Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 cho giáo viên

Các phần quan trọng trong một bài thu hoạch? Thu hoạch kinh nghiệm viết bài? Tuyển tập mẫu bài thu hoạch bài 7 lớp 12 dành tặng quý thầy cô?

Bài thu hoạch nghị quyết có vai trò quan trọng trong việc đánh giá, kiểm tra nhận thức của đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong việc tiếp thu, nghiên cứu các nghị quyết của đảng để ban hành. Sau đây là BST văn mẫu Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII dành cho quý thầy cô.

1. Các phần quan trọng của bài thu hoạch:

Giới thiệu (mở đầu vấn đề)

Thân bài (nội dung đã học từ được truyền đạt): Thân bài được coi là phần trọng tâm của bài văn. Nó thể hiện toàn bộ kiến ​​thức giải quyết mà người học thu nhận được thông qua việc trả lời đầy đủ các câu hỏi đặt ra. Ngôn ngữ trong sáng, văn phong mạch lạc, rõ ràng, logic, không mắc lỗi chính tả,… Ở bài này, yêu cầu người viết có thể lựa chọn trong nhiều cách viết khác nhau nhưng phải thể hiện được quan điểm của con đường. sự công nhận và hiểu biết cá nhân của họ về nghị quyết. Không chỉ thể hiện rõ mục tiêu thể hiện trong bài viết mà cần trình bày rõ ràng cách hiểu của mình về nghị quyết, theo quan điểm cá nhân, mang phong cách riêng của mình thông qua cách hành văn và hình thức.

Phần kết bài (kết luận và liên hệ thực tế từ bản thân, có thể kèm giải pháp nếu cần thiết). Bài học không chỉ là sự tổng hợp những kiến ​​thức mà người học tiếp thu được trong quá trình học tập mà còn cần bày tỏ chính kiến, cảm nhận, quan điểm chủ quan về vấn đề đặt ra trong nghị quyết.

2. Kinh nghiệm viết bài thu hoạch:

Nghị quyết là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của đại hội. Vì vậy khi viết tuyển tập bài cần:

+ Thể hiện những kiến ​​thức cơ bản đã tiếp thu cũng như gắn liền với các chi tiết cụ thể nhất;

+ Cần trình bày mạch lạc logic, giọng văn rõ ràng thể hiện được cá tính của bản thân giải pháp nếu có về việc giải quyết;

+ Tránh sao chép nhiều lần mà không có điểm mới.

3. BST Giáo án mẫu Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII dành cho quý thầy cô:

ĐẢNG XÃ…..
BỘ TRƯỜNG THCS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày… tháng… năm 20..

SAU THU HOẠCH

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) của Đảng

xem thêm: Bài quốc phòng an ninh mới nhất (Tự liên hệ)

Họ và tên: …

Chức vụ: …

Đơn vị công tác:…

Qua học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

1. Những đổi mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phép sửa vỉa hè và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

1.1. Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

  • Tổng quan về hướng:

Với mục tiêu lớn là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, cán bộ là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng; chủ tịch hồ chí minh,”Cán bộ là dây chuyền của bộ máy. Nếu xích không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù có chạy cả máy cũng bị liệt. Cán bộ là người thực hiện chính sách của Nhà nước, của đoàn thể trong nhân dân. Cán bộ tồi thì chính sách tốt không thực hiện được.“. Công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước; không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc phát triển; để chuỗi chuyển giao nhiệm vụ được diễn ra liên tục, ổn định giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nghị quyết đã quán triệt các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy chức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện chủ trương cử bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; đẩy mạnh thực hiện chủ trương cử bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

xem thêm: thu hoạch là gì? Làm thế nào để viết một bài luận với một mẫu chuẩn?

1.2. Nghị quyết 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”

Thực trạng chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua 4 lần cải cách (năm 1960, năm 1985, năm 1993 và năm 2003) nhưng vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế, tiền lương trong khu vực công còn thấp. so với lĩnh vực doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

  • Mục tiêu của nghị quyết là:

Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia minh bạch, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu văn bản đề nghị xử lý tiền thuế chậm nộp, tiền nộp thừa

Xây dựng và ban hành hệ thống tiền lương mới. Quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính – ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cải cách chính sách tiền lương.

Nghị quyết đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu và nội dung cải cách chính sách tiền lương.

Nghị quyết nêu rõ, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm hợp lý nhất, coi đây là giải pháp căn cơ, là điều kiện tiên quyết để thực hiện cải cách tiền lương.

1.3. Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho rằng, việc cải cách sâu rộng sẽ tạo ra nhiều thách thức, nhất là đối với các cơ quan làm công tác này, khối lượng công việc lớn hơn, tinh thần làm việc cao hơn. Thái độ làm việc phải tốt hơn thì quá trình kinh doanh hướng tới con người mới thuận lợi hơn.

xem thêm: Một số bài mẫu sưu tầm được sau chuyến đi thực tế

  • Mục tiêu của nghị quyết là:

Để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và phát triển kinh tế – xã hội, từng bước mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội một cách vững chắc, theo hướng mục tiêu BHXH toàn dân;

Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững;

Ngoài ra, cần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng hệ thống vận hành thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, tin cậy, hiện đại, minh bạch.

  • Nghị quyết quy định các nhiệm vụ sau đây phải được thực hiện:

Tập trung xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng; sửa đổi quy định về thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt, đồng thời điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng – hưởng, bình đẳng, công bằng, chia sẻ và bền vững.

Khắc phục, sửa đổi những bất thường về bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về chế độ hưu trí, quy định chặt chẽ hơn về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng tuổi nghỉ hưu. lương hưu bình quân thực tế của người lao động;

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; Đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu của BHXH.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học mới nhất

2. Liên hệ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị và đề xuất, kiến ​​nghị các biện pháp để cơ quan, đơn vị mình thực hiện có hiệu quả:

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, tôi có một số kiến ​​nghị sau:

xem thêm: Mẫu bài thu hoạch tuần giáo dục công dân mới nhất đầu khóa học

Thứ nhất, sau mỗi đợt tập huấn, quán triệt nghị quyết, cấp ủy các cấp cần chỉ đạo, theo dõi việc viết bài viết cá nhân.

Hai là, luôn coi trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động theo nghị quyết đề ra.

Ba là, đổi mới hình thức, nội dung tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của các đối tượng, đối tượng khác nhau, cần có nội dung, phương pháp truyền đạt phù hợp.

Bốn là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí và mở rộng đối tượng tham gia, đồng thời bảo đảm nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ. , thống nhất từ ​​trên xuống dưới.

3. Liên hệ bản thân:

Là một Đảng viên, thầy tôi luôn nhận thức và quan tâm đến từng vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã đề ra; nhất là nội dung liên quan đến Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

– Là một giáo viên, tôi thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội; Ngoài ra, không ngừng tự học, trau dồi kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất nghề nghiệp.

– Những nội dung cấp bách mà Nghị quyết đã nêu ra, tôi sẽ không ngừng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, bà con và cán bộ.

xem thêm: Tiểu luận về phong cách tự giới thiệu

– Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.

– Khắc phục khó khăn, đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt công việc, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng…

VIẾT CHỈ VIẾT

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 cho giáo viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận