Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 28

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 28 về “Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT” bao gồm: Nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng? Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trưởng trung học cơ sở? Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường trung học cơ sở? Tự nhận xét và đánh giá?

1.  Nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng:

1.1. Hoạt động 1: Khám phá một số khái niệm, mô tả đặc điểm và vai trò của các loại kế hoạch giáo dục:

Khái niệm: 

– Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động trong giờ lên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển về mọi mặt: đạo đức, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị hành trang cho học sinh tiếp tục các bậc học cao hơn và hành trang vào cuộc sống lao động.

– Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua các môn học bắt buộc và các môn tự chọn trong khung chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo thiết kế.

– Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) bao gồm hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kĩ năng sống nhằm giúp học sinh phát triển các kỹ năng và bồi dưỡng năng khiếu.

– Các hoạt động ngoại khoá: Các hoạt động không thuộc khung chương trình bắt buộc và không nằm trong quỹ thời gian xác định trong thời khoá biểu của nhà trường, bao gồm: việc thực hành các môn học trong vườn trường hoặc xưởng sản xuất, các loại hình hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện,…

* Kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh:

– Là toàn bộ những hoạt động được xây dựng một cách có hệ thống, khoa học về chương trình giáo dục dự định thực hiện đối với học sinh trong một thời gian nhất định, với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời gian theo quy định.

Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh:

– Là việc tạo ra một cách có hệ thống về những hoạt động giáo dục dự định trong khung chương trình trong một thời gian nhất định, với mục tiêu, cách thúc, trình tự, thời gian tiến hành.

Các loại kế hoạch hoạt động giáo dục

Hình thức tập thể hay cá nhân.

– Khung thời gian: năm, học kì, quý, tháng, theo tuần.

– Theo khung chương trình giáo dục.  

Đặc điểm và vai trò của các loại kế hoạch hoạt động giáo dục

Mọi loại kế hoạch hoạt động giáo dục có vị trí, vai trò riêng trong quá trình giáo dục.

Đối với giáo viên, nhà trường, để thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, họ cần coi trọng, xây dựng các loại kế hoạch hoạt động giáo dục một cách nghiêm túc, cụ thể, tỉ mỉ và chuyên nghiệp.

– Đối với các kế hoạch dài hạn (kế hoạch năm học, học kì): cần tính ổn định tương đối với các mục tiêu chung, các hoạt động tổng thể trong một năm học và một học kì. 

– Đối với kế hoạch ngắn hạn (theo tháng, theo tuần): cần cụ thể hoá các nội dung theo thời gian, nguồn lực, phương thức.  

1.2. Hoạt động 2: Phân tích vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đối với giáo viên trong nhà trường THCS:

Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch:

– Giúp giáo viên chủ nhiệm (GVCN) xác định rõ mục tiêu cần đạt được trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, từ đó đề ra các biện pháp, sử dụng nguồn lực một cách tối ưu cho các hoạt động giáo dục. Lên kế hoạch làm giảm bớt những hành động tùy tiện, tự phát, vô tổ chức và dễ đi chệch hướng mục tiêu.

– Kế hoạch và mục tiêu hoạt động giáo dục đóng vai trò như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của một tập thể lớp.

– Là cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc tổ chức giáo dục học sinh.

Những hậu quả khi người giáo viên không coi trọng việc xây dung kế hoạch hoạt động giáo dục

– Lúng túng trong các hoạt động tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.

– Thực hiện không đầy đủ, không nghiêm túc, chuyên nghiệp và toàn diện các nội dung giáo dục trong nhà trường nhằm phát triển toàn diện nhân cách học sinh.

– Không có căn cứ, tiêu chuẩn để kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động sư phạm của người giáo viên, do đó, không tạo ra động lực thúc đẩy người giáo viên phấn đấu rèn luyện kỉ năng, nghiệp vụ sư phạm.

1.3. Hoạt động 3: Phân tích vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đối với tập thể học sinh THCS

* Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục có ý nghĩa:

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về một cuốn sách đã truyền cảm hứng cho em tốt

– Giúp học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và hoạt động tập thể.

– Phát huy tốt các thế mạnh của hoạt động tập thể và kỹ năng làm việc nhóm.

* Khó khăn khi xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục:

– Mô hình giáo dục này có thể không phù hợp với tất cả đối tượng học sinh.

– Những ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế tập thể đến từng cá nhân như: tính ỉ lại, sự mâu thuẫn trong quá trình làm việc dẫn đến sự mâu thuẫn trong mối quan hệ.

– Mức độ quan tâm và tham gia của các tổ chức như: gia đình, các lực lượng xã hội khác trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục chưa rõ ràng, đúng mức.

– Sự đánh giá chưa đúng về vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh.

– Giáo viên thiếu kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh.

– Thiếu kinh phí và nguồn lực trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh.

1.4. Hoạt động 4: Phân tích vai trò của việc xây dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục đối với cán bộ quản lí nhà trường: 

Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đối với cán bộ quản lí nhà truởng

– Việc lập kế hoạch cụ thể, chi tiết sẽ đưa ra được phương án tối ưu nhất để thực hiện các mục tiêu, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và tiết kiệm được thời gian

– Tạo sự thống nhất trong các hoạt động của nhà trường.

– Giúp các cấp quản lí ứng phó linh họat với những thay đổi của môi trường.

– Kế hoạch rõ ràng sẽ thuận lợi hơn cho các bộ phận triển khai và thực thi các hoạt động.

– Là cơ sở và định hướng cho chức năng kiểm tra, đánh giá.

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trưởng trung học cơ sở:

Hoạt động 1: Xác định các mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS:

* Thiết kế các mục tiêu của kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh: 

– Các loại mục tiêu trong kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh, có thể diễn đạt định tính, đề ra các chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu.

– Cách viết và sắp xếp mục tiêu trong kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh.

* Các căn cứ để thiết kế mục tiêu của kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh:

– Kế hoạch giáo dục trong mỗi năm học của nhà trường.

– Đặc điểm của từng học sinh lớp chủ nhiệm.

– Năng lực, sở trường của giáo viên.

– Nội dung và khung chương trình giáo dục cho học sinh.

– Loại kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh trong chương trình.

– Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.

– Điều kiện kinh tế, văn hóa, lễ hội của địa phương gắn với môi trường học tập của học sinh.

* Ý nghĩa của các mục tiêu trong kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh:

– Định hướng và chỉ đạo việc thiết kế các nội dung, chương trình hoạt động, phương thúc và nguồn lực tham gia thực hiện.

– Là công cụ đánh giá kết quả xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường.

Hoạt động 2: Xác định các nội dung của kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS:

Các nội dung trong kế hoạch hoạt động giáo dục: 

Kế hoạch hoạt động giáo dục là chương trinh hành động hướng vào việc thực hiện mục tiêu giáo dục nhất định, được cụ thể hoá bởi các nội dung công việc, thời gian biểu, phương thúc thực hiện và các nguồn lực. Do đó, các nội dung chính trong một bản kế hoạch bao gồm:

– Xác định mục tiêu;

– Xây dựng nội dung;

– Lưa chọn phương thức;

– Thời gian;

– Địa điểm;

– Kiểm tra, đánh giá kết quả thựchìện kế hoach họat động;

Các căn cứ để xác định các nội dung trong kế hoạch hoạt động giáo dục: 

– Loại kế hoạch hoạt động giáo dục.

– Đặc điểm tình hình của học sinh trong lớp

– Kế hoạch cụ thể năm học của nhà trường.

– Xác định sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị của nhà trường.

– Nguồn lực về tài chính và vật chất của nhà trường.

Các yêu cầu khi xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục: 

– Kế hoạch hoạt động giáo dục phải phù hợp với trình độ và đặc điểm của học sinh, chủ ý phát huy vai trò chủ thể tự giáo dục của học sinh và tập thể học sinh.

– Phù hợp với đặc điểm, điều kiện của nhà trường và từng địa phuơng.

– Khai thác, phát huy được tối đa vai trò của gia đình, các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội khác trong quá trình giáo dục học sinh.

Xem thêm bài viết hay:  Suy nghĩ tiêu cực là gì? Nguyên nhân, biểu hiện, cách phòng tránh?

– Thể hiện tính khách quan, tính bắt buộc, sự ổn định, tính linh hoạt, mềm dẻo và tính rõ ràng.

Hoạt động 3: Mô tả các phương pháp xây dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS:

1. Xây dựng kế hoạch sơ bộ: thực hiện theo công thức 5W-1H-2C- 5M

* Xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được theo nguyên tắc:

Xác định được yêu cầu, mục tiêu giúp người lập kế hoạch luôn hướng trọng tâm các công việc vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuổi cùng. Khi xây dựng hệ thống mục tiêu người viết kế hoạch cần trả lởi một số câu hỏi sau:

– Tại sao bạn phải làm công việc này?

– Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận của bạn?

– Hậu quả nếu bạn không thực hiện chứng?

Để xác định mục tiêu một cách tốt nhất có thể áp dựng nguyên tắc SMART, cụ thể như sau:

S – Speolic – Cụ thể, dễ hiểu: chỉ tiêu phải cụ thể, dễ hiểu vì nó định hướng cho các hoạt động trong tương lai.

M – Mesureable – Đo lưởng được: chỉ tiêu mà không đo lường đuợc thì không biết trong quá trình thực hiện có đạt được hay không?

A – Attainable – vừa sức để có thể đạt được: chỉ tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, nhưng cũng đừng đặt chỉ tiêu cao quá mà không thể đạt nổi.

R – Result – Or1ented- Định hướng kết quả: Đây là tiêu chí đo lường sự căn bằng giữa khả năng thực hiện so với nguồn lực của lớp (thời gian, nhân sự, quỹ hoạt động và các điều kiện khác,…).

T – Time – bound – Giới hạn thời gian: Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, nếu không nó sẽ bị trì hoãn. Thời gian hợp lí giúp hoạt động của lớp vừa đạt được mục tiêu cơ bản lai vừa dưỡng sức cho các mục tiêu khác.

* Xác định nội dimg kế hoạch:

Ở bước này, chứng ta phải xác định bản kế hoạch có những nội dung gì và chứng có mối quan hệ với nhau như thế nào?

* Xác định phương pháp thực hìện công việc

Ở bước này, chứng ta xác định xem các nội dung kế hoạch đuợc thực hiện như thế nào với các tiêu chuẩn gì, có những tài liệu nào hướng dẫn thực hiện công việc?

* Xác định nơi thực hiện các nội dung trong kế hoạch, thời điểm và người thực hìện công việc:

Ở bước này, chứng ta phải xác định rõ một số vấn đề là:

– Hoạt động đó đuợc thực hiện ở những nơi nào?

– Hoạt động được kiểm tra ở Đâu?

– Để xác định được thời hạn phải làm công việc, chứng ta cần xác định được mức độ khẩn cẩp và mức độ quan trọng của tùng công việc.

– Có 4 loại hoạt động khác nhau: hoạt động quan trọng và khẩn cẩp, hoạt động không quan trọng nhưng khẩn cáp, hoạt động quan trọng nhưng không khẩn cẩp, hoạt động không quan trọng và không khẩn cẩp. chứng ta phải thực hiện hoạt động quan trọng và khẩn cẩp trước.

Ai, bao gồm các khia cạnh sau:

– Ai thực hiện hoạt động đó?

– Ai kiểm tra ?

– Ai hỗ trợ?

– Ai chịu trách nhiệm…?

* Xác định phương pháp kiểm soát:

Ở bước này, người lập kế hoạch cần xác định nõ có những loại hoạt động nào trong kế hoạch, tính chất của tùng loại hoạt động đó là gì, những ai thực hiện hoạt động đó, khi cần thì tác động như thế nào?

* Xác định phương pháp kiểm tra:

– Có những bước hoạt động nào cần phải được kiểm tra? Thông thường thì có bao nhiêu hoạt động thi cũng cần số luợng tương tự các bước phải kiểm tra.

– Tần suất kiểm tra như thế nào? Việc kiểm tra đó thực hiện 1 lần hay thường xuyên (nếu vậy thi bao lâu một lần?).

– Ai tiến hành kiểm tra?

– Những điểm kiểm tra nào là trọng yếu? Điểm kiểm tra trọng yếu tuân theo nguyên tắc Pareto (20/00), túc là những điểm kiểm tra này chỉ chiếm 20% số lương nhưng chiếm đến 80% khiổ1 lượng sai sót.

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường trung học cơ sở:

Hoạt động 1: Triển khai và tổ chức thực hiện kẽ hoạch hoạt động giáo dục: 

Những nội dung chính được nêu ra trong cuộc triển khai:

– Mục tiêu của cuộc họp.

– Phân công thực hiện, sấp xếp nhân lực, phân bổ kinh phí và các điều kiện vật chất cho việc thực hiện kế hoạch.

– Lập chương trình hoạt động, tức là kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các việc đã nêu trong kế hoạch.

– Giao kế hoạch cho các bộ phận.

– Ra các quyết định thực hiện kế hoạch.

Sau khi kết thúc cuộc họp, người chịu trách nhiệm điều khiển phải đảm bảo rằng tất cả các công việc đã đuợc phân công cho các cá nhân cụ thể một cách hợp lí, nêu nõ thời gian tiến hành và kết thúc, địa điểm thực hiện. Tất cả những điều trên cần phải được ghi vào biên bản cuộc họp.

Xem thêm bài viết hay:  Giải phóng mặt bằng là gì? Quy trình giải phóng mặt bằng đúng luật?

Để đảm bảo kiểm soát việc thực hiện một cách dễ dàng, sau cuộc họp, người chủ trì cuộc họp cần có một số sản phẩm như biên bản cuộc họp, một số bảng biễu về kế hoạch thực hiện công việc.

Trong quá trình triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục, cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Thực hiện quyền chỉ huy, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ.

– Thường xuyên đôn đổc, động viên và kích thích.

– Giám sát và điều chỉnh, sửa chữa.

– Thúc đẩy các hoạt động phát triển.

Cấu trúc bản kế hoạch cổng tác chủ nhiệm

Kế hoạch từng tháng 

Kế hoạch Sơ kết học kì 

Kế hoach Tổng kết năm học 

Kế hoạch hoạt động hè 

Đặc điểm môi trưòrng lớp học.

– Tổng số học sinh:… Trong đó:…

Thuận lợi- Thời cơ

Khó khăn- Thách thúc

Hoạt động 2: Đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục:

 Ý nghía của đánh giá về thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh

– Hoạt động đánh giá giúp giáo viên nhận biết được kết quả hoạt động có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không, những điều đã thực hiện tốt và những việc chưa đạt yêu cầu, đồng thời tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giáo dục.

Việc đánh giá là cơ sở để giáo viên thực hiện bước kế tiếp là rút kinh nghiệm. Nếu việc đánh giá đạt yêu cầu sẽ giúp giáo viên điều chỉnh, định hướng đứng đắn trong những hoạt động giáo dục kế tiếp.

Những công việc cần thực hiện khi đánh giá, rút kinh nghiệm:

– Nêu ra tất cả những công việc đã thực hiện tốt hoặc chưa đạt yéu cầu, những công việc chưa thực hiện được. Khi nêu hiệu quả của công việc

cần nêu rõ ai là người thực hiện công việc đó để tiện cho việc tìm nguyên nhân ảnh hương và khâu rút kinh nghiệm tiếp theo. Khi trình bày những thành tích đạt được cần phải có dẫn chủng minh hoạ rõ ràng, cụ thể, chính xác và đầy đú. Giáo viên cũng có thể sú dựng một số thang đánh giá về hiệu quả giáo dục đối với các em học sinh để tham khảo khi đánh giá hiệu quả của hoạt động giáo dục.

– Tiếp theo giáo viên sẽ tìm hiểu, phân tích những nguyên nhân, điều kiện ảnh hưởng đến việc thực hiện hoạt động giáo dục. Trong phần này, cần đề cập đến những nguyên nhân chủ quan

– Sau khi phân tích các nguyên nhân ảnh huởng đến hoạt động, giáo viên sẽ tổ chức rút kinh nghiệm. Trong phần này, cần hệ thống đuợc những việc đã thực hiện tốt để tiếp tực phát huy và hoàn thiện. Đồng thời hệ thong những việc chưa làm được hoặc chưa thực hiện tốt nhằm đua ra phương hướng điều chỉnh khắc phục. Tóm lai, giáo viên phải đua ra được những đề xuất, kiến nghị thật cụ thể, chi tiết nhằm phát huy ÍD1 đa những năng lực đã có và hạn chế những thiếu khuyết trong các hoạt động giáo dục tiếp theo.

– Việc đánh giá, rút kinh nghiệm thưởng được thực hiện khi kết thúc hoạt động, nhưng cũng có thể thực hiện theo tùng giai đoạn nếu thấy cần thiết.

Đối tượng tham gia đánh giá:

Việc đánh giá có thể do các giáo viên tự thực hiện hoặc kết họp với các lực lượng giáo dục khác cùng thực hiện, chứng ta cũng có thể tổ chức cho cả giáo viên và học sinh cùng thực hiện, hoặc giáo viên tổ chức cho các em học sinh tự nhận xét và rút kinh nghiẾm để phát huy tính tích cục, chủ động và tự quân của các em học sinh.

Hoạt động 3: Thực hành triển khai và thực hiện việc đánh giá một kẽ hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh THCS hướng tới một chủ điểm giáo dục trong năm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lóp dành cho học sinh THCS:

1) Người chủ trì nêu ra mục tiêu của cuộc họp, yéu cầu thư kí ghi lại những nội dung cần thiết vào biên bản cuộc họp.

2) Thực hiện thảo luận và phân công công việc.

* Phương pháp, phương tiện:

Thuyết trình, vấn đáp, thẳo luận nhóm, giấy Ạ), bút viết bảng, máy tính, máy chiếu…

* Các bước tiến hành:

Bước 1: Lớp được chia làm hai nhóm. Mọi nhóm sẽ lụa chọn một mẫu giáo án về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Sau đó mọi nhóm sẽ tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đó.

Bước 2: Các nhóm thảo luận, lụa chọn các ý kiến ghi ra giấy Ạ), cử người đại diện lên trình bày.

Bước 3: Đại diện các nhòm lần lưot báo cáo. Các nhóm khác nghe, nêu câu hòi phản biện.

Tự nhận xét và đánh giá: Đánh giá nhận thức và kỉ năng, thái độ của người học thông qua các bài tập tình huống, sản phẩm thiết kế của nhóm.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 28 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận