Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 35

Bồi dưỡng thường xuyên module TH35 là bồi dưỡng thường xuyên module TH35 nêu rõ tầm quan trọng của người giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ và vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học. .. Mời độc giả tham khảo chi tiết tại đây.

1. Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT quy định về chương trình đào tạo như thế nào?

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo yêu cầu giáo dục; bồi dưỡng kiến ​​thức, kỹ năng chuyên ngành hàng năm, bao gồm:

– Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ học tập các cấp học. Giáo dục phổ thông (chương trình bồi dưỡng 01) Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung giáo dục, chủ trương, hướng dẫn chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục phổ thông, nội dung môn học và hoạt động học tập. cho từng năm học thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời điểm của từng địa phương (gọi tắt là chương trình bồi dưỡng 02): Bộ Giáo dục quy định cụ thể. về học tập, xây dựng nội dung giáo dục phổ thông hàng năm ở từng địa phương, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp triển khai kế hoạch đào tạo thường xuyên (nếu có) với các dự án.

Chương trình đào tạo phát triển kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ.

(Chương trình đào tạo 03): Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự lựa chọn các mô đun đào tạo nhằm phát triển phẩm chất, kỹ năng, sở trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Số học phần tự chọn phải đảm bảo thời lượng đào tạo theo quy định tại Chương 2 Mục IV của chương trình này.

2. Buổi tập huấn định kỳ gồm những nội dung gì?

2.1. Nội dung cơ bản:

Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT cũng nêu rõ, có thể rút ngắn thời gian đào tạo của Chương trình đào tạo 1 và 2 nhưng không được rút ngắn thời gian đào tạo của Chương trình 3.

Chương trình đào tạo 03 là chương trình đào tạo gồm 15 mô đun cơ bản, cho phép mỗi giáo viên lựa chọn 01 hoặc nhiều mô đun phù hợp đảm bảo đào tạo đúng nhu cầu thực tế của từng cá nhân và theo chương trình đào tạo. đào tạo theo nhu cầu và theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục, đảm bảo thời gian đào tạo theo quy định.

2.2. Chi tiết:

Với chủ đề phẩm chất nhà giáo sẽ có 4 mô đun, đó là: Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, hình thành phong cách nhà giáo trong bối cảnh hiện nay, phát triển năng lực bản thân.

Xem thêm bài viết hay:  Glass-Steagall là gì? Mục tiêu của Đạo luật Glass-Steagall?

Về chuyên môn nghiệp vụ sẽ có 03 học phần: Xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; Sử dụng phương pháp dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Kiểm tra, đánh giá học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Về chủ đề Xây dựng môi trường giáo dục gồm 04 mô đun: Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong học tập và hoạt động giáo dục, Hình thành văn hóa nhà trường trong cơ sở giáo dục phổ thông, Thực hiện quyền dân chủ. ở trường phổ thông, triển khai, xây dựng trường học an toàn, Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chủ đề Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội bao gồm 05 mô đun, đó là: Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ học sinh và các nhóm lợi ích khác trong hoạt động giáo dục và giáo dục, với học sinh của các cơ sở giáo dục phổ thông,

Hợp tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội. thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng, khai thác các thiết bị công nghệ trong giảng dạy và giáo dục học sinh trong nhà trường.

Ví dụ: Trong học phần Nâng cao đạo đức nhà giáo, chủ đề được đề cập trong bối cảnh hiện nay của chương trình đào tạo là chất lượng nhà giáo. Căn cứ vào chủ đề của học phần, khi soạn bài vệ sinh giáo viên cần chú trọng đẩy mạnh các kiến ​​thức liên quan đến đạo đức nhà giáo hiện nay.

3. Bồi dưỡng thường xuyên Module Tiểu học 35:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG HỌC…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

SAU THU HOẠCH

LIÊN TỤC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Module TH35: Hoạt động giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học

Năm học:…………

Họ và tên………..

Đơn vị……………..

I.Tầm quan trọng của giáo viên công nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Ngày nay, trước yêu cầu mới của giáo dục, vai trò, vị trí của người thầy đã có nhiều thay đổi và hết sức quan trọng.

– Giáo viên công nghệ ngày nay là người hướng dẫn học sinh trong các bài học và các hoạt động ở trường.

– Giáo viên phải là người dìu dắt, định hướng để phụ huynh đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích nhân vật Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa cực hay

– Giáo viên chuyên môn phải là người tổ chức, điều phối các lực lượng xã hội ngoài nhà trường, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để xã hội phát huy tối đa tiềm năng, phát huy mặt tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của nó.

– Cô giáo phải là người phát hiện và tổ chức giáo dục năng khiếu cho trẻ.

– Giáo viên phải có trách nhiệm đánh giá toàn diện chất lượng giáo dục học sinh. Trước đổi mới giáo dục, việc đánh giá giáo dục phổ thông chủ yếu dựa vào kết quả học tập văn hóa và chuyên cần trong học tập. Ngày nay, căn cứ vào mục tiêu giáo dục của các cấp học, giáo viên phải nhận diện, đánh giá từng học sinh về nhận thức, tình cảm, tình cảm, thái độ đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội. , đánh giá kỹ năng, hành vi, sự phát triển và thích ứng sáng tạo của học sinh.

II. Các hoạt động chính của giáo viên công nghệ ở trường tiểu học hiện nay

1. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, rèn luyện học sinh trong giờ học chính quy:

Tập cho học sinh làm quen với trường, lớp đầy đủ, kịp thời thông qua các phương tiện đặc biệt sau:

– Giáo viên thường xuyên có mặt trên lớp trước mỗi buổi học 15 phút, đặc biệt là buổi đầu tiên và các ngày đầu tuần.

Thực hiện 15 phút “xem xét” vào đầu mỗi ngày. Ôn tập là cách giúp nhau đánh giá nhanh và chuẩn bị cho ngày học mới. Đọc đầu giờ cũng là một cách để loại bỏ tính trễ giờ, nên tổ chức tốt và duy trì lâu dài.

– Rèn luyện cho học sinh thói quen tích cực tham gia học tập thông qua các phương tiện sau:

  • Tổ chức các cuộc thi giữa các nhóm lớp, ghi nhận số lần trẻ tham gia các hoạt động của lớp.

  • Tổ chức cho học sinh chuẩn bị bài trong ngày.

  • Tổ chức cho học sinh thảo luận về phương pháp đọc, ghi chép và sử dụng tài liệu, thảo luận trên lớp.

  • Nêu gương học sinh có phương pháp học tập tốt, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

  • Tổ chức cho học sinh học theo nhóm, bạn cùng lớp để hỗ trợ nhau trong học tập.

2. Giáo viên chủ nhiệm với các hoạt động ngoại khóa: Chào cờ, Sao nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh

Sau tiết sinh hoạt dưới cờ (tiết đầu tuần), giáo viên phải lập danh sách học sinh vắng không phép, đi muộn, nghỉ đột xuất, vi phạm nội quy… để giáo viên phối hợp xử lý. cùng các em học sinh. Quản lý nội quy lớp…

Phối hợp với Tổ trưởng – Sinh hoạt sao: mỗi tiết học sẽ hiệu quả hơn nếu nề nếp lớp học tốt. Vì vậy cần phối hợp với ban thi đua yêu cầu xếp loại nội quy lớp và trao đổi các hoạt động ngoại khóa tương ứng.

Xem thêm bài viết hay:  Lời chúc đám cưới ngắn gọn, ý nghĩa và độc đáo nhất

3. Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh 2 tiết/ngày

– Dạy học cả ngày, giáo viên chủ nhiệm có cơ hội tốt nhất để dạy học sinh phân hóa, đối với học sinh yếu kém là thời gian để chỉnh sửa những lỗ hổng kiến ​​thức, thông tin đồng thời có điều kiện tốt nhất để phát triển năng khiếu tư duy của học sinh.

– Người giám sát cần:

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh khuyết tật.

Học sinh là duy nhất về mặt đạo đức.

học sinh yếu kém.

Học sinh có năng lực đặc biệt.

  • Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực lãnh đạo và tổ chức.

  • Thường xuyên hợp tác với phụ huynh.

  • Đầu tư và tổ chức các phong trào trong trường học.

  • Nêu gương và khen thưởng.

4. Vấn đề phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh

Người thầy là người nắm rõ mọi chủ trương, nhiệm vụ giáo dục của nhà trường nên trở thành “cầu nối” ở giữa. Giáo viên trao đổi thông tin giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh. Mặt khác, báo cáo thông tin, ý kiến, nguyện vọng của cha mẹ học sinh với Hiệu trưởng nhà trường. Như vậy, trách nhiệm giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục học sinh có mối quan hệ với nhau. Việc phối hợp giữa ban đại diện CMHS với hiệu trưởng được tổ chức thông qua các cuộc họp định kỳ theo kế hoạch chung của nhà trường.

Thông qua các cuộc họp này, giáo viên báo cáo về các nguyên tắc của nhà trường và thông báo trực tiếp với cha mẹ học sinh về tình hình lớp, tình hình học tập, tác phong đạo đức của học sinh. Muốn vậy, giáo viên chủ nhiệm phải gần gũi, trách nhiệm, yêu thương để đưa ra những nhận xét, đánh giá rõ ràng nhất về từng môn học – điều này giúp phụ huynh và học sinh tin tưởng vào bản thân, vào việc dạy và học từng môn học. giáo dục của nhà trường và nhanh chóng chấn chỉnh nề nếp học tập, đạo đức của học sinh.

5. Giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh cá biệt

Theo chủ trương của nhà trường, điều này không phổ biến đối với học sinh cá biệt mà ở trường nào học sinh này cũng chịu ảnh hưởng của phong trào chung của lớp. Nhìn chung, biểu hiện của các em là chưa có mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội. Giáo viên công nghiệp phải có biện pháp thích hợp để đảm bảo đào tạo hiệu quả.

Ngày tháng năm……

nhà văn

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học Module 35 của website thcstienhoa.edu.vn