Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 12

Thực hiện dân chủ trong trường học là quá trình phát huy các giá trị và thực hành dân chủ trong các cơ sở giáo dục. Dưới đây là bài viết về công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý của Ban QLDA 12

1. Đào tạo thường xuyên cho cán bộ quản lý phát triển 12:

Bài soạn là tập hợp các bài viết về thực hiện dân chủ cơ sở trong trường học.

2. Thế nào là thực hiện dân chủ trong trường học?

Thực hiện dân chủ trong trường học là quá trình phát huy các giá trị và thực hành dân chủ trong các cơ sở giáo dục. Mục tiêu của dân chủ trong trường học là tạo ra một môi trường học tập công bằng, bình đẳng và có sự tham gia của tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên.

Nói tóm lại, thực hiện dân chủ trong trường học là tạo ra một môi trường học tập thúc đẩy sự bình đẳng, sự tham gia và tôn trọng sự đa dạng. Nó khuyến khích phát triển các kỹ năng lãnh đạo, hợp tác và ra quyết định dân chủ, cũng như tạo cơ hội cho giáo dục công dân và giao tiếp minh bạch.

3. Khái quát chung về thực hiện dân chủ trong trường học:

Sự tham gia của học sinh: Một khía cạnh quan trọng của việc thực hiện dân chủ trong trường học là sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình ra quyết định. Điều này bao gồm các cơ hội để học sinh có tiếng nói trong các vấn đề ảnh hưởng đến giáo dục của các em, chẳng hạn như phát triển chương trình giảng dạy, chính sách của trường và phân bổ ngân sách.

– Tôn trọng sự đa dạng: Dân chủ trong trường học thúc đẩy sự tôn trọng sự đa dạng và khác biệt giữa học sinh, giáo viên và nhân viên. Nó thúc đẩy một môi trường nơi mọi tiếng nói đều được lắng nghe và đánh giá cao, bất kể chủng tộc, dân tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng kinh tế xã hội.

Học tập hợp tác: Hợp tác và làm việc theo nhóm là những yếu tố cần thiết của dân chủ trong trường học. Giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương pháp giảng dạy thúc đẩy học tập hợp tác, chẳng hạn như các dự án nhóm và học tập đồng đẳng.

Lãnh đạo học sinh: Thực hiện dân chủ trong trường học khuyến khích phát triển các kỹ năng lãnh đạo của học sinh, trao quyền cho họ đảm nhận vai trò và trách nhiệm lãnh đạo trong cộng đồng nhà trường.

– Giao tiếp minh bạch: Dân chủ trong trường học đòi hỏi giao tiếp minh bạch giữa tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà trường. Điều này bao gồm giao tiếp cởi mở và trung thực giữa học sinh, giáo viên và quản trị viên, cũng như giao tiếp rõ ràng về các chính sách và thủ tục của trường.

Xem thêm bài viết hay:  Thuốc lá điện tử là gì? Cấu tạo và tác hại của thuốc lá điện tử?

– Giáo dục công dân: Giáo dục công dân là một nội dung quan trọng của việc thực hiện dân chủ trong nhà trường. Nó nhằm mục đích chuẩn bị cho học sinh trở thành những công dân có trách nhiệm và gắn kết, những người hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong một xã hội dân chủ.

– Ra quyết định dân chủ: Cuối cùng, dân chủ trong trường học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ra quyết định dân chủ, bao gồm việc xem xét lợi ích và nhu cầu của tất cả các bên liên quan khi đưa ra quyết định. . Cách tiếp cận này đảm bảo rằng tất cả các thành viên của cộng đồng nhà trường đều có tiếng nói và tiếng nói trong các vấn đề ảnh hưởng đến họ.

4. Nguyên tắc, nội dung và hình thức thực hiện quy chế dân chủ trong trường học:

Các nguyên tắc, nội dung và hình thức thực hiện quy chế dân chủ trong trường học có thể khác nhau tùy thuộc vào hệ thống và nền văn hóa của trường học. Tuy nhiên, có thể nêu một số nguyên tắc chung, nội dung và hình thức định hướng việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường:

4.2. Luật lệ:

Tham gia: Học sinh, giáo viên và nhân viên nên có cơ hội tham gia vào việc ra quyết định và đóng góp vào việc quản lý nhà trường.

– Minh bạch: Các chính sách và thủ tục của trường phải minh bạch và được truyền đạt rõ ràng tới tất cả các bên liên quan.

Hợp tác: Hợp tác và làm việc theo nhóm nên được khuyến khích trong môi trường học tập, và nên có cơ hội để sinh viên làm việc cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau.

Tôn trọng: Học sinh và giáo viên cần được tôn trọng và đánh giá cao, nền tảng và kinh nghiệm đa dạng của họ cần được công nhận và đánh giá cao.

Trách nhiệm giải trình: Học sinh nên được khuyến khích chịu trách nhiệm về việc học tập và hành vi của mình trong môi trường học đường.

4.2. Nội dung:

Chính phủ học sinh: Các trường có thể thành lập một chính phủ học sinh để tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào việc quản lý trường học và ra quyết định.

– Các ủy ban và nhóm: Các trường có thể thành lập các ủy ban và nhóm để giải quyết các vấn đề hoặc dự án cụ thể, chẳng hạn như phát triển chương trình giảng dạy hoặc các hoạt động ngoại khóa.

– Họp và gặp gỡ: Nhà trường có thể tổ chức các cuộc họp và gặp gỡ để tạo cơ hội giao tiếp và thảo luận cởi mở giữa tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà trường.

Xem thêm bài viết hay:  Cách sắm lễ, dâng bái và văn khấn xin lộc Mẫu Đền Suối Mỡ

Phản hồi của học sinh: Nhà trường có thể tạo cơ hội cho học sinh đưa ra phản hồi về các chính sách và thủ tục của trường, cũng như về việc dạy và học.

4.3. Các hình thức:

– Họp lớp: Giáo viên có thể tổ chức họp lớp thường xuyên để khuyến khích sự thảo luận và hợp tác giữa các học sinh.

Hội đồng học sinh: Các trường có thể thành lập một hội đồng học sinh, với các đại diện được bầu từ mỗi lớp hoặc cấp lớp.

– Hội nghị do học sinh chủ trì: Học sinh có thể chủ trì các buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên, thảo luận về tiến độ và mục tiêu học tập của mình.

Thực hành Công lý Phục hồi: Các trường học có thể thực hiện các thực hành công lý phục hồi tập trung vào việc sửa chữa những thiệt hại do xung đột gây ra và khôi phục các mối quan hệ tích cực giữa các cá nhân.

Tóm lại, thực hiện quy chế dân chủ trong trường học đòi hỏi cam kết thực hiện các nguyên tắc như tham gia, minh bạch, cộng tác, tôn trọng và trách nhiệm giải trình. Nội dung như chính quyền học sinh, ủy ban và nhóm, hội đồng và cuộc họp, và phản hồi của học sinh có thể được sử dụng để đưa các nguyên tắc này vào thực tế và dưới các hình thức như họp lớp và hội đồng. Học sinh, hội nghị do học sinh lãnh đạo và thực hành tư pháp phục hồi có thể giúp tạo ra môi trường học tập dân chủ.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tạo môi trường dân chủ trong nhà trường:

Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tạo môi trường dân chủ trong nhà trường có thể bao gồm nhiều bước. Dưới đây là một số gợi ý về cách bắt đầu:

– Đánh giá môi trường học đường hiện tại: Điều quan trọng là phải đánh giá môi trường học đường hiện tại và xác định những lĩnh vực mà các nguyên tắc dân chủ có thể tiếp tục được thực hiện. Điều này có thể liên quan đến việc thu thập dữ liệu về văn hóa, chính sách và thủ tục của trường, và mức độ tham gia của học sinh vào việc ra quyết định.

– Thiết lập tầm nhìn chung: Lãnh đạo nhà trường, giáo viên, học sinh và các bên liên quan khác nên làm việc cùng nhau để thiết lập tầm nhìn chung cho một môi trường học đường dân chủ. Điều này có thể liên quan đến việc xác định các nguyên tắc, mục đích và mục tiêu chính của các đạo luật dân chủ, cũng như phát triển một kế hoạch về cách thực hiện chúng.

Xem thêm bài viết hay:  Lối sống giản dị là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của lối sống giản dị?

Cung cấp Phát triển Chuyên môn: Giáo viên và nhân viên có thể cần các cơ hội phát triển chuyên môn để tìm hiểu về các nguyên tắc, thực tiễn và chiến lược dân chủ. Điều này có thể liên quan đến đào tạo về học tập hợp tác, giải quyết xung đột, tiếng nói và sự tham gia của học sinh, và các chủ đề khác liên quan đến giáo dục dân chủ.

Để học sinh tham gia vào quá trình ra quyết định: Học sinh nên được tạo cơ hội có ý nghĩa để tham gia vào quá trình ra quyết định có ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Điều này có thể liên quan đến việc thành lập hội đồng sinh viên hoặc chính phủ, tổ chức các hội nghị do sinh viên lãnh đạo và thành lập các ủy ban hoặc nhóm cho các dự án hoặc sáng kiến ​​cụ thể.

– Khuyến khích Hợp tác và Đối thoại: Hợp tác và đối thoại nên được thúc đẩy như những thành phần chính của môi trường học đường dân chủ. Giáo viên nên sử dụng các phương pháp giảng dạy khuyến khích học tập hợp tác và thúc đẩy giao tiếp và thảo luận giữa các học sinh. Lãnh đạo nhà trường cũng nên tạo cơ hội đối thoại và giao tiếp cởi mở giữa tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà trường.

Thúc đẩy sự tôn trọng và trách nhiệm: Một môi trường học đường dân chủ nên được đặc trưng bởi sự tôn trọng và trách nhiệm lẫn nhau. Giáo viên nên làm gương về hành vi tôn trọng và quy trách nhiệm cho học sinh về hành động của mình. Học sinh nên được khuyến khích chịu trách nhiệm về việc học tập và hành vi của mình, đồng thời tôn trọng nền tảng và kinh nghiệm đa dạng của bạn bè.

– Đánh giá tiến độ: Cần thường xuyên đánh giá tiến độ thực hiện quy chế dân chủ và tạo môi trường dân chủ trong nhà trường. Điều này có thể liên quan đến việc thu thập phản hồi từ học sinh, giáo viên và các bên liên quan khác, đồng thời thực hiện các điều chỉnh đối với kế hoạch khi cần thiết.

Tóm lại, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tạo môi trường dân chủ trong trường học đòi hỏi tầm nhìn chung, sự phát triển nghề nghiệp, sự tham gia, hợp tác, tôn trọng và trách nhiệm của học sinh. sinh ra. Đánh giá tiến độ thường xuyên có thể giúp đảm bảo rằng các nguyên tắc dân chủ đang được thực hiện hiệu quả và văn hóa nhà trường đang trở nên dân chủ hơn theo thời gian.

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý QLPT 12 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận