Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 43

Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên là hoạt động bắt buộc đối với giáo viên. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về “Giáo án bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 43”.

1. Buổi bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên là gì?

Cuối mỗi đợt bồi dưỡng giáo viên phải hoàn thành một bài làm nhiệm vụ, đây là hình thức tổng kết, báo cáo kết quả học tập và là cơ sở để đánh giá, xếp loại giáo viên. Đó là công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.

2. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên:

Quá trình bồi dưỡng thường xuyên được chia thành ba chương trình cơ bản của giáo viên, với nội dung và thời lượng tối thiểu như sau:

Nội dung chương trình 1: Nâng cao kiến ​​thức, kĩ năng các môn học chính khóa đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của cấp học. Mỗi giáo viên phải làm khoảng 1 tuần/năm học.

Nội dung chương trình 2: Cập nhật kiến ​​thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông ở mỗi nơi. Mỗi giáo viên phải hoàn thành với thời lượng khoảng 1 tuần/năm học.

Nội dung chương trình 3: Phát triển năng lực chuyên môn theo yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi giáo viên phải dự khoảng 1 tuần/năm học.

3. Các đợt bồi dưỡng định kỳ GVMN Module 43:

3.1. Nội dung của Mô-đun 43:

– Khái quát chung về phát triển bền vững.

– Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

– Khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững.

– Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non: mục tiêu, nội dung, phương pháp, lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội.

3.2. Mục tiêu:

– Học sinh có thể hiểu được các vấn đề về phát triển bền vững.

– Học sinh hiểu được các định hướng phát triển bền vững.

– Học sinh có thể hiểu được những vấn đề chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững.

– Học sinh biết rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp, lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

– Tích cực học tập và thực hành giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

3.3. Nội dung 1: Khái quát chung về phát triển bền vững:

Câu 1: Phát triển bền vững là gì?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở vật chất trường mầm non

Khái niệm “phát triển bền vững” xuất hiện trong các phong trào bảo vệ môi trường từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX. Năm 1987, trong báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” của Hội nghị Thế giới về Môi trường và Phát triển (WCED) của Liên hợp quốc, “phát triển bền vững được định nghĩa là “sự phát triển đáp ứng các yêu cầu của hiện tại, không cản trở khả năng của các thế hệ tương lai. để đáp ứng nhu cầu của họ”.

Câu 2: Hãy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Tính bền vững là mục tiêu chung của phát triển bền vững. Đó là nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống của con người và môi trường, đồng thời đảm bảo sự thịnh vượng mà không phá hủy hệ thống hỗ trợ sự sống của các thế hệ hiện tại và tương lai. Tính bền vững được coi là cả một điểm đến và một hành trình. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững có liên quan chặt chẽ với các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Các mục tiêu cụ thể của phát triển bền vững là đảm bảo một xã hội công bằng dựa trên pháp quyền, các giá trị văn hóa, nhu cầu của tất cả mọi người – không phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, giới tính hay tuổi tác, môi trường được bảo vệ thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên , thịnh vượng kinh tế thông qua phát triển kinh tế và việc làm, và phát triển phù hợp với văn hóa địa phương.

Câu 3: Phân tích các thuộc tính của phát triển bền vững.

Sự phụ thuộc lẫn nhau: Con người là một phần không thể thiếu của môi trường. Chúng ta là một phần của hệ thống kết nối các cá nhân, nền văn hóa, hoạt động kinh tế xã hội và môi trường tự nhiên của họ.

– Tính đa dạng: trên trái đất, mọi sinh vật và con người trong đó đều đa dạng về mặt sinh học, xã hội, kinh tế, văn hóa và ngôn ngữ. Chúng ta cần hiểu tầm quan trọng và giá trị của từng loại hình đa dạng này đối với sức khỏe của hệ sinh thái và chất lượng cuộc sống của con người.

– Quyền con người: Mọi người đều có những quyền con người bất khả xâm phạm. Đó là quyền tự do tôn giáo, hội họp và được bảo vệ theo pháp luật, cũng như các điều kiện cho phép họ hành động theo các quyền này như tiếp cận giáo dục, thực phẩm, chỗ ở, sức khỏe và cơ hội bình đẳng. .

Xem thêm bài viết hay:  Sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động thế nào đến cuộc sống cư dân Trung Quốc cổ đại?

– Bình đẳng và công bằng toàn cầu hay còn gọi là “bình đẳng trong cùng một thế hệ”. Nó củng cố quyền và nhu cầu của những người khác được đáp ứng với chất lượng cuộc sống công bằng và đầy đủ được đảm bảo cho tất cả mọi người trên thế giới.

Bảo tồn: Thế giới tự nhiên chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên hữu hạn và có thể tái tạo mà con người có thể phát triển để thỏa mãn nhu cầu của mình.

– Ổn định kinh tế: Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào trạng thái động của ổn định kinh tế.

– Giá trị và lựa chọn lối sống: cần có những giá trị phản ánh mối quan tâm của mọi người về an sinh, ổn định kinh tế, xã hội và chất lượng môi trường.

Dân chủ và sự tham gia của công dân: Mọi người thường có xu hướng quan tâm đến người khác và môi trường khi họ có quyền, động cơ và kỹ năng để tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

3.4. Nội dung 2: Định hướng chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam:

Câu 1: Đọc tài liệu về phát triển bền vững ở Việt Nam và tìm hiểu mục tiêu chung của phát triển bền vững ở Việt Nam.

Phát triển bền vững là con đường tất yếu của Việt Nam, với mục tiêu bao trùm là đạt được sự đầy đủ về vật chất, giàu có về văn hóa và tinh thần, bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của nhân dân. xã hội, sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên; phát triển phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa ba mặt kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Câu 2: Hãy nêu 8 nguyên tắc phát triển bền vững ở Việt Nam.

– Con người là trung tâm của sự phát triển bền vững

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa với phát triển xã hội, với khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên theo nguyên tắc: các mặt kinh tế, xã hội và môi trường cùng có lợi.

– Bảo vệ và cải thiện môi trường phải được coi là yếu tố không thể tách rời của quá trình phát triển. Phải áp dụng đồng bộ các công cụ pháp luật và kinh tế, kết hợp với tuyên truyền, vận động.

Xem thêm bài viết hay:  Lời chúc lên đường nhập ngũ, lời chúc bạn đi bộ đội hay nhất

– Sự phát triển phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại một cách công bằng và không cản trở cuộc sống của các thế hệ tương lai.

Khoa học và công nghệ là nền tảng, động lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, mạnh và bền vững đất nước.

Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, các cấp chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và của mỗi cá nhân.

– Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

– Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

3.5. Nội dung 3: Giáo dục vì sự phát triển bền vững:

Hoạt động 1: Khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung giáo dục phát triển bền vững.

Hoạt động 3: Tìm hiểu các nhóm phương pháp giáo dục phát triển bền vững.

Hoạt động 4: Tìm hiểu việc tích hợp giáo dục phát triển bền vững trong chương trình giáo dục.

Hoạt động 5: Tìm nguồn học liệu trong quá trình giáo dục phát triển bền vững.

3.6. Nội dung 4: Giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non:

Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non

Hoạt động 2: Tìm hiểu những nội dung giáo dục phát triển bền vững có thể tích hợp trong chương trình giáo dục mầm non,

Hoạt động 3: Phân tích phương pháp giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

Hoạt động 4: Phân tích các hình thức giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

Hoạt động 5: Khám phá tài nguyên giáo dục chung vì sự phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

Hoạt động 6: Tìm hiểu về giáo dục lập kế hoạch phát triển bền vững cho trẻ mầm non.

Hoạt động 7: Liệt kê các hoạt động phối hợp với cha mẹ và cộng đồng để giáo dục phát triển bền vững cho trẻ mầm non.

Hoạt động 8: Tìm hiểu đánh giá giáo dục phát triển bền vững trong giáo dục mầm non.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GVMN Module 43 của website thcstienhoa.edu.vn