Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 của Đảng viên

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đề cao mục tiêu đường lối lớn, thông qua nghị quyết các cán bộ, đảng viên của Đảng đã tiếp thu được nhiều kiến ​​thức, nguyên tắc đường lối đổi mới của Đảng để nâng tầm và phát triển đất nước ngày nay. ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, dân chủ và công bằng. Sau đây là mẫu bài Đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII:

Cơ sở pháp lý:

– Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

1. Hướng dẫn viết tiểu luận tập hợp nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng viên:

– Cấu trúc câu trả lời đủ nội dung cơ bản của nghị quyết, mục tiêu và phương pháp thực hiện nghị quyết, tầm nhìn, quan điểm, nhận thức cá nhân về nghị quyết, mối quan hệ giữa bản thân nghị quyết với nhiệm vụ chức năng. chính bạn tại văn phòng

– Giọng văn rõ ràng, logic, thể hiện quan điểm cá nhân và nếu có thể là biện pháp nếu có.

Bài thu hoạch không chỉ thể hiện những kiến ​​thức chung cơ bản mà còn thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của từng cá nhân cán bộ, nó vừa là bài kiểm tra khả năng tiếp thu của mỗi cá nhân, vừa là lời nhắc nhở ôn lại kiến ​​thức. thức dậy một lần. Không nên thực hiện việc phân công một cách hời hợt mà cần tập trung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến công việc của cán bộ đó.

2. Mẫu bài tổng hợp nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng viên:

ĐẢNG BAN CƠ QUAN NHÂN DÂN
BAN GIAO THÔNG – ĐOÀN THANH NIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày tháng năm ……

SAU THU HOẠCH
HỌC HỎI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI CỦA ĐẢNG
——

Họ và tên:…

Đảng viên:…

Sau khi học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bản thân tôi nhận thức được những vấn đề cơ bản từ các chuyên đề phổ biến và rút ra một số nội dung từ Nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn của Đảng. tập quán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:

I. Nhận thức và tiếp thu của cá nhân về những vấn đề cơ bản và những điểm mới trong các chuyên đề mà Nghị quyết nêu:

Qua nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nội dung Văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có bổ sung: kế thừa triển khai xây dựng các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết Hội nghị Trung ương các nhiệm kỳ và quan điểm, đường lối của Đảng các nhiệm kỳ trước. Những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, vấn đề mới thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cụ thể như sau:

Về hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII có những điểm phát triển mới rất rõ ràng, nêu rõ hơn giải pháp đổi mới mô hình và định hướng tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng ta đã xác định đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế thị trường hiện nay. toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế; tham gia quản lý Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố giác tội lừa đảo chiếm đoạt xe máy và cách nộp đơn

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội: gắn giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện 3 đột phá chiến lược. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một trong những thành tựu nổi bật trong 30 năm đổi mới.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại: “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới”. Đảng ta không mơ hồ thấy hợp tác một chiều mà nhận thức rõ hợp tác phát triển là một xu thế đồng thời. Hợp tác phải đi đôi với đấu tranh, cạnh tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của đất nước; đồng thời đấu tranh, cạnh tranh để hợp tác cùng phát triển, không đối đầu bất lợi với nhau.

Về chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc: “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và tiềm năng sáng tạo của nhân dân”; “Tôn trọng sự khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc”. Ngoài ra, còng bổ sung chỉ đạo: “Phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”. “Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của nhân dân”. Bổ sung nội dung “giám sát” trong phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền: nhiệm vụ, giải pháp mới, nổi bật là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Nhà nước, một số chức danh ở cấp cơ sở và cấp huyện. sẽ thí điểm bầu cử trực tiếp; mở rộng đối tượng thi tuyển viên chức quản lý; hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm soát, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan hành chính.

Về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh: Tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở nghiêm túc, tự giác, có kế hoạch, biện pháp phù hợp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển ngạch từ trung cấp, cao đẳng lên đại học

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chỉ rõ cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí.

Hai là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được giao.

Ba là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cần tăng cường mở rộng và đi vào chiều sâu quan hệ đối ngoại; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế trong điều kiện mới.

Thứ tư, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả ba đột phá chiến lược (đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; yêu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để đẩy nước ta sang nền kinh tế thị trường hiện đại), cơ cấu lại tổng thể, đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình. mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm là, phát huy nhân tố con người trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; chú trọng xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc hiệu quả; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Sáu là, thu hút và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống nhân dân cả về tinh thần và vật chất, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc; đẩy mạnh quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Trong “Di chúc” thiêng liêng Người để lại có 3 đoạn với khoảng 140 chữ nói về “đoàn kết” khẳng định 3 luận điểm lớn quan trọng:Nhờ có sự đoàn kết chặt chẽ, hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, nhân dân, phụng sự Tổ quốc nên từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta một cách hăng hái. Cuộc đấu tranh đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác“.

II. Những công việc tôi cần làm để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp 2022

1. Về tư tưởng chính trị của Đảng viên:

  • Luôn giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.
  • Nghiêm túc nghiên cứu, học tập các chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên:

  • Có lối sống lành mạnh, nhân cách giản dị trung thực. Luôn giữ vững sự thống nhất trong khu dân cư.
  • Luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mọi người để kịp thời đề xuất với lãnh đạo cơ quan.

III. Khuyến nghị:

Để trong thời gian tới tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với vai trò là cán bộ chủ chốt, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tập trung làm rõ và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm và tự phê bình. phê bình và phê bình đi đôi với hành động, nêu gương đạo đức.

– Thứ hai, tôn trọng, lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là cơ sở quan trọng để tổ chức xem xét cán bộ.

Ba là, tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành trên cơ sở tình đồng chí, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Làm tốt công tác kiểm điểm hàng năm để có cơ sở xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

– Bốn là, thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị “về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12 của Đảng viên của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận