Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Kế hoạch phòng, chống ma túy

3/27/2019 9:25:32 AM
Thực hiện Kế hoạch số 560/KH-SGDĐT, ngày 19/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống ma túy 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS TIẾN HÓA                                                                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiến Hóa, ngày 25 tháng 03  năm 2019

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019

 Thực hiện Kế hoạch số 560/KH-SGDĐT, ngày 19/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống ma túy 2019. Và công văn số 124/KH-PGD&ĐT, ngày 22/3/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống ma túy 2019,  trường THCS Tiến Hóa xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp trong nhà trường.

Nâng cao nhận thức trong đội ngủ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hôi, để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng phòng ngừa đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống ma túy, ngăng chặn không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường.

2. Yêu cầu

Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn đối với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học. Đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong quá trình tham gia công tác, học tập.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, giữa nhà trường với địa phương và gia đình, đặc biệt là lực lượng đoàn thanh niên, phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực trong công tác phòng, tệ nạn ma túy trong nhà trường và cộng đồng.

Xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai thực hiện thường xuyên.

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan để tuyên truyền, lồng ghép, tích hợp vào chương trình giáo dục.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy:

Thực hiện Kế hoạch số 833/KH- ngày 16/5/2017 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 560/KH-SGDĐT, ngày 19/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống ma túy 2019.

Thực hiện công văn số 124/KH-PGD&ĐT, ngày 22/3/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống ma túy 2019

-Tăng cường, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong thực hiện phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy

-Tuyên truyền sâu rộng vào các giờ chào cờ, sinh hoạt lớp từ đầu năm học để học sinh nhận thức sâu sắc về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ…), cần sa và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa thông qua chương trình và hoạt động giáo dục. Chú trọng việc lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy, tọa đàm, thi tiểu phẩm “phòng, chống ma túy”. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm và các hoạt động cao điểm  hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6/2019.

-Giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên về phòng, chống tệ nạn ma túy trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp Hội đồng nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn...;

-Đăng tải các nội dung tuyên truyền, kế hoạch thực hiện hành động phòng, chống ma túy của nhà trường lên trang Website.

-Bổ sung tài liệu, các văn bản tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy vào thư viện.

-Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm quan học tập nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy.

-Tích cự phối hợp với các lực lượng công an, các ban nghành, đoàn thể, tổ chức xã hội tại địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống ma túy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy trong trường học;

-Tổ chức cho giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự, tệ nạn xã hội; không vi phạm tệ nạn ma túy.

-Tổ chức tiếp nhận, xử lý các thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn ma túy của nhà trường từ phía cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Báo cáo công tác phòng, chống tệ nạn ma túy về phòng GD&ĐT đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống ma túy trong trường học năm 2019 của trường THCS Tiến Hóa./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                            P. HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);                                                                                                                                                          (Đã ký)     

- Các Tổ, ban ngành, đoàn thể (thực hiện);

- Lưu VT.

                                                                       

                                                                                                                                                                                                    Cao Thị Mỹ Lệ

 

 

Cao Thị Mỹ Lệ

Các Tin đã đăng

  Lịch Tuần 31 3/16/2019 8:52:59 AM

  Hướng dẫn thi đua trong ngành GD (mới) 9/24/2018 9:33:01 AM

  Thông tư 18/TT BGDĐT quy định các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia 9/24/2018 9:07:52 AM

  Thời khóa biểu 9/24/2018 8:59:27 AM

  Phân công lao động năm học 2018-2019 9/24/2018 8:51:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 9/8/2018 11:55:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 8/24/2018 1:49:16 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 8/18/2018 11:27:11 AM

  LỊCH TUẦN 20 1/8/2018 9:29:05 AM

  Lịch tuần 19 12/29/2017 3:35:36 PM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình