốt đẹp, dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh

2.2. Xác định rõ quan điểm về vị trí giai cấp và bản lĩnh chính trị:

Trong giai đoạn phát triển kinh tế và hội nhập hiện nay, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Việt Nam là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. quốc hữu hóa đất nước, đưa nước ta hội nhập thế giới, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết hay:  Thông tin địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

2.3. Thứ ba, về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:

Nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân; thương người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tinh thần quốc tế trong sáng, luôn xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân

Này chuẩn mực đạo đức điều đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và tận tụy với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới, tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng; thống nhất giữa lời nói và việc làm.

Bên cạnh việc rèn luyện phẩm chất tốt đẹp của bản thân, đảng viên trẻ cần có dũng khí lên tiếng vạch trần, phê phán những cái xấu trong xã hội, những tính toán không tốt của một số người.

2.4. Gắn bó với tập thể, quan hệ mật thiết với quần chúng:

Nguồn gốc của Nhà nước là nhân dân. Là Đảng viên, cần giữ vững và phát huy truyền thống coi dân là gốc, dân là chủ của Đảng, phải luôn gần dân.

– Thế hệ trẻ ngày nay cần tích cực, gắn bó, giúp đỡ với quần chúng trong công việc, với đồng nghiệp, bạn bè ở đơn vị công tác; Với dân làng, khối có sự tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và góp phần phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

– Đảng viên vừa là người lãnh đạo quần chúng, nhưng đồng thời cũng là người phục vụ quần chúng. Đảng viên là người lãnh đạo nhân dân, hướng dẫn nhân dân thực hiện các nhiệm vụ vì mục tiêu chung là phát triển đất nước, dân giàu, nước mạnh. Bên cạnh đó, Đảng viên còn thực hiện mọi công việc vì dân. Đảng viên làm việc trong các cơ quan nhà nước do nhân dân bầu ra, nhân dân giám sát và chịu trách nhiệm trước quần chúng.

2.5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở:

Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

– Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên thành lập tổ chức cơ sở đảng (thuộc đảng bộ cấp huyện). Ở các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên phải thành lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc tổ chức chi bộ). các bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở); cấp uỷ cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định tổ chức đảng thuộc cấp uỷ cấp trên nào cho phù hợp; nếu chưa đủ ba đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu đảng viên vào sinh hoạt tại tổ chức cơ sở đảng phù hợp.

Xem thêm bài viết hay:  Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Javascript?

– Trách nhiệm của Đảng viên là tham gia và có nhiều đóng góp to lớn trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Bản thân đảng viên, nhất là thế hệ trẻ phải luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động do chi bộ đề ra; đề xuất các nhiệm vụ, chính sách mới nhất về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực.

– Mạnh dạn phát biểu, đóng góp ý kiến ​​vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

2.6. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đảng viên:

– Trước hết, mỗi đảng viên phải rèn luyện bản thân theo con đường đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và quy định của pháp luật. Chi tiết:

+ Tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh. đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội

+ Có ý thức vì cộng đồng, vì tập thể nước nhà, phấn đấu vì cái chung

+ Tu dưỡng lối sống lành mạnh, đức tính “cần kiệm – cần kiệm” của một Đảng viên; thật thà

+ Tích cực thường xuyên học tập, nâng cao kiến ​​thức, trình độ chuyên môn cao

+ Rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch nội dung phấn đấu rèn luyện của Đảng viên hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận