Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 cho Đảng viên

Hướng dẫn cách làm bài thu hoạch nghị quyết TW 8 khóa XII? Bài thu hoạch Nghị quyết TW 8 Khóa XII cho Đảng viên?

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Sau Nghị quyết Trung Ương 8 khóa 12 các đồng chí Đảng viên, giáo viên và cán bộ đều phải làm bản thu hoạch để báo cáo tình hình công việc cũng như kết quả tiếp thu được trình bày rõ trong bài thu hoạch. Nội dung trong bài thu hoạch cần trả lời câu hỏi của tổ chức đưa ra, các Đảng viên thể hiện được sự hiểu biết, tác phong nghiêm túc khi học tập nội dung nghị quyết của Đảng. Dưới đây là mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 cho Đảng viên:

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Hướng dẫn cách làm bài thu hoạch nghị quyết TW 8 khóa XII:

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho Đảng viên thì mỗi Đảng viên hoàn thiện bài thu hoạch riêng cho bản thân, tập trung phân tích nội dung được yêu cầu hoặc được lựa chọn. Về cơ bản nội dung của bài thu hoạch cần phải đảm bảo được các nội dung cơ bản như sau: cần nêu rõ thông tin cá nhân, chức vụ, nghề nghiệp cụ thể, tất cả được trình bày đúng theo mẫu. Sau thời gian học tập các cá nhân sẽ tự rút ra bài thu hoach riêng cho bản thân, mỗi mẫu sẽ tập trung đi phân tích nội dung đề tài lựa chọn, về cơ bản nội dung trình bày ở trong mỗi một đề tài cần phải đảm bảo được các nội dung như:

– Thông tin họ tên cán bộ Đảng viên tham gia viết bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII ?

– Chức vụ Đảng hiện đang nắm giữ là gì ?

– Hiện đang sinh hoạt tại đơn vị, cơ quan nào?

– Phần nội dung: Nội dung bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 8 khóa XII sẽ tổng kết lại những kiến thức mà các Đảng viên đã tiếp thu được sau thời gian tham gia hội nghị. Khi nắm được kiến thức cơ bản về Nghị quyết, Đảng Viên trình bày nội dung về:

+ Nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân)

+ Đưa ra những điểm mới của Nghị quyết trung ương 8.

+ Quan điểm của Đảng viên về thực hiện nội dung của nghị quyết.

Xem thêm: Mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới và liên hệ với bản thân

+ Mục tiêu, đề xuất của bản thân về những giải pháp hoàn thiện các nội dung của nghị quyết trung ương 8 khóa XII:  liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bí thư, cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm việc viết thu hoạch thiết thực, hiệu quả.

+ Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 12.

Nội dung của bài thu hoạch này phải  trình bày rõ ràng và đúng đắn nhất từ những thông tin chi tiết hay những ý kiến, những quy định hay yêu cầu đều được trình bày cụ thể cho từng phần. Để hiểu rõ hơn và hoàn thành bài thu hoạch nghị quyết trung ương 8 khóa XII thì Đảng Viên cần dành thời gian tiếp thu kiến thức nghiêm túc, tìm hiểu đúng từng nội dung mình đang đề cập tới trong bài. Việc Đảng viên tham gia học tập nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị Đảng viên đang công tác.

Ngoài ra, những trường hợp Đảng viên dưới đây không bắt buộc viết bài thu hoạch cá nhân:

+ Đối với đảng viên được miễn sinh hoạt đảng, đảng viên không đủ sức khỏe lao động không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân

+ Đối với các đồng chí đảng viên cao tuổi (trên 60 tuổi) đang sinh hoạt Đảng tại các chi bộ cơ sở và các đồng chí cán bộ, đảng viên không nắm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đang sinh hoạt tại chi bộ cơ sở tại các vùng sâu, vùng xa không bắt buộc viết thu hoạch cá nhân, khuyến khích các Đảng Viên cao tuổi này tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển ngạch từ trung cấp, cao đẳng lên đại học

2. Bài thu hoạch Nghị quyết TW 8 Khóa XII cho Đảng viên:

ĐẢNG BỘ ………………….

CHI BỘ ………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày … tháng … năm 2022

BÀI THU HOẠCH

Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Họ và tên: ……………………..

Chức vụ: Đảng viên

Chi bộ: …………………………

Thực hiện chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau khi học tập nội dung Nghị quyết và các Quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII bản thân đã nhận thức được những vấn đề cơ bản như sau:

I. Nhận thức về thực trạng:

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế – xã hội, dự kiến phát triển kinh tế – xã hội,  thông qua các quy định sau đây:

– Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”;

– Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của các cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”;

– Kết luận tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đại hội XII của Đảng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung thông qua các quy định trên có ý nghĩa quan trọng.

2. Thành tựu:

– Trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế – xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Dự báo, đến cuối năm 2018, có thể hoàn thành kế hoạch đề ra là 12 chỉ tiêu, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng ở mức cao, đạt … – …%, quy mô GDP. Chất lượng tăng trưởng liên tục được cải thiện.

– Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng duy trì ở mức dưới …%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; bội chi ngân sách ở mức …% GDP; nợ công có xu hướng giảm và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục được cải thiện. 

– Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở cả thành thị và nông thôn, tích cực xây dựng phong trào nông thôn mới đạt chuẩn. Giảm tỷ lệ nghèo, chú trọng quan tâm tới các chính sách, chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội.

– Đẩy mạnh, nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cải thiện; tỉ lệ thất nghiệp, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực.

– Đảm bảo an sinh xã hội về  y tế, thể dục, thể thao, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới, phát triển khoa học và công nghệ đạt được nhiều kết quả tích cực.

– Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả cụ thể rõ rệt. Tiềm lực quốc phòng, an ninh, an toàn xã hôi được tăng cường đảm bảo cho phát triển.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Long An [Ly hôn nhanh tại Long An]

3. Hạn chế:

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn và thách thức: kinh tế – xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, còn tiềm ẩn yếu tố lạm phát, an ninh, trật tự xã hội.  Phát triển kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Sự liên kết giữa các địa phương và giữa các ngành, lĩnh vực còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Diễn biến tình hình trong nước, quốc tế có nhiều phức tạp, khó lường.

4. Nguyên nhân

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện vẫn còn bất cập, nhiều cán bộ chưa xác định rõ trách nhiệm và chưa thật sự gương mẫu trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…Nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và người dân chưa đầy đủ; phương thức quản lý tổng hợp chưa thống nhất, công tác lãnh đạo chỉ đạo chưa thường xuyên, …..

II. Những mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

1. Mục tiêu:

– Đến năm 2030 phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về phát triển bền vững kinh tế, xã hội; tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển bền vững kinh tế biển với xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển. Chú trọng quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng tri thức, khoa học công nghệ trong thời buổi công nghệ 4.0.

– Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng một cách có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

– Chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

– Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu.

– Đẩy mạnh cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Nhiệm vụ:

– Tăng cường năng lực, chủ động, phân tích, dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước để có đối sách ứng phó phù hợp và kịp thời…

– Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, phát triển các ngành dịch vụ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao, …

– Tăng cường công tác quản lý thu-chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và triển khai hóa đơn điện tử.

– Rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về biển theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với chuẩn mực luật pháp và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

– Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến; đẩy mạnh nghiên cứu, xác lập luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển bền vững kinh tế biển.

– Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết về biển, đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, tránh thiên tai cho học sinh, sinh viên, đảm bảo phổ cập rộng khắp tất cả các bậc học, cấp học.

Xem thêm bài viết hay:  Nộp phạt giao thông tại chỗ có được cầm biên lai nộp phạt?

– Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật trên biển. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, chú trọng đào tạo nhân lực, xây dựng lực lượng công an khu vực ven biển, đảo, các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp ven biển vững mạnh, làm nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo

– Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển; chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của quốc gia trên biển.

3. Giải pháp thực hiện:

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, cần hết sức chú trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới kết hợp củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo được sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật, đẩy lùi sự suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ cho sự phát triển lâu dài, bền vững cần có các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất chuyên môn, kỹ năng tốt để góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh khi cán bộ có sai phạm.

III. Liên hệ tới bản thân đơn vị sau khi tiếp thu Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Sau thời gian tiếp thu Nghị quyết hội nghị Trung Ương 8 Khóa XII, với tư cách là một Đảng viên tôi ý thức và quan tâm đến từng nội dung vấn đề mà Hội nghị đã đề ra; đặc biệt là các nội dung liên quan đến chiến lược để phát triển kinh tế đất nước và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Bản thân tôi xác định rõ hơn trách nhiệm của mình. Thông qua những vấn đề cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu, tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ những vấn đề cấp thiết của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tôi xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.

Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được giao, cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;

Tôi sẽ không ngừng trau dồi năng lực của bản thân, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác. Cố gắng phấn đấu trau dồi chuyên môn để có kiến thức chuyên môn sâu rộng để cùng tập thể đạt được những kết quả tốt nhất.

Người viết bài thu hoạch

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 cho Đảng viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận