Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

Thời khóa biểu

9/24/2018 8:59:27 AM
                                   THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG KỂ TỪ NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2018
THỨ    TIẾT LỚP 6 1 LỚP 6 2 LỚP 6 3 LỚP 7 1 LỚP 72 LỚP 7 3 LỚP 81 LỚP 8 2 LỚP 83 LỚP 91 LỚP 9 2 LỚP 93 LỚP 94 Ghi chú
2 1 Văn Thúy Sinh Thanh CN  Hương Anh Nhung Toán Tuyết Nhạc Thương Văn Loan Địa Ý Sinh Hoa Tin Lệ Văn Khai Toán Nguyên Địa Giang  
2 Toán Thanh Anh Yến Văn Thúy Toán Tuyết Địa Giang CN  Xuyến Anh Nhung Tin Lâm Toán Lệ Văn Khai Sinh Thanh CN Hương Nhạc Thương  
3 Anh Yến Nhạc Thương Toán Thanh Địa Giang CN  Xuyến Toán Tuyết Toán Thành Văn Loan Địa Ý Văn Khai Tin Lâm Hóa Sỹ Văn Sương  
4 CN Hương Toán Thanh Sinh Thanh CN  Xuyến Văn Thúy Anh Nhung Tin Lâm Sử Khai Văn Loan GD Oanh Anh Yến Văn Sương Toán Nguyên   
3 1 Tin Nguyên TD  Thắng CN  Hương Toán Tuyết Sử Ý Địa Giang Sử Khai Toán Lâm Nhạc Thương Hóa Sỹ Anh Yến Sinh Thanh Văn Sương  
2 Văn Thúy Sinh Thanh Toán Thanh TB Bình Toán Tuyết Tin Lệ CN Hương Anh Nhung Sử Khai Anh Yến GD Oanh Toán Nguyên TD  Thắng  
3 Văn Thúy Toán Thanh Anh Yến Địa Giang TD  Bình Văn Sương Nhạc Thương CN Hương Anh Nhung Lý Điểu Tin Lâm TD  Thắng Toán Nguyên   
4 Toán Thanh GD Thường Sinh Thanh Sử Ý Nhạc Thương Toán Tuyết GD Oanh Hóa Sỹ TD  Bình Toan Thành Văn Khai Lý Giang Anh Yến  
5 HĐNGLL HĐNGLL   Anh Nhung Văn Thúy Sinh Thanh Toán Thành Tin Lâm Hóa Sỹ Văn Khai Lý Giang Nhạc Thương CN Hương  
4 1 CN Hương Toán Thanh Tin Nguyên CN  Xuyến Toán Tuyết Anh Nhung Sử Khai TD  Bình Toán Lệ Nhạc Sương Toán Thành  Anh Yến Sinh Sỹ  
2 Địa Giang Anh Yến Toán Thanh   Tin Lệ   Anh Nhung Toán Tuyết TD  Bình Nhạc Thương Văn Loan Văn Khai Nhạc Sương Sinh Thanh Toán Nguyên   
3 GD Thường Văn Thúy MT Xuyến Nhạc Thương TD  Bình Sử Ý Toán Thành Toán Lâm Văn Loan CN Hương Anh Yến Toán Nguyên Tin Giang  
4 Toán Thanh Tin Nguyên Sử Ý Văn Loan CN  Xuyến Sinh Thanh Hóa Sỹ Sử Khai CN Hương Toan Thành Lý Giang Văn Sương Anh Yến  
5       MT Xuyến Sinh Thanh GD Oanh Sinh Hoa Anh Nhung Tin Lâm Lý Điểu CN Hương Văn Sương Hóa Sỹ  
5 1 TD  Thắng Lý Tuyết Địa Giang Văn Loan MT Xuyến TD  Bình Hóa Sỹ GD Oanh Tin Lâm Sinh Thanh Toán Thành  Anh Yến Văn Sương  
2 Văn Thúy TD  Thắng Toán Thanh Văn Loan Sinh Thanh Sử Ý Anh Nhung MT Xuyến Toán Lệ Anh Yến Địa Giang Toán Nguyên Tin Giang  
3 MT Xuyến Văn Thúy TD  Thắng Toán Nguyên Sử Ý Anh Nhung TD  Bình Sinh Hoa GD Oanh Toán Thành Sử Thương Tin Giang Sinh Sỹ  
4 Toán Thanh Văn Thúy Tin Nguyên TD Bình GD Oanh Văn Sương Địa Ý Văn Loan Anh Nhung Sử Thương Văn Khai Đia Giang TD  Thắng  
5 Nhạc Thương Tin Nguyên GD Thường Sinh Hoa Lý Thanh Văn Sương MT Xuyến Văn Loan Lý Giang Văn Khai Hóa Sỹ Sinh Thanh Địa Giang  
6 1 Sử Ý CN Hương TD  Thắng Lý Thanh Tin Lệ Toán Tuyết Văn Loan Anh Nhung MT Xuyến Anh Yến Văn Khai Đia Giang Hóa Sỹ  
2 Lý Tuyết Văn Thúy Anh Yến Anh Nhung Địa Giang Lý Thanh Văn Loan Sinh Hoa TD  Bình Tin Lệ Văn Khai Hóa Sỹ Văn Sương  
3 Anh Yến Toán Thanh Văn Thúy Sử Ý Anh Nhung CN  Xuyến Sinh Hoa TD  Bình Sử Khai Địa Giang TD  Thắng Tin Giang Văn sương  
4 Sinh Thanh Sử Ý Văn Thúy GD Oanh Toán Tuyết Tin Lệ Toán Thành Toán Lâm Anh Nhung TD  Thắng Hóa Sỹ Văn Sương Toán Nguyên   
5     HĐNGLL       Tin Lâm CN Hương Toán Lệ Hóa Sỹ Toán Thành  Anh Yến Lý Giang  
7 1 TD  Thắng Anh Yến Văn Thúy Sinh Hoa Tin Lệ MT Xuyến Văn Loan Hóa Sỹ CN Hương Sinh Thanh Địa Giang  Sử Thương GD Oanh  
2 Anh Yến CN Hương Nhạc Thương Tin Lệ Văn Thúy Địa Giang Anh Nhung Văn Loan Sinh Hoa TD  Thắng Toán Thành  GD Oanh Sinh Sỹ  
3 Sinh Thanh Địa Giang Anh Yến Toán Tuyết Văn Thúy TD  Bình Lý Giang Toán Lâm Văn Loan Toan Thành TD  Thắng Văn Sương Sử Thương  
4 Tin Nguyên MT Xuyến Lý Tuyết Văn Loan Anh Nhung Văn Sương CN Hương Lý Giang Hóa Sỹ Địa Giang Sinh Thanh TD  Thắng Anh Yến  
5 SH Giang SH Thanh SH Nguyên SH Hoa SH Tuyết SH Xuyến         SH  Bình SH Oanh SH Lâm SH Hương SH  Thành SH Sương SH Thương  

 

Các Tin đã đăng

  Phân công lao động năm học 2018-2019 9/24/2018 8:51:51 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 9/8/2018 11:55:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 8/24/2018 1:49:16 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 8/18/2018 11:27:11 AM

  LỊCH TUẦN 20 1/8/2018 9:29:05 AM

  Lịch tuần 19 12/29/2017 3:35:36 PM

  Lịch Tuần 18 12/27/2017 9:02:59 AM

  Ngọn lửa sẻ chia yêu thương đến với học sinh vùng lũ 3/10/2014 8:33:05 AM

  Cầu vồng sau mưa 3/10/2014 8:31:44 AM

  Một buổi học thực tế thú vị! 3/10/2014 8:20:07 AM

ĐỊA CHỈ
Xã Tiến Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình
Email: thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường THCS Tiến Hoá
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình