Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ mới nhất

Tìm hiểu quy định về huấn luyện dân quân? Bài mới nhất của lớp huấn luyện dân quân tự vệ?

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, theo quy định, dân quân tự vệ hàng năm phải tham gia một lớp huấn luyện và sau khi huấn luyện phải viết bài cảm nhận về lớp huấn luyện đó cho người dân. quân tự vệ. Vậy mẫu biên bản huấn luyện dân quân tự vệ mới nhất như thế nào?

Dịch vụ luật sư tư vấn luật qua điện thoại:

1. Tìm hiểu quy định về huấn luyện dân quân tự vệ:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Dân quân tự vệ là một trong những thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, được tổ chức rộng rãi trong phạm vi cả nước. Nói cách khác, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang của quần chúng, không tách rời lao động sản xuất, vừa là công dân vừa là quân đội, vừa có nghĩa vụ xây dựng đất nước, vừa có nghĩa vụ tham gia. bảo vệ đất nước. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội gọi là tự vệ.

Dân quân tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy thống nhất của quân đội, mà trực tiếp là cơ quan quân sự địa phương các cấp.

Đối với cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự ở các bộ, ngành Trung ương, thời gian bồi dưỡng là 05 ngày/năm.

Dân quân tự vệ có chương trình huấn luyện, huấn luyện, diễn tập chính quy và thời gian huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ chính quy như sau:

– Đối với cán bộ trung đội, tiểu đội dân quân tự vệ, thôn đội trưởng, khẩu đội trưởng dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ công binh, trinh sát, thông tin, hóa học; Y khoa; trung đội, tiểu đội trưởng dân quân tự vệ biển có thời gian huấn luyện 5 ngày/năm.

– Đối với cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; cán bộ chuyên trách, cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng trong cơ quan, tổ chức, cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội dân quân tự vệ; cán bộ trung đội dân quân tự vệ phòng không, pháo binh; thuyền viên, hải đội tự vệ biển có thời gian huấn luyện 07 ngày/năm.

Thời gian huấn luyện dân quân tự vệ ở trạng thái chính quy như sau: Năm thứ nhất, thời gian huấn luyện dân quân tự vệ là 15 ngày; dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ biển, dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, hóa học, quân y, thời gian huấn luyện là 12 ngày; thời gian huấn luyện dân quân tự vệ tại chỗ là 07 ngày; thời gian huấn luyện dân quân thường trực là 60 ngày.

2. Bài học lớp huấn luyện dân quân tự vệ mới nhất:

Họ và tên:

Đơn vị:

TẬP THỂ LỚP HUẤN LUYỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Câu hỏi 1. Chiến lược “diễn biến hòa bình” là gì? Mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam là gì?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin vào lớp, mẫu đơn xin nhập học mới nhất năm 2022

câu 2. Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, mỗi quân nhân cần nhận thức và thực hiện tốt những nội dung gì?

Phân công

Câu hỏi 1.

“Diễn biến hòa bình” là thủ đoạn chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mỹ nhằm lật đổ chế độ chuyên chính. phát triển kinh tế – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng con đường phi quân sự”.

Như vậy, nội dung chủ yếu của diễn biến hòa bình là:

+ Dùng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với đe dọa quân sự để phá hoại từ bên trong, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ, nhân quyền.

+ Kích động xung đột tôn giáo, dân tộc, sắc tộc.

+ Triệt để khai thác, lợi dụng những khó khăn, sai sót của Nhà nước hiện tại, tạo sức ép ngày càng lớn buộc lãnh đạo Nhà nước phải từng bước chuyển hóa, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho người khác. lực lượng đối lập.

Tác động của chiến lược diễn biến hòa bình là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của các nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.

– Mục tiêu, âm mưu và biện pháp chống phá cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ độc lập dân tộc của Việt Nam, buộc Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Để đạt được mục đích đó, tư tưởng chỉ đạo của chúng là: Kết hợp “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với quá trình “tự diễn biến”, đẩy mạnh “công nhân hóa kinh tế”, “tự do hóa”. chính trị hóa”, “phi chính trị hóa quân đội” từng bước “đổi màu”, “biến chất” Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phản đối toàn diện, nhưng tập trung lực lượng mũi nhọn về chính trị, tư tưởng, văn hóa. Tập trung chống – Chống phá cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ. Kích động, chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau, kích động quá trình “tự diễn biến”. dân chủ, nhân quyền để chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người có đạo với người không có đạo, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, công an, quân đội nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Câu 2.

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới. Thực trạng đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó quân đội và công an là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, phải luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, ra sức xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, dựa trên xây dựng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp của quân đội. , sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba

Với tư cách là công cụ bạo lực sắc bén, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, quân đội nhân dân việt nam phải thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ bình yên lao động và hạnh phúc của người dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, sẵn sàng đối phó thắng lợi với các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mỗi quân nhân cần quán triệt và làm tốt một số điều sau đây nội dung:

Thường xuyên học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, rèn luyện bản lĩnh. bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

– Nhận thức sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn, tính chất nguy hiểm, thâm độc của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ. Rõ ràng “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ là nguy cơ to lớn, hết sức nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Từ đó xác định rõ kẻ thù, mục tiêu tác chiến, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tốt về tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng, kiên định trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng. Sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội đủ sức vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch.

– Luôn hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, nắm vững nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của bản thân; ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, thành thạo kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ, nắm vững các phương án tác chiến, nhất là phương án phòng, chống bạo loạn. Giành chiến thắng trong mọi tình huống có thể.

– Luôn cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc chống phá cách mạng nước ta của kẻ thù. Một mặt phải vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng chiến đấu của quân đội, mặt khác phải nhạy bén, nhạy bén kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, mọi biểu hiện tiêu cực. , lối sống không lành mạnh; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu bầu trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố

Hiện nay, thông tin đến với người dân và các hoạt động khác bằng nhiều nguồn và nhiều phương tiện. Thông tin đã trở thành một nhu cầu của đời sống xã hội. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với những nguồn thông tin chính thống có định hướng của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng từ các nguồn thông tin khác của địch nhằm vào chúng ta, trong đó có Đài Á Châu Tự Do. Chống lại các nguồn tin của địch, cần tập trung làm một số việc:

– Luôn trau dồi kiến ​​thức mọi mặt để giữ vững bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét và tiếp cận thông tin một cách khoa học.

– Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, hiểu sai, mơ hồ từ các nguồn thông tin trái với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

– Mỗi người có ý thức tự giác, kỷ luật trong quá trình tiếp xúc thông tin. Chấp hành tốt các quy định về quyền được thông tin, phạm vi thông tin, tích cực tham gia đấu tranh chống tung tin đồn thất thiệt, lan truyền thông tin xấu, sai sự thật.

– Lực lượng dân quân tự vệ bằng hết trách nhiệm và khả năng nhận thức của mình, tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn ở nhà trường và ở từng địa phương góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn. diễn biến hòa bình, bạo động, lật đổ của địch. Trước hết, mỗi người luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình, bảo vệ tổ chức mà mình tham gia. Luôn tích cực giải quyết mối quan hệ giữa cá nhân, nhà trường và xã hội.

– Không ngừng học tập nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. Tích cực tham gia và làm tốt công tác vận động nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần xây dựng nền tảng chính trị – xã hội vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. trên địa bàn đóng quân. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa quân đội và nhân dân, kiên quyết chống mọi sự chia rẽ giữa quân đội và nhân dân.

+ Không ngừng bồi dưỡng trí tuệ, lập trường và phẩm chất đạo đức cho mọi người. Giữ vững niềm tin, kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước đến thắng lợi.

+ Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, lành mạnh, trật tự kỷ cương phù hợp với tình hình thực tế của đất nước. Cổ vũ lối sống mới xã hội chủ nghĩa, kết hợp với phê phán lối sống thực dụng, tự do, ích kỷ, buông thả. Kết hợp với lên án, ngăn chặn các tổ chức, hành vi hoạt động văn hóa với mục đích xấu. Luôn duy trì trạng thái tinh thần ổn định, tư tưởng xã hội ổn định.

Như vậy, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện dân quân tự vệ, dân quân tự vệ sẽ phải viết bài thu hoạch lớp huấn luyện dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch lớp tập huấn dân quân tự vệ mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận